Islams sociala budskap genom Koranen och profetens uttalande

Här presenterar vi några av Koranens verser och profeten Muhammeds (fvmh)
uttryck om social rättvisa, förkastandet av tyranni, den beslutande församlingen, arbetstagarnas rättigheter, solidaritet,
ömsesidigt stöd, gränserna för privat egendom, förbud mot ocker och kampen för rättvisa utvalda av Abdennur Prado för sin
bok ”Islam som mystisk anarkism.”

det är Gud ensam som dömer… (6:57)

Han utövar den oinskränkta makten över Sina tjänare, och Han är den Vise, Den som är underrättad om allt. (6:18)

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. (2:256)

…ni skadar ingen och lider själva ingen skada. (2:279)

Hadith Qudsi: ”När dagen för uppståndelsen är här kommer Allah, mäktig och majestätisk, att samla i sin hand de sju
himlarna och de två jordar och sedan kommer Han att säga, Jag är Allah, den barmhärtige Jag är Kungen, Jag Den outgrundliga,
Jag är Fred, Jag är den Allsmäktige, Jag är betvingare, Jag är Stoltheten, Jag är den som skapade världens och det har inte
funnits något Jag inte har återupplivat … Var är kungarna? Var finns erövrarna?”

Muhammad, Allahs budbärare sade: ”Allah har förbjudit förtrycket, så förtryck inte varandra.” Och

”O människor, er Herre är en och era hem är en. Alla ni härstammar från Adam och Adam som skapades av lera. Den mest ärade
av er i Allahs ögon är den som har en bra beteende. En arab är inte överlägsen en icke-arab, en svart är inte bättre än en
vit eller en vit överlägsen en svart. Den enda skillnaden finns i ens medvetande om Allah.”

och som [i allt] iakttar regeln om samråd… (42:38).

Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud;
Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.
(3:159)

Före slaget vid Badr, sa Muhammed: ”O människor, diskutera era synpunkter med mig!”

En främling kom till Medina på jakt efter profeten. Han gick in i ett möte där profeten var närvarande, han såg där en man
som satt i en stol, lite högre över resten. Han vände sig till honom, men han var inte profeten… Han låg på golvet, med
huvudet vilande på en av hans följeslagares ben.

En man kom till profeten, han blev upphetsad av hans närvaro, han var så nervös att han skakade… Profeten sa till honom:
”Lugna dig, jag är varken en kung eller en tyrann, jag är bara son till en kvinna från Quraish som åt vad Meckas sol
torkade.”

Profeten blev tillfrågad om han var en profet-kung eller en profet-tjänare, och han svarade: ”Jag väljer att vara en
profet-tjänare.”

När Muawiya kom för att se Ibn al-Zubayr och Ibn Amr. Amr Ibn ställde sig upp men Ibn al-Zubayr gjorde inte det. Muawiya
Isade till ibn Amr, ”sitt ner, eftersom Allahs budbärare sade: ’De som är nöjda när folk ställer upp sig för honom bör
förbereda sin plats i elden.’”

Det finns en annan hadith där Muhammed ber: ”O Allah, låt mig leva fattig och dö fattig, och hålla mig i sällskap av de
fattiga.”

Profeten sade: ”Jag är en människa, jag är inte en påhittare. Vad jag säger om Gud är sant. Det jag säger om mig själv, jag
är en människa, kan hända att jag rättar mig efter sanningen eller gå bort från den.”

Muhammad, Allahs budbärare sade: ”Det om skiljer Ummah är Allahs nåd till folket.”

De troende är bröder. (49:10)

MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd… (9:71)

[TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har full
kännedom om vad ni ger.
(3:92)

Muhammad, Allahs budbärare sade:

”Alla varelser är som en familj för Allah, och Allah älskar mest dem som ger mer till sin familj.”

”Ge varandra presenter eftersom dessa tar bort förbittringen från folkets hjärtan.”

Säg: ”Min Herre har [enbart] påbjudit det som är rätt och rimligt. (7: 29)

GUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda
mot de närmaste…
(16:90)

TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika
från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.
(5:8)

ILLA SKALL det gå den som försöker finna fel hos [andra] och baktalar dem! [Och] som samlar pengar på hög och [i stället
för att göra gott] ägnar sig åt att räkna dem i förhoppningen att hans rikedom skall ge honom evigt liv! Nej [han misstar
sig]! Han kommer att kastas i Hutamah!
(104:1-4)

Den kallar alla dem som vände ryggen [åt budskapet] och drog sig undan och dem som samlade och gömde [rikedomar i sina
kassakistor].
Nej, men [se på er själva]! Mot de faderlösa visar ni ingen givmildhet, och ni uppmanar inte varandra att ge den nödställde
att äta och ni slukar [andras] arv med glupande aptit.
(89:17-20)

Allahs budbärare sade: ”Den renaste mat är den man tjänade med sina egna händer”

En gång kom han till en av hans följeslagare och när han såg att hans händer var smutsiga och torra, frågade profeten
varför. Mannen sa att han hade arbetat med en plog på en hård mark för att kunna försörja sin familj. När han hörde detta
Profeten tog hans händer och kysste dem.

Allahs budbärare sade, till dem som hade tjänare: ”Betala till era tjänare deras löner innan frukten av deras svett
torkar.”

Men ni gör ingenting klandervärt om ni går in i hus som inte är bostäder och som innehåller det som är till nytta och nöje
för er. [Men glöm inte att] Gud vet vad ni gör öppet lika väl som det ni vill dölja.
(24:29)

Profeten Muhammed understryker dock rätten att göra anspråk på användningen av marken: ”Den som ger liv till en död mark,
får belöningen denna mark ger och om någon varelse söker sig dit för att äta av det, kommer det att betraktas som en
välgörenhet från hans sida.”

Muhammad, Allahs budbärare sade: ”Allah har fastställda bestämmelser för de fattiga i de rikas stånd. Om du är hungrig och
naken, beror detta på de rikas överträdelser.”

Profeten Muhammed sade: ”Den som monopoliserar något är en bluff (eller en bedragare)”

Men Gud har förklarat handel lovlig och förbjudit ocker. (2:275)

Abu Said Khudri rapporterade att Allahs budbärare sade: ”Guld för guld, silver för silver, vete för vete, korn för korn,
dadel dör dadel och salt för salt, de måste säljas i jämvikt med varandra. Den som har krävt eller betalat mer än den borde,
har ägnat sig åt ocker. Både köparen och säljaren, den som ger och den som får förtjänat lika mycket respekt.”

Profeten förbannade ockrare, betalaren, notarien och vittnen, och sade att de alla var lika (i ansvar).

Muhammad, Allahs budbärare sade:

”Trots det överflöd som räntan kan skapa, dess syfte är att göra allt dyrare och folk fattigare.”

”Han som köper spannmål bör inte sälja den förrän han har omhändertagit dem.”

”Det finns tre personer som Allah inte kommer att tala med på Domedagen. Den ena är den som främjar försäljningen av sina
varor med falska löften. ”

Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för
att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas
[bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis.

(9:60)

Troende! Frukta Gud och avstå, om ni är [sanna] troende, från utestående ockervinst. Gör ni inte det skall ni veta att ni
befinner er i krig med Gud och Hans Sändebud.
(2:278-279)

Muhammad, Allahs budbärare sade: ”Den som ser orättvisa, ska rätta till det med sin hand, om man inte kan göra det, (ska
rätta till det) med sin tunga kan man inte göra det, (då ska rätta till det) med hjärtat, och detta är den svagaste av alla
handlingar.”

KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen
inte angripare.
(2:190)