Hur försvarare av Israels folkmord väckte en debatt om västvärldens fall

Nasim Ahmed – Middle East Monitor

 

Vår samtida diskurs är gripen av berättelser om ”västerlandets fall”. Det tar många former. På ena sidan av spektrumet finns den rasistiska och konspiratoriska ”Great Replacement Theory”, även känd som den ”vita folkmordsteorin”. Förespråkare av denna teori, som nästan helt kommer från högern, tror att det finns en medveten komplott för att ersätta vita befolkningar i västländer med icke-vita invandrare, särskilt från regioner med muslimsk majoritet.

På den motsatta sidan av spektrumet grundas berättelser om västvärldens nedgång mindre i konspiration och mer på ekonomiska fakta om Kinas framväxt och det hot som det utgör mot Amerikas position som den framstående supermakten. En nyligen genomförd studie utförd av Rand, med titeln ”The Sources of Renewed National Dynamism”, beställd av Pentagons Office of Net Assessment, faller i denna kategori.

Studien tyder på att USA kan stå inför en nedgång som få stormakter har återhämtat sig från. Den belyser olika interna och externa hot mot USA:s konkurrensposition, och betonar särskilt utmaningar som att bromsa produktivitetstillväxten, en åldrande befolkning, ett polariserat politiskt system och ökad konkurrens från Kina.

Enligt rapporten accelererar nedgången, förvärrad av starkt olika uppfattningar om problemet och hur man åtgärdar det bland olika delar av samhället och politiska ledare. Utan en enhetlig ansträngning för att identifiera och ta itu med dessa utmaningar, hävdar författarna, riskerar USA att minska ytterligare, med historiska exempel som Rom och Sovjetunionen som varnande berättelser.

Rapporten identifierar utlösare av nationell nedgång och listar beroende av lyx, teknisk stagnation, byråkratisk stelhet och egenintresserade eliter. Rapporten varnar för att, om de lämnas okontrollerade, kommer dessa trender att hota både inhemska och internationella källor till konkurrenskraft, vilket påskyndar USA:s relativa nedgång. Författarna betonar att det är sällsynt att stormakter återhämtar sig från en betydande långvarig nedgång och att förnyelsearbetet ofta misslyckas med att vända banan för ebbande inflytande.

Mellan de två spektrumen – den rasistiska konspiratoriska ”Great Replacement Theory” och den faktabaserade analysen av USA:s och, i förlängningen, västerländskt förfall – finns många andra strömningar. Även om de skiljer sig åt om källan till västerländsk förfall, förutspår alla en civilisationsförvandling, där väst förlorar sin framträdande status i världen.

Det säger sig självt att imperier och politiska makters uppgång och fall är en av historiens och politikens järnlagar. Maktdynamikens cykliska karaktär, där imperier och politiska makter stiger upp till dominans och så småningom förfaller, är en princip så grundläggande att den inte kräver någon förklaring. Det är dock mycket svårare att förutse när en sådan omvandling kommer att ske.

Den mer intressanta aspekten av den här diskussionen, åtminstone för mig, i alla fall, är den om de skäl som citeras av olika delar av samhället för att förklara västvärldens fall. Varför, i det offentliga samtalet, en viss syn på västvärldens fall vinner popularitet framför andra är en mycket mer avslöjande fråga än någon förutsägelse om dess tidpunkt. Vissheten att västvärlden en dag kommer att ersättas av en annan civilisation som dominerande makt motsvaras av osäkerheten om vem eller vad som ska skyllas för det. Denna osäkerhet har blivit en källa till polarisering som i sig är en av nyckelindikatorerna på en civilisation på tillbakagång.

Det kan hävdas att till exempel ”Great Replacement Theory” är en återspegling av den polarisering av samhället som citeras av Rand-rapporten. Det är ett exempel på den interna svagheten som accelererar västerländsk nedgång. Det återspeglar förlusten av förtroende mellan regering och folk, förskjutningen av sanning med desinformation och ökningen av hat och rasism. Alla är nyckeldrag i det nuvarande kulturella ögonblicket och är en del av varje redogörelse för civilisationernas uppgång och fall.

