Islams ekonomiska regler

Redaktion – IslamisktForum

 

Islam är ett helt sätt att leva, och Allahs vägledning sträcker sig in i alla områden i våra liv. Islam har gett detaljerade regler för vårt ekonomiska liv, som är balanserat och rättvist. Muslimer ska erkänna att rikedom, inkomst och materiella ägodelar är Guds egendom och att vi bara är Hans förvaltare. Islams principer syftar till att skapa ett rättvist samhälle där alla beter sig ansvarsfullt och ärligt. Det islamiska ekonomiska systemets grundläggande principer är följande:

Muslimer ska inte handla med ränta. DE SOM livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika ostadiga på benen… Men Gud har förklarat handel lovlig och förbjudit ocker. … Gud utplånar vinsten av ockret men låter allmosornas värde växa. (2:275-276). TROENDE! Livnär er inte på ocker som fördubblar och mångdubblar [vinsten]. Frukta Gud – kanske skall det gå er väl i händer. (3:130) Detta förbud gäller alla räntebaserade transaktioner, oavsett om man ger eller får det, oavsett om det handlar om muslimer eller icke-muslimer. Det rapporteras att profeten Muhammad, fred vare med honom, förbannade de som betalar ränta, de som får det, de som skriver ett kontrakt baserat på det och de som bevittnar ett sådant kontrakt.

Det är förbjudet att skaffa sig egendom eller förmögenhet genom bedrägeri, stöld eller andra falskheter. … Mät och väg därför med fulla mått [i allt vad ni företar er] och inkräkta inte i något avseende på andras rätt. Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Detta är för ert väl, om ni är troende. (7:85)

Det är särskilt avskyvärt hos en vårdnadshavare att ta ifrån en föräldralös dennes egendom. Återställ till de faderlösa deras egendom och sätt inte ting av lägre värde i stället för de goda ting [som tillhör dem] och förbruka inte deras egendom, sammanblandad med er egen. Detta är en mycket svår synd. (4:2)

Förbjudna är intäkter från spel, lotterier och produktion, försäljning och distribution av alkohol. TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. (5:90)

Det är olagligt att hamstra mat och andra grundläggande nödvändigheter. Alla bör ta vad de behöver och inte mer. DE SOM girigt behåller för sig själva det som Gud i Sin nåd har skänkt dem skall inte tro att det blir till deras bästa. Nej, det kommer att vara ett ont för dem. På Uppståndelsens dag skall de bära det som de så girigt höll fast vid hängande om halsen. – Arvet efter himlarna och jorden skall tillfalla Gud. Och Gud är väl underrättad om vad ni gör. (3:180)

En muslim bör vara ansvarsfull när denne spenderar pengar. Extravagans och överdrift varnas starkt. Och när de ger åt andra, visar de sig varken slösaktiga eller snåla; däremellan finns en medelväg. (25:67) SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön – och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift. (7:31)

Muslimer måste betala Zakat (allmosa). Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud]. (98:5) Varje muslim som äger rikedom, mer än ett visst belopp för att tillgodose sina behov, måste betala en fast procent av det till de i nöd. Det kallas zakat och är ett sätt att minska klyftan mellan rika och fattiga och se till att allas behov tillgodoses.

Muslimer uppmuntras att ständigt ge till välgörenhet. Era ägodelar och era barn är inte annat än [medel med vilka] Han prövar er; hos Gud väntar en rik belöning. Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga; lyssna till och lyd [Hans ord]. Och ge åt andra för er själs bästa; det skall gå dem väl i händer som värjer sig för girighetens [frestelser]. (64:15-16)

Profeten Muhammed sade en gång att ”inga tillgångar minskas av välgörenhet.”