Islam, Sharia och livet

Dr Yussuf El-Qaradawi

Vi muslimer får ofta uppleva att icke muslimerna har fördomar mot oss och att vi är missförstådda. Men ännu värre än detta
är muslimernas egna fördomar både mot varandra och mot icke-muslimer samt muslimernas egna fatal missförstånd om Islam.
Därför tar vi denna gång upp några av muslimernas värsta missuppfattningar om Islam, Sharia och livet. Frågorna som vi
publicerar har muslimer i Europa ställt till Yussuf El-Qaradawi, ordförande av Europeiska Fatwa och Forskningsrådet.

1. Muslimernas förhållningssätt gentemot icke muslimer. Skall en muslim isolera sig från icke muslimer, och låta bli att
träffa och hälsa dem?

Detta är totalt emot det som Islam lär oss! Det som Allah säger i Koranen om relationen med icke muslimer återfinnes i
två verser i kapitel 60: 8 ”Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av (er) tro och
inte driver er ut ur era hem. Och att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älska de opartiska.”

Vi är skuldiga att vara rättvisa och opartiska mot alla. Med rättvisa menas att man skall ge människorna var de har rätt
till och med opartiskhet menas att de får även mer än vad de har rätt till. Opartiskhet är även svårare än rättvisa och
det är just vad krävs från oss. Allah beordrar oss med samma ord som Han använde när det gäller hur man skall behandla
sina föräldrar ”var en god son tillgiven sina föräldrar” 19:14. Så hur skall detta tolkas med att man skall ta all icke
muslimer för fiender!? Tänk om man bor t ex i England där man jobbar eller studerar och far fått några vänner som inte är
muslimer, då blir det självklart att du gratulerar dem vid deras högtider, om de också gör det. Om de hälsar dig skall man
hälsa tillbaka med en ännu varmare hälsning!. Allah – all ära till honom – säger: ”När någon riktar en hälsning till er,
besvara de då med en hövligare hälsning eller med samma ord”.
4:86

En majus (dyrkare av eld) hälsade Abdullaj Ibn Abbad med ”Assalamu alaykom” – frid över er – och Ibn Abbas svarade:
”Walaykom salam warahmatu ’llah” – frid och Allahs nåd skall vara över dig. Då reagerade hans kompanjoner och sade: hur
kan du hälsa honom tillbaka med: ”Wa rahmatu ’llah”, – Allahs nåd ska var över dig. Han sade: Är det inte i Allahs nåd
han lever?

Denna Islam är för hela mänskligheten och för att alla skall känna den måste vi vissa dem den och bevisa dem att Islam
som idag täcker hela jorden har inte gjort det med svärd som det påstås utan med nåd och fred som den kallar till.

2. Jag har hört att vissa extremister anser att det icke muslimskt land är ett krigsområde, Dar Al Har, och att det därför
vore tillåtet att bedraga och bestjäla dess folk. Skulle detta stämma enligt Islam?

Absolut inte! Detta har ingen grund i Islam och det finns inget i Koranen som stödjer det. Tvärtom även om ett folk skulle
vara fiender till muslimer säger Abu Hanifa: Om du skulle komma in i ett land som räknas som ett fiendeland skall du
respektera det tillstånd som du fått föra att vistas i deras land – vilket räknas som ett avtal – och man får absolut inte
stjäla eller bedraga dem.

När profeten var i Mecka var det ett fiendeland för honom, men ändå var han den enda som alla litade på. De anlitade honom
sina ägodelar och rekommenderade honom för alla som sökte skydd för sina saker. Även hans fiender litade på honom. När han
tvingades att lämna Mecka beordrade han sin kusin Ali att lämna tillbaka allt det anförtrott gods som Han bevarade åt de
icke troende – som förtryckte honom och drev honom och andra muslimer ur deras hem!

Det är förbjudet för en muslim att begå något brott mot icke muslimer och han är skyldig att uppvisa dem muslimsk etik
precis som om de vore muslimer. När Islam förbjuder något ont skall muslimen varken begå det mot muslimer eller icke
muslimer. Otukt är förbjudet med muslimer och icke muslimer, att bedraga är förbjudet mot en muslim och en icke muslim.
Förbjud gäller alla, Islam kom ju för att skydda alla oavsett deras tro, nationalitet, kön, samhällsklass eller ålder.

3. Borde muslimerna i ett icke muslimskt land bilda ett eget parti eller delta i de politiska partier som finns i
landet?

Detta skall muslimerna som bor i landet själva avgöra. Detta går under vad vi kallar för ”läran om prioritering”.
Man skall ta det beslut som man anser mest positivt för Islam och muslimer i landet i fråga. Om det är bättre att vara
med i ett parti i stället för att bilda ett eget, måste de göra det för att de är skyldiga att välja det alternativ som
garanterar för dem de bästa förutsättningarna. D skall studera noga läget och samla information om alla partier och välja
det parti som de bäst kan samarbeta med. Det är bättre att vara aktiv och delaktig än att genom passivitet ge makten till
ett parti som är fientligt mot Islam!

4. Vissa menar att det är förbjudet att gå med i dessa partier och anser att deltagandet är stöd till ett parti som
ibland gör sådant som Allah inte tillåter.

Skall vi då tvinga folk att tillämpa Islam? Och om vi inte kan tillämpa Islam i de s k muslimska länderna hur skulle vi
begära detta i de länder som inte tror på Islam! Man skall hålla på det parti som tillåter minst orättvisor och undvika
de partier som kallar till rasism och dålig etik och vars program visar mindre respekt till människan och miljön.

För att muslimernas röster skall höras skall de enas under en organisation och på detta sätt skall de kunna få inflytande
och använda den vid behov.

Jag fick höra att under valrörelsen i Sverige kom en representant från ett stort parti till fredagsbön på Islamiska
Förbundet i Stockholm och när han såg mängden av muslimer som samlades till bönen blev han förvånad. En av bröderna sade
till honom: om Ni kan stödja oss och hjälpa oss med några av våra viktigaste behov, skall alla dessa ge er sina röster.
Han svarade genast: Ja, absolut, och så blev det.

Detta agerande går under vad vi kallar allmänt intresse alltså ett intresse som ger nytta eller eliminerar en skada.
Detta är just vad Islam kallar till med de regler som Sharia tillämpar.

Ur Salaam Nr 3 Maj-Jun 1999 Sid 20-21