Mänsklighetens brist på moraliska principer

Islamisk Arabisk Salvadoransk Center

Vi ser att hindret för ett rättvist samhälle är själviskheten, självfokusering, loppet efter rikedomar, pengars
diktatur, brist på moral och principer, inte bara hos de med överskott av materiella ägodelar men också hos dem
som saknar dem. Som ordspråket säger ”svärdet mot folket är många gånger själva folket.”

För de av oss som har mer än nödvändigt är välgörenhet mot vår nästa ett krav. Vissa ger ingenting, andra ger
lite och anser att de har delat ut stora summor och glömmer de fördelar som Gud ger dem. Och därför Gud har gett
oss ögon att se, en tunga för att tala och förklara oss, ett hjärta för att känna medlidande för miljontals
människors lidande.

Våra individuella rättigheter är knutna till gemenskapens intressen. Om några ignorerar de religiösa reglerna,
om andra förnekar att ägandet ligger hos samhället, om de anser att förmögenhet är några fås exklusivitet, kom
ihåg att Gud har instiftat att härskarna ska stödja de svaga så att de får sina rättigheter och att använda
landets tillgångar i alla människors intresse. Koranen uttrycker det på detta sätt:

”Ni kommer inte att uppnå den perfekta nåden tills ni inte har gett bort det ni har i överskott. Allt det goda
ni har gett kommer att återgälldas och kommer inte att vara förgäves. Den senare liknar det bibliska språket.
”Sök Guds rike och Hans rättfärdighet och allt annat kommer ni att få också att få.”

Nåd är en av de grundläggande grunderna för båda religionerna.

Den gudomliga barmhärtig kommer från en högre makt, eftersom för att kunna fördela barmhärtighet, är det
nödvändigt att ha makt. Och Gud, barmhärtig och nådig, är mäktig par excellence, det är Han som alltid ger oss
bevis på Sin makt och Hans makt sträcker sig till nåd.

Kalifen Abu-Baker, efterföljaren till Muhammed, sade:

”Den svaga bland er är för mig den starka, för jag kommer att återställa hans rättigheter. Den starka bland er
är för mig den svaga, eftersom jag kommer att ifrån honom det som han har fått orättvist.”

I sura ”At-Tawba” (Ånger) vers 34-35 vers i Koranen står:

De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Guds sak, låt dem veta att ett plågsamt
straff [väntar dem] den dag då dessa [skatter] skall glödgas i helvetets eld och deras pannor, sidor och ryggar
brännmärkas med detta [och en röst säger:] ”Detta är de skatter ni samlade för att i ensamhet [ruva över dem];
smaka nu det som ni lade på hög!

I sura ”Al Baqara” (Kon) vers 188 konstaterar vi:

INKRÄKTA inte utan fog på varandras egendom och erbjud inte domarna förmåner för att med orätt, i fullt
medvetande [om vad ni gör], tillskansa er något av andras egendom.

I sura Al-An’am (Boskap) vers 153 står det:

Och rör inte den faderlöses egendom – om det inte är fråga om att föröka den – innan han har nått myndig ålder.
Och mät och väg med fulla mått [i allt vad ni företar er] såsom rättvisa och rimlighet kräver – Vi lägger inte
på någon en tyngre börda än han kan bära. – Och när ni yttrar er, yttra er med opartiskhet, även om det gäller
en nära anhörig.
br>

Uppenbarligen de industrialiserade samhällenas vertikala ”framsteg” är inte sant framsteg. Vi lever i en värld
besatt av materiella varor, medan omkring oss ökar våra bröders elände på grund av människor och nationer som
vill öka sin makt på bekostnad av universell lidande, för kapprustnings skull, för ett industrisamhälle som
behöver kriget till sin ekonomi, pga. rasismen och klassamhälle, pga. övergivandet av vänskapsband, familj,
moraliska och religiösa principer, mm. Naturligtvis kan människan välja sitt framsteg, genom att ge den moralisk
och social inriktning.

Vi bör också ta med i beräkningen att den industriella världen talar om framsteg, eftersom med hjälp av några
vetenskapliga upptäckter har den etablerat ett samhälle som blandar bekvämlighet med civilisation”…

Den moderna civilisationens kollaps är på väg att hända, efter en extremt snabb utveckling.

Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24; 21-22.

Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller
kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull
kommer den tiden att förkortas.

Dessa dagar av besvär och allt händer så snabbt att det verkar som om dagarna har förkortats…

Men det råder förvirring om Jesus andra ankomst (Isa, frid vare med honom) som är nära och Domedagen som är
bortom miljarder år.

I boken Tibets Esoterisk Buddhismens Gyllene Föreskrifter finner vi följande budskap:

”Innan man tar första steget, lär dig att urskilja det sanna från det falska, det alltid flyktiga från den
eviga.”

Vishetens frö kan inte gro och växa i ett lufttomt utrymme. För att kunna leva och skörda erfarenhet behöver
sinnet bredd och djup och mål som närmar det till Gud. Sök efter den eviga och oföränderliga Gud, den ena evig
och absolut verklighet och sanning.

Eftersom sinnet är som en spegel, den täcks av damm samtidigt som den återspeglar: Det behöver milda fläktar av
själens visdom för att rycka stoftet från våra illusioner. Försök att smälta ditt sinne med din själ.

Fly från okunnigheten och även från illusionen. Göm ditt ansikte från världsliga besvikelser, var misstänksam
med dina sinnen: Men inuti i din kropp, i dina känslors helighet, söker i den opersonliga den ”eviga människan”
och när du har hittat den, titta inåt. De är du upplyst”.

I den hinduiska boken Sutta Nipata hittar vi följande:

”Betrakta som lika njutningen och smärtat, vinst och förlust, seger och nederlag … ser din tillflykt bara i
det eviga.”

Kom ihåg att den grundläggande principen är att älska Gud över allting, men också vår nästa som oss själva för
Guds skull.

Med så mycket skönhet i alla religioner, vem är fanatikern som tror att han ensam har sanningen och att de som
inte tycker som honom är dömda för all evighet?

Vem är den själviske som missbrukar sin makt och pengar och glömmer sina bröders lidande?

Vem är den som bryr sig bara om detta liv och glömmer att han också måste oroa sig för det andra?