Jesus, en av Islams profeter

Profeten Jesus, Allahs frid och välsignelse vare över honom, är älskad av alla troende muslimer i hela världen. Tron på
Jesus budskap är en av de koraniska principerna.

Den koraniska berättelsen om Jesus, Allahs frid och välsignelse över honom, börjar med en beskrivning om hans mirakulösa
tillkomst.

Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den]
vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som
skall vara i [Guds] närhet. Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de
rättfärdiga.”
(3:45-46)

Maria blev havande genom ett mirakel, hon reste till en avskild plats, där hon väntade på Jesus födelse:

Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. Och [när hennes tid var inne] drev henne
födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: ”Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan
detta [skedde]!”
(19:22-23)

Även i vers 19:34-35 ger Gud ett tydligt svar på frågan om Jesus ställning:

DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar. Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son;
stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.

Koranen fastslår att Jesus inte har en mänsklig far, men att detta inte gör honom vare sig till gud eller till guds son.
Dessutom är det uppenbart att Adam skulle vara närmare denna ställning, eftersom han hade varken far eller mor. Koranen
påminner oss om de bådas mirakulösa skapelse i versen 3:59.

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.

Koranen förnekar treenigheten och själva tanken att Gud skulle ha en som eller en ”vicegud” vid sidan om. Gud vet att
människorna ibland skapar egna tankevärldar och åsikter om gud(ar), och att det kan vara svårt för dem att inse sina egna
misstag. Gud talar till oss i Koranen om domedagens dialog mellan Gud, Jesus och andra profeter. Jesus kommer då att bli
frågad om sitt ämbete och profetskap:

OCH GUD skall säga: ”Jesus, son av Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga
väsen vid sidan av Gud?” [Jesus] skall svara: ”Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt
att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad
som är i Ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor. Vad jag har sagt dem är det som Du har befallt mig
[att säga]: ’Dyrka Gud, min Herre och er Herre.’ Jag var vittne till deras handlingar så länge jag levde bland dem, men
sedan Du kallade mig till Dig är det Du som vakar över dem; Du är vittne till allt som sker.
(5:116-117)

Jesus var en i kedjan av profeter som Gud nedsände varje gång ett folk hade börjat avvika från den rätta vägen. Jesus var
en profet för det judiska folket, trots att de flesta av dem förnekade honom. Han förespådde också ankomsten av en till
profet.

Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: ”Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av
Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.”

(61:6)

Den profet som Jesus förespådde, refereras till både i Gamla och Nya Testamentet. I Gamla Testamentet finns det flera
profesier som inte stämmer in på någon annan än profeten Mohammed. En av dessa är Deuteronomy 18:18-19

En profet skall jag låta framträda åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun,
och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt
namn, så skall jag själv utkräva det av honom.

Var och en som känner till profeten Mohammeds livshistoria kan lätt konstatera att ingen annan stämmer in på denna
beskrivning bättre än han.

Både Moses och Mohammed föddes i en vanlig familj, gifte sig, grundade ett troende samhälle, verkställde storslagna lagar
av Gud och dog en naturlig död. Jesus å sin sida förutspådde i Johannes 16:13-14

Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan
förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig.

Profeten Mohammed var den ende budbärare som kom efter profeten Jesus, hans budskap är den slutgiltiga uppenbarelsen av
Gud, och den består för alltid hos de troende.

Ingen profet prisade Jesus mer än Mohammed. Koranen erkänner hans mirakler, även sådana som inte är med i Bibelns
berättelser. Maria betraktas som den mest kyska av alla kvinnor och den bästa av dem i Paradiset. Vad det gäller profetens
sätt att få sina uppenbarelser, är Bibelns ord även i detta hänseende bekräftade. Profetens kompanjoner vittnade gång på
gång hur profeten omedelbart upprepade uppenbarelsen han fick genom ängeln, framför kompanjonerna, utan att lägga till
eller ta bort något av det.

Jesus fick inte många följeslagare, på den rätta vägen han kallade till. Bara ett fåtal lärjungar följde honom. Men Gud
hade andra planer för honom. När hans otrogna folk ville döda honom lät Han Jesus komma till himlarna.

När Jesus märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: ”Vem vill hjälpa mig [att kalla människorna] till Guds
väg?” De vitklädda sade: ”Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud; vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja! Herre!
Vi tror på det som Du har uppenbarat och vi vill följa Sändebudet; räkna oss därför bland [sanningens] vittnen.” Och de
[som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer – ingen smider bättre planer än Gud. Och
Gud sade: ”Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Min [härlighet] och Jag skall rena dig från
[de beskyllningar som] förnekarna av sanningen [riktade mot dig]. Och Jag skall sätta dem som följer dig högt över dem som
förnekar [dig] ända till Uppståndelsens dag; då skall ni alla vända tillbaka till Mig och Jag skall döma mellan er i allt
det som ni var oense om. Vad beträffar förnekarna av sanningen, skall Jag ge dem ett strängt straff i denna värld och i det
kommande livet; och de kommer inte att finna någon hjälpare.”
(3:52-56)

Detta betyder att enligt Koranen korsfästes Jesus aldrig! Gud räddade honom och någon annan blev korsfäst i hans ställe.
Judarnas anklagelser mot Maria och deras planer att döda den profet som Gud hade valt till dem är att betrakta som de
otrognas synder, på grund av deras ihärdande otro och de oerhörda, skymfliga lögner, som de yttrade om Maria, och deras
påstående:

och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte
och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de
har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.
(4:157)

Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis. Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser
finns ingen som inte före sin död tror på honom [som Guds Profet] och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.

(4:158-159)

Denna vers betyder också att Jesus skall komma tillbaka till detta jordeliv och att all människor bland ”bokens folk”,
judar och kristna kommer att tro på honom innan han dör! Enligt Koranen får alltså Jesus sin upprättelse av både judar och
kristna.

De troende muslimerna har redan gett honom denna upprättelse i och med att de tror på Koranens budskap och alla dess
uttalanden om den högt älskade och respekterade profeten Jesus, Marias son, Allahs frid och välsignelse vare med honom!

Salaam, Nov-Dec 1996, Sida 10-12