Hur utför man bönen?

Innan Wudu (Tvagning)

Om man känner att man måste gå på toaletten bör man göra det, och sedan utföra istandja (tvätta de privat delarna) innan
man gör wudu.

Siwak

Det är en mycket god vana att alltid rengöra tänderna med siwak, eller en tandborste innan man gör wudu. På det sättet kan
man undvika många sjukdomar som orsakas av en dålig tandhygien.

Det nämns i en hadith att ’Aisha hörde Allahs Budbärare (fvmh)
säga: ”Bruket av siwak är ett medel att rengöra tänderna med, och det gläder Allah likaså” (Ahmad, Darmi och Nasa’ i)

Profeten Muhammed (fvmh) sade också: ”Om jag inte hade känt att det skulle vara svårt för mitt folk, skulle jag ha
beordrat dem att använda siwak vid varje bön (dvs varje gång man gör wudu)”.
(Ahmad, Malik, Nasa’ i, Ibn Khuzaimah)

Därför bör muslimer alltid försöka uppfylla denna vår profets (fvmh) önskan.

Att ha en intention för wudu (Niyyat)

Innan man börjar med akterna för wudu, är det nödvändigt att ha den rätt intentionen – niyyat – till det. Man bör ha
niyyat att göra wudu endast för att uppnå renhet. Niyyat bör göras i hjärtat, eftersom det är en akt av hjärtat och inte
av tungan. Niyyat med ord var inte (Allahs Frid och Välsignelser vare med honom) vana.

Börja med wudu genom att säga: ”Bismillaahir –rahmaa-nirraheem” (I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn.)

Akterna för wudu

 1. Tvätta händerna upp t.o.m handlederna och se till så att ingen del av händerna lämnas torr.
 2. Spola munnen efter att först ha fyllt munhålan med den högra handen.
 3. Rengör näsan: ”Sniffa” upp vatten från den högra handflatan och avlägsna det sedan med den vänstra handen genom att
  snyta en näsborre i taget.
 4. Tvätta ansiktet, från öra till öra, och från pannan till hakspetsen och se till att ingen plats lämnas torr.
 5. Tvätta därefter underarmarna (först den högra) upp till armbågarna och se till att ingen plats lämnas torr.
 6. Blöt händerna och dra fingrarna genom håret, från pannan till nacken och sedan tillbaka.
 7. Rengör öronen med pekfingrarnas blöta fingerspetsar; följ ytterörats konturer med fingerspetsarna. Låt tummen följa
  örats baksida, nedifrån och uppåt.
 8. Tvätta fötterna (först den högra foten) upp till vristerna, och se till att ingen del av foten lämnas torr, särskilt
  mellan tårna. *

*Särskilda faciliteter vid wudu har gjort wudu (och självklart tvättat fötterna) innan man satte på sig strumporna. Detta
är tillåtet under ett helt dygn efter den senaste tvagningen, eller 3 dygn om man befinner sig på en resa. När denna tid
har löpt ut måste man tvätta fötterna igen. På samma sätt är det tillåtet att svepa händerna över ett bandage på foten, om
man vet att foten kommer att ta skada av vattnet.

Hadith

Mughira bin Shubah sade: ”Profeten (fvmh) gjorde wudu och svepte händerna over sockorna och sandalerna.”
(Ahmad, Tirmidhi, Abu Dawud, och Ibn Majah)

Varje akt i wudu har utförts av Profeten (fvmh) en, två eller tre gånger (med undantag av akterna 6 och 7 som endast bör
utföra en gång). Eftersom alla de ovan nämnda metoderna har Profetens godkännande, kan vi alltså göra wudu genom att
utföra varje akt en, två eller tre gånger, förutsatt att ingen del har lämnats torr.

Amr Bbin Shuaib sade att han hade hört sin far säga att dennes far hade sagt att Profeten sade: ”Om någon utför akterna
i wudu mer än tre gånger, så har han gjort fel, gått till överdrift, samt gjort en ond handling.”
(Nasa’ i, Ibn Majah)

Du’aa när man
har avslutat wudu

”Jag bär vittnesbörd om att det inte finns någon gud förutom Allah. Han är den Ende och inga likar. Och jag bär
vittnesbörd om att Muhammad (fvmh) är hans tjänare och sändebud.”
(Muslim)

”Å Allah! Gör mig till en av de botfärdiga och gör mig till en av de renade” (Tirmidhi)

Tayyammum (Torrtvagning)

Under omständigheter då vatten inte kan hittas, eller det endast finns vatten nog för att släcka törsten, eller då det
vatten som finns tillgängligt är hälsovådligt, kan tayyammum utföras. Proceduren som beskrivs nedan stämmer överens med
Koranen och hadith. Om man t ex är på resa och inte kan finna vatten, skall man: ”… ta ren jord och stryka över ansikte
och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er – kanske känner ni
tacksamhet ” (Surah 5, vers 6)

Procedur

 1. Ha niyyat i hjärtat.
 2. Säg: ”Bismillaahir-rahmaa-nir-raheem” ( I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.)
 3. Stryk bägge handflatorna mot ren sand, gru eller någonting som innehåller något av dessa, t ex en vägg, en sten, mm.
  Blås sedan på bägge handflatorna och för dem därefter en gång över ansiktet. Skrubba sedan först den hägra handen med den
  vänstra handens handflata och efter det, den vänstra handen med den högra handens handflata.
 4. (Bukhari och Muslim)

 5. Avsluta med samma du’ aa som vid avslutad wudu.

Observera: Andra procedurer inkluderar underarmar och skuldror och t.o.m. armhålor. Dessa har framförts av kända
lärda inom Islam, men den mest korrekta proceduren, och den som därmed är att föredra, är den som visades ovan.