Låt oss lära känna Rasulullah

Sheikha Kamila Toby – Webislam


GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas
och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som
varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder
till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt. I DE HUS
som Gud har befallt skall uppföras för att Hans namn där skall ljuda högt, prisas Han morgon och afton…
(24:35-36)

Jag känner igen mig själv som muslim, Jag vittnar att, Det finns ingen gud utom Allah. Jag vittnar om att Muhammed
är hans budbärare. Av detta har jag inga tvivel. Jag känner från botten av min själ. Muhammad (fvmh)
är lampan där Allahs (HoäH) ljus lyser.

Koranen säger: Profet! Vi har sänt dig som ett vittne för sanningen och som förkunnare av ett glatt budskap om hopp
och som varnare, och som den som på Vårt uppdrag kallar [människorna] till Gud, och som en ledfyr [för de
vilsegångna].
(33:45-46)

Min historia med Muhammad (fvmh) började när jag var bara ett barn på 8 år. Jag kände kärlek till honom, men visste
inte vem han var. Jag älskade att höra om hans bedrifter, särskilt historier från hans barndom. Jag kunde relatera
till hans historia eftersom jag inte heller kände min far.

Jag forskade en hel del för att få veta mer. Min första frustration kom när jag fick veta att det inte fanns någon
bild av honom eftersom det inte fanns kameror på den tiden. Dock kan jag ärligt säga att min kärlek för Muhammed var
det som höll mig kvar i islam under hela mitt liv. Än idag fortsätter jag att läsa och studera om honom, hans
kollegor och hans familj.

Muhammad kallas för den enorma oceanen, och nu vet jag varför.

Vem är Muhammed (fvmh)?

MUHAMMAD är Guds Sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot dem som förnekar sanningen, men
sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Gud i tillbedjan och söker
Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de spåren av [de många] nedfallen under bönen. De liknas både i Tora
och i Evangeliet vid frön som skjuter skott, varefter [Gud] ger skotten kraft, så att de växer sig starka och reser
sina raka stjälkar till glädje för såningsmännen, men för förnekarna är de en orsak till förargelse. Gud har lovat
dem av dessa [förnekare] som antar tron och lever ett rättskaffens liv, förlåtelse och en rik belöning.
(48:29)

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk. (21:107)

Allah (HoäH) säger att inte att det är för en förgången tid eller en värld annorlunda än denna. Det står ”för alla
världar.” För hela tiden. För hela mänskligheten.

VI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt
budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].
(34:28)

För alla människor vare sig de gillar det eller inte, accepterar det eller inte. Som en nåd. En nåd som för vidare
kunskapen om Allah och det direkta sättet att nå honom.

Vi är hans arvingar, arvtagare av Budskapet. Vi har Boken och hans exempel för att vägleda oss. Koranen,
SubhanAllah. Hur stor är Koranen! Vilket vackert arv! En bok att hjälpa oss och vägleda oss, så att vi inte
kraschar.

Jag vet inte om ni ser det. Om ni förstår det. Han som skapade oss, ger oss nyckeln till våra djupaste bekymmer, hur
man ska leva dag för dag, hur man kan vara med de som är nära Allah och hur man kan bli fri från elden. Hur man kan
vara glad och må bra. Hur man kan uppnå fred.

Sheikh Al-Alawi säger: ”Vår väg byggs på avsikt och övertygelse, inte forskning. Den rena sharia är inget annat än,
gå upp och gå till din Herre.”

Budbäraren (fvmh) var den gående Koranen. Ingenting han gjorde var emot vad Allah gav honom som vägledning. Låt oss
följa hans sunna. Han är ett exempel för hela mänskligheten och för all tid.

Vad begär han i gengäld? Vad är det en enda han ber oss att göra för honom? Han ber oss sprida detta vackra budskap,
vårt arv, till dem som inte har hört det, som inte känner det, till de som behöver hjälp, de som vill älska, som
vill vara i fred, som vill känna sin Herre. Han sade i sin sista predikan, då hans död närmade sig:

”De närvarande ska rapportera till de frånvarande, det kan vara så att de senare förstår mina ord bättre än de som
lyssnar på mig direkt.”

Vi måste dela med oss arvet! Denna gåva är så stor att den måste delas med andra, använda den, njuta av det, lära
sig det, leva det.

Men vem är Muhammed (fvmh)?

