Jesus – Marias son

Khadija Ouidadda

Under den svenska julen har ju kristendomen, med Jesus i centrum, åter plockats fram ur sina gömmor. Man blir dagligen
påmind om Jesus roll i kristendomen. Enligt kristendomen är Jesus Guds son, avlad av den helige ande och född av jungfru
Maria i ett stall i Betlehem, dit några herdar kom för att se honom (Luk. 2:15-17). Vise männen kom med gåvor (Matt. 2:11).

Det berättas att Maria fick uppenbarelsen om Jesus födelse genom en ängel som kom till henne (Luk. 1:28-38). I Matteus
evangeliet är det Josef som får uppenbarelsen i en dröm om barnet som är avlat i Maria (Luk. 1:20-21). Det är också han som
får den andra uppenbarelsen om att de måste fly till Egypten med barnet.

I början av Matteusevangeliet kan man läsa Jesus släkttavla som, trots att Jesus betecknas som ”Guds son” och Josef inte
hade något att göra med hans tillkomst, avslutas med orden ”Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus som
kallas Kristus” (Luk. 1:16).

Vid 12 års ålder talade och undervisade Jesus i templet. Som vuxen blev han döpt av Johannes Döparen och med detta började
hans livsgärning. Han gick från ställe till ställe och predikade Guds evangelium och gjorde underverk. Jesus blev förrådd
av Judas och dömd till döden genom korsfästelse. Han korsfästes enligt kristendomen och fick lida på korset för våra
synders skull, för att sona den synd som Adam och Eva begått, och endast genom Jesus kan vi – enligt de kristna – bli
frälsta. Han dog och blev begravd, men uppstod från de döda på den tredje dagen och visade sig bl a för lärjungarna innan
han uppsteg till himlen. Där sitter han på Gud Faders högra sida för att återkomma och döma oss på den sista dagen.

Den kristna svenska julen som firas verkar ha mycket litet att göra med Jesu födelse. För hur kan man sammankoppla all
julmat, julgran, jultomte, julklappar, Kalle Ankas jul och adventskalendern med Jesu födelse?

Julklapparna har man visserligen ibland förklarat vara de gåvor de vise männen kom med, men allt det andra … ?

Juldagen är ju enligt kristendomen Jesus födelsedag men hans födelsedatum är mycket osäkert. Somliga anser att man inte ens
är säkra på årstiden.

Det var först på 300-talet i Rom som man började fira Jesus födelsedag på dagen för vintersolståndet, den 25 december. Den
tidpunkten var lämplig också för att man då kunde konkurrera ut den senantika, mycket populära festen till solguden som
firades just då.

Romarna blandade in delar från denna solfesten i det kristna firandet av Jesus.

Även i Sverige, när man införde den kristna julen, tog man med så mycket som möjligt av de hedniska bruken i firandet av
den, för att övergången skulle bli så lätt som möjligt. (Hudiksvalls Tidning 1986-12-24)

Inte ens årtalet för Jesus födelse stämmer. Historiker uppskattar att Jesus föddes någon gång mellan år 11 och år 4 fKr.

Enligt Islam var Jesus Maryams (Marias) son och en stor profet och för oss muslimer är tron på Jesus en grundläggande
trosartikel eftersom vi tror på alla profeter som Gud har sänt (Koranen 2: 136, 28 och 5).

Den svenske översättningen av Koranens betydelse beskriver Jesus födelse med följande ord: OCH MINNS [vad] denna Skrift
[har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i
ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i
en välskapad mans skepnad. Då ropade hon: ”Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!”
[Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] ’Jag skall skänka dig en son, ren
och rättfärdig.’” Hon sade: ”Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt
liv!” [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ’Detta är lätt för Mig och [det sker] för att
han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!’” Och hon blev havande och drog
sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot
en palmstam och hon utbrast: ”Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!” Då [hörde hon någon]
som ropade nedifrån [palmens rot]: ”Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina [fötter]; och ruska på
palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig. Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle
bli varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal],
och att du därför i dag inte skall tala till någon människa.”
(19:16-26)