Det nuvarande kulturkriget drivs av en stark kraft: förmågan att lägga skulden på västvärldens upplevda förfall. Högern, med tanke på sin närhet till makten och sina inflytandepositioner, har på ett skickligt sätt utnyttjat denna rädsla för västerländskt förfall. Detta är särskilt tydligt i hur kommentatorer, särskilt de som lutar sig mot ideologin om den ”stora ersättningen”, strategiskt har tillskrivit västvärldens försämring till framväxten av progressiv politik. De hävdar att det enade motståndet mot Israels agerande i Gaza, ett kännetecken för progressiv politik, är en betydande faktor i denna nedgång, enligt deras berättelse om den västerländska civilisationens undergång.

Studenter som protesterar mot Israels folkmord i Gaza har fört detta i förgrunden. Det är uppenbart att majoriteten av det politiska, mediala och militärindustriella komplexet ser progressiva rörelser som den primära katalysatorn för västvärldens förfall. De uppfattar kravet på rättvisa och jämlikhet för alla som en direkt utmaning mot så kallade västerländska värderingar, som de anser försvagar strukturen i västerländska samhällen. Som svar har de utnyttjat statens makt, som den förankrade förbindelsen mellan politik, media och industri lätt kan komma åt, för att undergräva just de värderingar och principer som västvärlden utger sig för att upprätthålla, såsom yttrandefrihet och rätten att protestera.

Det är viktigt att komma ihåg att progressiva rörelser, snarare än att utgöra ett hot mot den västerländska civilisationen, är en integrerad del av dess värderingar och principer. Studentdemonstranter förespråkar inte västvärldens undergång, istället uppmanar de västvärlden att upprätthålla och värna om de värderingar som de säger sig hålla kära. Dessa värderingar, som har format västvärlden, är resultatet av de uppoffringar som gjorts av föregångarna till den moderna progressiva rörelsen, som har tagit upp frågan om Palestina som en av dess främsta orsaker.

Föregångarna till studenterna som protesterade mot Israels folkmord i Gaza kämpade mot systemiska ojämlikheter, förespråkade social rättvisa och strävade efter att skapa ett mer inkluderande samhälle. Från kampen för kvinnors rösträtt till medborgarrättsrörelsen har progressiva rörelser spelat en avgörande roll för att bredda rättigheter och möjligheter för alla marginaliserade samhällen. Att måla dessa ansträngningar med bred pensel och avfärda dem som destruktiva krafter är inte bara felaktigt utan undergräver också själva principerna för öppen diskurs och pluralism som är centrala för den västerländska civilisationen.

Samhällsförändring och evolution är naturliga processer, och förmågan att anpassa sig och omfamna framsteg är ett kännetecken för sunda och levande civilisationer. Att ta itu med de utmaningar som västerländska samhällen står inför idag, såsom ekonomisk ojämlikhet, klimatförändringar och social polarisering, kräver ett mer nyanserat förhållningssätt än högerns förenklade berättelser.

På grund av sin närhet till makten har högern beväpnat allmänt delade rädslor för den västerländska civilisationens kollaps för att rikta in sig på sina motståndare samtidigt som de förbiser den betydande roll som formella maktinstitutioner har spelat för att påskynda västvärldens förfall. Dessa institutioner har bidragit till undergången genom sitt stöd till Israels folkmord i Gaza och deras omstörtning av det internationella regelbaserade systemet.

Istället för att göra progressiva rörelser till syndabockar, borde man erkänna att den verkliga faran för den västerländska civilisationen ligger hos dem som aktivt undergräver just de friheter och värderingar som definierar den. Urholkningen av principer som yttrandefrihet, likhet inför lagen och respekt för individuella rättigheter – ofta i namn av missriktade föreställningar om säkerhet eller stabilitet – är det största hotet mot den västerländska civilisationen, inte demonstranter som demonstrerar i en anda av frihet och lika rättigheter.

Väst riskerar att förlora sin moraliska auktoritet och känsla av syfte genom att okritiskt anpassa sig till varje enskild stat, till och med en nära allierad som Israel, på bekostnad av sina egna grundläggande värderingar. Den måste se inåt och ärligt bedöma i vilken utsträckning de grundläggande principerna som gör västvärlden värda att beundras upprätthålls och förkroppsligas i politiken och uppförandet på världsscenen. Endast genom att bekräfta sitt engagemang för principerna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen kan västvärlden säkerställa att det finns en västerländsk civilisation värd att skydda.

 

 

Originaltext: How defenders of Israel genocide sparked a debate about the fall of the West