Jag har fått höra att jag älskar för mycket Muhammed (fvmh). Jag ger honom för stor vikt.

Säg mig, kan man älska för mycket den mest älskade av Allah (HoäH)? Och varför efter 1400 år finns det nästan två
miljarder muslimer i världen som älskar honom?

Jag vet att det var en man. Född av föreningen av sin mor och far. Han levde sitt liv för 1400 år sedan och vi vet
att hans välsignade grav ligger i Medina, men, vilken människa!

I skapelsen, var Muhammad (fvmh) den mest perfekta. Så felfri var hans karaktär som även hans mest ivriga fiender
inte kunde hitta ett enda fel för att skada honom.

När han säger till oss: ”För att vara en sann troende måste du älska mig mer än dig själv.” Vad menar han med det?
Vad får vi genom att älska honom? Tror att alla ska svara sig själv. Jag kan bara tala från min personliga
erfarenhet om vad det ger mig.

Bland hela skapelsen valdes han att vara en bärare av kunskap som förmedlades till honom av Allah (HoäH). Han lär
mig att älska min Herre, att älska Hans skapelse, inte för själva skapelsen i sig, men för Allah (HoäH). Han lär mig
att göra allt för Allah (HoäH). För det som inte görs för Allah går fel.

Hur känner vi Allah? Genom vad Han säger om Sig själv. Varifrån får vi det här? Från Hans egna ord, Koranen. Till
vem gav Honom Koranen? Till Muhammed (fvmh). Hur stor måste ha varit hjärtat i denna mans bröst. Muhammad (fvmh)
valdes och förbereddes för att ta emot kunskap. Allah (HoäH) säger: ”Ta ett steg mot mig och Jag tar tio mot dig.”
Vi måste ta det steget om vi vill ha en liten bit av vad Han gav Muhammed (fvmh).

Allah (HoäH) säger i Koranen: Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar
[i tron].
(33:6)

Om den här mannen, Rasulullah (fvmh) lär mig vägen till min Herre, den raka vägen utan avvikelser och dessutom lär
mig hur man ska vara ”här och nu” i skapelsen. Om Rasulullah lär mig att älska och ta hand om mina föräldrar, att
älska och ta hand om min familj, att älska och ta hand om mina grannar, min gemenskap, föräldralösa barn, resenärer,
de fattiga, de sjuka. Om Rasulullah lär mig att älska och ta hand om alla varelser oavsett om de är små eller stora.
Att vara rättvis, snäll, generös. Att korrigera min karaktär. Att rena mig in och ut. Att älska mig och ta hand om
mig själv. Är han inte då värdig min kärlek?

Och om ni ser att jag gör många misstag, att jag är arrogant, orättvis, att jag har en hel del dåligt beteende och
blir ilsken, är det för att jag inte älskar honom tillräckligt. Eftersom jag inte har lärt mig tillräckligt noga
betydelse av det verkliga budskapet han har gett oss.

Han vet det och säger, ”Allah (HoäH) bara vill det bästa för oss.”

Han är den mest älskade av Allah (HoäH). Om man älskar Allah kommer man att älska det Allah älskar.

Jag önskar att jag var en av de som njöt av hans sällskap, som hörde Koranen från hans egen röst, som kämpade med
honom, som kunde se hans ansikte. Men Allah (HoäH) har bestämt att jag tillhör denna tidsperiod, så jag kan bara be
Gud att lägga märke till denna lilla tjänare, ge mig Hans barmhärtighet och låta mig vara bland dem som är bröder
och systrar till Rasulullah som en gång sade till sina följeslagare: ”Jag älskar mina bröder”. De frågade, ”och
vilka är dina bröder?” Han svarade: ”Mina bröder är de som älskar mig utan att ha träffat mig.”

Må Allah förlåta mig om jag har misslyckats och ge mig allt Rahma jag kommer att behöva för att kunna njuta av Hans
sällskap i Paradiset tillsammans med dem jag älskar.

De som lyder Gud och Sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Gud välsignar med Sina gåvor – profeterna och
de sanningsenliga och de som [med sina liv] vittnat om sanningen och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel
skara!
(4:69)

Jag ber Dig, Herre, att spilla dina välsignelser över vår mästare Muhammad. Den mest framträdande av dem som lyste.
Med sin prakt lyser han himlen. Må Gud upphöja hans familj och kollegor, som sandkorn och är stjärnliknande prickar
på himlen.

Amin