Hur Islam uppmuntrade science fiction

Ahmed A. Khan – Onislam.com

I en tidigare artikel med rubriken ”Islamic Science Fiction Coming into Light” ställde jag en fråga: Vad är islamisk
Science Fiction (SF)? Jag försökte ge en heltäckande definition av islamisk SF och hade kommit fram till att den
islamiska SF skulle kunna vara vilken hypotetisk historia som helst positivt informerad av islamisk tro och praxis.
Denna definition skulle leda till en ofullständig lista över vad vi skulle kunna betrakta som islamiska SF, enligt
följande:

1. Varje hypotetisk berättelse som strävar efter att ange förekomsten av en Gud som beskrivs ovan.

2. Varje hypotetisk berättelse som uppmuntrar universella dygder och/eller fördömer universella laster.

3. Varje hypotetisk berättelse som behandlar på ett positivt sätt någon aspekt av den islamiska praxis, som hijab
och fasta.

4. Varje hypotetisk berättelse som har en muslim som en av sina huvudpersoner och denna muslims agerande i
berättelsen reflekterar islamiska värderingar.

5. Varje hypotetisk berättelse som tar en eller flera element från Koranen eller Allahs budbärare, Muhammads (fvmh)
läror på ett positivt sätt.

Science fiction har beskrivits som en litteratur av idéer. Kunskap och reflektion är grundkälla till idéer. Såvitt
jag vet, ingen annan religion i världen lägger större vikt vid att söka kunskap, begrunda och reflektera mer än
islam gör.

Flera verser i Koranen uppmanar mänskligheten att tänka och fundera på världen omkring dem. Nedan finns några
exempel:

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill
använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de
begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo.

(3:190-191)

Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för
människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.
(16:69)

Säg: ”Ett råder jag er till, nämligen att ni två och två eller var man för sig vänder er till Gud och ber Honom
[visa er sanningen], och att ni sedan noga rannsakar era hjärtan.
(34:46)

Det finns också flera välkända uttalanden av profeten Muhammed om att söka kunskap:

Det berättas att Profeten Muhammed (fvmh) sade: ”Att söka kunskap är ett måste för varje muslim.” (Al-Albani)

Därför, med tanke på allt som nämns tidigare, vilken religion skulle kunna ge en bättre plattform för litteraturen
av idéer och fiktion än islam?

Koranens främmande världar

Beviset finns, som man säger, i puddingen. Låt oss se vilka SF metaforer kan utlösas och vilka idéer som skulle
kunna genereras av bara en väldigt, väldigt hastig blick på den heliga Koranen.

Den allra första sura (kapitel) i Koranen, Al-Fatihah säger: Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre.
Pluralen ”världar” bör noteras. Självklart är vår inte den enda värld med intelligent liv. Det finns andra världar
där ute, utomjordiskt liv, mogen för science fiction författares fantasier.

Vers 33 i Ar-Rahman (kapitel 55) säger: Om ni, osynliga väsen och människor, [tror att ni] kan fly bort genom
himlarnas och jordens yttersta gränstrakter [undan Gud], fly! Men ni kan inte fly annat än med en fullmakt [från
Honom]!

Denna vers, uppenbarade för 14 århundraden sedan, visade tydligt möjligheten till rymdfärder. Med Guds auktoritet
kan du tränga himlarna och jorden. Och vad är Guds auktoritet? Kunskap.

Förresten, den ovannämnda versen också talar om Djinn. Det finns också ett komplett kapitel i Koranen med titeln
”Al-Djinn”. Djinn anses vara kännande varelser gjorda av rökfri eld. Och det leder oss till mer än en välkänd
metafor av science fiction: varelser i en form som skiljer sig från oss, varelser av energi, en hel ras dold för
våra ögon, och så vidare.

Al-Kahaf (kapitel 18) ger också glimtar i flera vetenskaps fiktiva metaforer. Den första delen av kapitlet talar om
folket i grottan, sju personer och en hund från en tid före Kristus, som Gud beviljade en mycket lång sömn för att
fly från sin tids grymheter. Efter att ha varit i sömnen i över tre hundra år, vaknar de upp och går ut i världen
för att finna det helt förändrat. Just här finns fyra gemensamma teman i science fiction: skendöd, livslängd,
tidsförskjutningen, och alienation. Som en intressant faktum vis sidan har vi den plats där Kahafs folk sov, vilket
ger en stor gnista till fantasin. Grottans placering är ett mysterium. Koranen erbjuder mycket intressanta och
fascinerande tips, men det är allt.

An-Naml (kapitel 27) och As-Saba (kapitel 34) talar om profeten Salomo som talar till insekter, fåglar och djur.
Teman för flerspråkighet och djurmedvetande kan utforskas genom dessa kapitel.

Dessa är bara några av de teman och idéer som en författare kan använda för att skriva islamisk science fiction. Och
dessa idéer fördes till ljus efter en ytlig och slentrianmässiga blick på bara fem av de hundra och fjorton kapitel
i den heliga Koranen. Föreställ de underverk författarna kunde hitta om de tittade noggrannare på resten av de
hundra och nio kapitel!

Originaltext: How Islam nurtured Science Fiction >>>>>