Islam och brott mot religiösa minoriteter

Angel Alvarez Hernández – Webislam

Den så kallade islamiska staten och andra terroristgruppers, såsom Boko Haram och Al Sabah, brott mot kristna och andra religiösa
minoriteter används av islamofobiska grupper för att förmedla idén om att dessa handlingar är tillåtna och uppmuntras av islam. Den
så kallade islamiska staten, Boko Haram och Al Sabah, har blivit lika våldsamma fiender till Islam som den största och mest
obotfärdiga av islamofoberna.

Att bekämpa falska läror och dessa avvikande gruppers brott är av stort vikt för att inte blanda ihop islam med detta kätteri som
kommit ur de mest vridna sinnen och grymma människor man kan föreställa sig.

Om dessa hemska brott är det nödvändigt att ständigt säga att de inte har någon motivering i Koranen eller Sharia. Dessa brott är ett
allvarligt brott mot islam och mänskligheten. Profeten skickades till mänskligheten som en nåd och han sade följande:

”När man skadar en icke-muslimsk medborgare i ett islamiskt samhälle, skadar man mig, och den som skadar mig irriterar Gud.”
(Sahih Al-Bukhari)

”Jag är motståndare till den skadar en icke-muslimsk medborgare i ett islamiskt samhälle och jag kommer också att vara hans
motståndare på Domedagen.” (Sahih Al-Bukhari)

Profetens vision om broderlig mänsklighet är också tydligt i följande hadith:

”Min Herre säger: ’Mänskligheten är min familj, och det bästa av er är den som bäst behandlar min familj”.

”Profeten Muhammed (frid vare med honom) sade, ’Den bästa bland folket är den som är av mest nytta för folket.”

Om kristna, judar och sabéerna säger den heliga Koranen:

Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger ”Vi är kristna”… (5:82)

DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och
den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och
ingen sorg skall tynga dem.
(2:62)

Säg: ”Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka
någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds
ställe.”
(3:64)

Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer
där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak – hos Gud ligger all
styrka, all makt.
(22:40)

Profeten sade i ett brev till kristna ledare i Heliga Katarinas kloster på berget Sinai, som sökte muslimernas skydd:

”Det här är ett budskap från Muhammad ibn Abdullah, som ett förbund med dem som antar kristendomen, när och fjärran, vi är med
dem. I sanning, jag, tjänarna, hjälpare, och mina anhängare kommer att försvara dem, därför att de kristna är mina medborgare.
Och Gud! Jag är emot allt som misshagar dem. Inget tvång ska finnas på dem. Varken deras domare eller deras munkar ska tas bort
från deras jobb eller från deras kloster. Ingen får förstöra ett hus för dyrkan, skada, eller ta något från den till muslimernas hus. Om
någon gör något av detta, kommer han att skada Guds förbund och lyder inte Hans profet. I sanning, är de mina allierade och har
mitt säkra stöd mot dem som de bekämpar. Ingen ska tvinga dem att resa eller att slåss. Muslimer ska kämpa tillsammans med dem.
En kristen kvinna får inte gift sig med en muslim utan hennes samtycke. Hon ska inte hindras från att besöka sin kyrka för att be.
Deras kyrkor deklareras under vår skydd. De bör inte hindras från att reparera dem eller att utöva det heliga i sina förbund. Ingen
från nationen (muslimer) bör vara olydig mot förbundet till den sista dagen (världens ände)”.

Han sade också:

”Den som dödar en person som har en vapenvila med muslimerna kommer aldrig att kunna känna doften av paradiset.” (Sahih
Muslim)

Om de religiösa minoriteterna sade profeten Muhammed (frid vare med honom):

”Akta dig! Den som är grym och hård mot en icke-muslimsk minoritet, eller begränsar deras rättigheter eller ger dem att bära något
som mer än vad de kan hantera, eller den som tar något för dem mot deras fria vilja, jag (profeten Muhammad) kommer att klaga mot
denna person på Domedagen.” (Abu Dawud)

Den så kallade islamiska statens brott mot jeziderna, har inget berättigande i islam.

Inte heller kan man tvinga någon att tro. Tron varje människa har är en handling som härstammar från Allahs vilja och människans
frihet, därför kan ingen tvinga någon att acceptera en religion som strider mot dennes känsla eller att tro på vad denne inte kan tro
på. Koranen säger:

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda
makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.
(2:256)

Islamofoberna fortsätter oavbrutet med sina påståenden om att islam sprids med våld och att terroristgrupperna är ett bevis på detta
påstående, men detta är falskt, eftersom Koranen säger att islam ska offentliggöras med personlig gott exempel och ordet och inte
med svärd. Den heliga Koranen säger:

Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfulla sätt…
(29:46)

KALLA [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och
försynt sätt…
(16:125)

TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från
rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.
(5:8)

TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut
[vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.
(49:6)

GUD befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma
rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt.
(4:58)

En persons återkomst eller till islam är en handling av Allahs vilja, och inte något som kan tvingas fram som det står tydlig i den heliga
Koranen.

Om detta hade varit din Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan du [Muhammad]
påtvinga människorna tron Nej, ingen kommer till tro utan Guds vilja…
(10:99-100)

Om Gud hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund, men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han
har skänkt er.
(5:48)

Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund; men [det var inte Hans vilja och därför] fortsätter
de att föra fram motstridiga åsikter…
(11:118)

Om Gud hade velat, hade Han gjort er till ett enda samfund, men Han låter den gå vilse som vill [gå vilse] och Han vägleder den som
vill [vägledas]…
(16:93)

Koranen säger att varje samhälle har en särskild budbärare:

TILL VARJE folk har [Vi sänt] ett sändebud och när sändebudet har kommit [till sitt folk], skall rättvisa domar avkunnas över dem och
ingen skall tillfogas orätt.
(10:47)

”… För alla människor är en frist utsatt och de kan varken förkorta den eller förlänga den, ens med ett ögonblick, när den har löpt
ut.” (10:49)

Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Gud och håll er borta från det onda!” (16:36)

Terroristgrupperna bildad av legosoldater och fanatiker och som dödar kristna och andra minoriteter agerar inte på uppdrag av Allah,
eller respekterar Hans mandat. Profeten Muhammed sa:

”Gud förbannar den som välkomnar en innovatör.” (Hadith Sahih Muslim).