Miraklet av Al Isra och Al Miraj

Mohamed Benaouda

”STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen,
vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt.”

Al-Isra (17:1)

Subhan’Allah! Honom allena all ära, dessa ord inleder kapitlet Al-Isra som om de vore en signal för människan att förbereda
sig för att acceptera det som är utanför människans fattningsförmåga. Visst är Allah, hyllning och ära till honom,
allsmäktig och tror man på att allt i detta underbara skapelseverk är hans, hur man skulle då inte kunna tro att en profet
genom Allahs vilja skulle kunna färdas till himlarna för att få se Allahs tecken.

Vågar alla människor idag på 1900-talet mitt i den högteknologiska civilisationen, tänka på att allt inte kan beskrivas med
formler och vetenskapliga iakttagelser? Det verkar som om man inte ens i de högutbildade kretsarna vill lägga märke till
det som mänskligheten genom alla tider har trott på. Frågan är: vem har fel och vem har rätt? Öppna vilket vetenskapligt
verk som helst, lyssna till vilken vetenskaplig konferens som helst och du kommer att finna att man tydligen försöker
undvika; Gud, profeter, mirakler, heliga skrifter och det som fortfarande klassificeras som tillhörande under ämnet
religion. Man menar att dessa hör till historia eller kulturvetenskap och de tas aldrig upp som topp frågor som berör varje
vetenskapligt område.

Jag vill gärna ställa en fråga: Är det realistiskt att tro att det aldrig funnits någon kontakt mellan människor och ”den
andra världen”? Det har byggts flera forskningscentra för att söka efter andra livsformer på andra planeter och kanske
finns det några som vill få svaren på allt det som finns bortom denna värld. För de flesta verkar det vara svårt att tro
att denna värld skulle vara ett resultat aven enkel slump.

Det finns vissa tecken som tyder på att religiositeten ökar hos kretsen av välutbildade människor. Detta kan ses som en
norrmal följd av att allt fler tror på att det har alltid funnits en direktkontakt mellan människorna och Skaparen. Koranen,
den viktigaste källan för de flesta troende bekräftar denna tankegång.

Profeten Ibrahim (Abraham) påminde människorna om Skaparen och talade om för dem hur han skapade dem och hur de kan
upprätthålla kontakten med honom. Musa (Moses) talade med Skaparen och meddelade sitt folk hans budskap. Isa (Jesus) med
sin mirakulösa födelse och andra mirakler ansträngde sig för att hålla kontakten mellan människorna och Skaparen. Sedan kom
Mohammad och fortsatte med detta budskap. Trots alla dessa budskap tvivlar folk på denna sanning som vi ärvt från våra
förfäder. Vi har tecken framför våra ögon på allt som hänt och skett. Ligger inte Mecka, där Ibrahim och hans son Ismael
byggde den berömda AI-Kaba det första heliga gudshuset på jorden, i Saudiarabien? Ligger inte den heliga, ”avlägsna moskén”
i Jerusalem, uppenbarelsens vagga som Allah välsignat genom många profeter? Är inte den ark som hittades nyligen i Turkiet
bekräftad att vara Noaks ark? De heliga skrifterna som uppenbarades, vem tvivlar på att innehållet i dem är från Skaparen?
Som om inte detta vore nog har paleontologer och historiker, arkeologer och till och med naturvetare om och om igen detta
kommer för alltid att vara bekräftat att det finns spår av det som man trodde vara påhitt och människornas kulturutveckling.
Är de som tror oförståndiga eller lever de i sin egen värld okänd för andra?

Läser du om AI-Isra och AI-Miraj finner du att detta handlar om en direktkontakt mellan himmel och jord, mellan människan
och hennes skapare. Enligt Al Bukhari berättade Malik ibnu Sa’sa’a att profeten Mohammad, Må Allah vara nöjd med honom,
färdades till ”den avlägsnaste masken” där han utförde två rakaa. Sedan kom Gabriel till honom och steg upp med honom genom
alla himlarna tills han kom fram till ”det avlägsnaste lotusträdet” där han fick se det största tecknet av Allah och där
han fick bönernas antal bestämt till fem obligatoriska om dagen.

Denna händelse är bekräftad av Allahs ord i Koranen och ingen av de islamkunniga har tvivlat på att denna färd ägde rum
både själsligen och kroppsligen men det har alltid funnits de som sprider misstro och tvivel på att en sådan händelse
någonsin kunnat ske. De har försökt att tolka denna färd som en dröm eller en själslig färd. De korankunniga tillbakavisar
detta och har tillräckliga bevis för att det finns en stor skillnad mellan färd och drömmar som beskrivs i koranen som
enbart drömmar trots att de var sanna drömmar. Ett exempel på detta är den drömmen som kungen av Egypten hade och som fick
honom att sända en av sina tjänare till profeten Josef för att rådgöra med honom om dess betydelse. Koranen beskriver detta
i kapitel 12:46-48 ”Josef, du som alltid håller dig till sanningen! Upplys oss om [betydelsen av en dröm om] sju feta kor
som äts upp av sju magra och där sju gröna ax [står bredvid sju] andra, som är förtorkade, så att jag kan återvända till
dem [som har sänt mig] och ge dem [ditt svar].” [Josef] svarade: ”Ni skall så som ni brukar under sju år men lämna allt det
ni skördar otröskat utom en mindre mängd, som ni använder till föda. Efter dessa [goda år] kommer sedan sju svåra [år], som
kommer att sluka vad ni med tanke på dessa [år] lagt upp [i förråd, allt] utom en liten mängd av det som ni sparar [till
utsäde].

Profeten Mohammad har besökt det som alla människor längtar efter att få skåda, och en utmaning för alla som fortfarande
förnekar att det har funnits människor som förmedlat budskap mellan himmel och jord.

26 Rajab kommer alltid att påminna människor om denna sällsamma natt. En natt som minst en miljard människor minns med en
förstumning inför den sanning som har följt människan sedan första början. Al-Isra och AI-Miraj kommer att alltid vara ett
mirakel och ett bevis för att himlarna har öppnat sina dörrar för en av de utvalda människorna för att se Skaparens stora
verk och tecknen av Honom som styr detta ofantliga universum. Mohammad, den sista profeten fick äran att med både kropp och
själ uppleva denna färd som innehåller flera budskap som i sin tur bekräftar den starka relationen mellan alla generationer
som har förbindelse till den gudomliga uppenbarelsen.

Detta mirakel är förevigat i Koranen i kapitel An-Najm (53:1-18)

VID den sjunkande stjärnan!
Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt.
Och han talar inte av egen drift –
nej, [det är] uppenbarelsens ord,
som en av de allra mäktigaste lär honom,
[en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad
över horisonten;
därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i luften]
på två båglängders avstånd eller ännu närmare.
Så uppenbarade [Gud] det han ville uppenbara för Sin tjänare.
Hjärtat tog inte miste på vad han såg;
ifrågasätter ni att han såg detta som han såg?
Ja, han såg honom ännu en gång
vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen,
intill [den ljuvliga] vilans lustgård;
och lotusträdet badade [i ett bländande ljus].
Han tog inte sina ögon [från synen] och inte heller försökte han se mer än vad han såg;
han fick ju se några av sin Herres största tecken.

Salaam, 1995, Nov-Dec, Sida 29-31