Folket misstrodde Maryam när hon kom till dem med Jesus i sina armar. De trodde att hon, fast hon var en rättrogen och
ogift kvinna, hade varit tillsammans med en man. Gud lät då Jesus tala till människorna till Maryams försvar och bekräfta
att han var Guds profet: I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: ”Maria, du har gjort något
oerhört! Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!” Då pekade hon på
barnet. [Men] de svarade: ”Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?” [Då talade] han [till dem]:
”Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befinner
mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga och att älska min moder och visa henne
aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med
mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars
[natur] de tvistar. Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att
något skall vara, säger Han endast till det: ”Var!” – och det är. Och [Jesus själv sade:] ”Gud är min Herre och er Herre –
Honom skall ni dyrka! Detta är en rak väg.”
(19:27-36)

I Koranen finns ett helt kapitel uppkallat efter Maryam. Syftet är att tillägna henne tillbörlig aktning och tillbakavisa
det illasinnade förtal mot hennes person. Koranen har beskrivit Maryams familj som en ärbar och nobel familj och Maryam
betraktas inom Islam som en ädel, ren och from kvinna. Syftet var inte bara att försvara Maryam utan också hela
kvinnosläktet.

Det är också Maryam som är sista länken i Jesus släktled, enligt Islam, inte som i Bibeln, en man som inte har något med
Jesus tillkomst eller födsel att göra. Som jag ser det är Bibelns avslutning av Jesus släktled ett krystat försök att blanda
in mannen och undvika att tillerkänna Maryam hennes höga ställning. Det är ännu ett exempel på att man i kristendomen ser
på kvinnan som lägre stående än mannen och inte lika mycket värd. Att det var Josef som fick uppenbarelserna i Matteus
evangeliet är också ett exempel på detta.

I Islam fanns vid Jesus födelse ingen man i Maryams liv.

Om Jesus barndom är mycket lite känt. Jesus var utvald av Gud att återupprätta den rätta religionen. Han påminde judarna om
deras religion och lag. Han pekade på de felaktigheter som genom människor kommit in i religionen och påminde dem om saker
de glömt bort. Han kom också med evangeliet från Gud och gjorde, i Guds namn med Guds hjälp, underverk: och [sända honom]
till israeliterna som Sitt sändebud.” [Och Jesus sade:] ”Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall
forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och
jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni
äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er – om ni är [sanna] troende. Och [jag har
kommit] för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som var förbjudet för er.
Och jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud och följ mig.
(3:49-50)

Att Jesus skulle vara eller tro sig vara Guds son förnekas i Islam. Vi kan bl a läsa i Koranen: ”Jesus, Maryams son, har du
sagt till människorna: ”Ta mig och min moder till gudar i stället för Allah?” Han svarade: ”Stor är Du i Din härlighet!
Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet
vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor.

(5:116)

Enligt Islam dog inte Jesus på korset: och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara]
Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av
annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med
visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.
(4:157-158)

Vi tror inte på någon arvssynd. Adam och Eva blev själva förlåtna av Gud och varje människa är själv ansvarig för sina
synder inför Gud och därför behövde inte Jesus (eller någon annan) dö på korset för att sona deras eller våra synder.

Att Gud skulle vara tre, men samtidigt bara en, som kristendomen lär, är för mig något omöjligt och förvirrande. Att sedan
Jesus ”Guds son”, som anses vara en del i den treenigheten och därmed av de kristna uppfattas som Gud, bl a när han ska
korsfästas ber till Gud (som ju enligt den kristna ”logiken” bör vara han själv) blir det hela något verkligt bisarrt.

Som muslimer tror vi på och respekterar Jesus som den han verkligen var, en Guds profet och budbärare som kom med samma
budskap som alla andra profeter kommit med: att Gud är EN och att vi ska dyrka endast Honom och inte sätta någon vid Hans
sida.