Hur Daesh terrorister manipulerar sinnen

Angel Alvarez Hernández – Webislam

Det är mycket svårt att förstå hur man kan förvandla en nigeriansk flicka till en mänsklig bomb, eller varför unga utbildade i Europa
går i pseudo-islamiska terroristgrupper i Mellanöstern. Denna artikel försöker analysera på ett kort och anspråkslöst sätt hur man
kan styra det mänskliga sinnet för att förvandla det till en terrorist som fungerar som en zombie utan egen vilja.

I april 2001 förklarade Al Sheikh att ”alla form av självmord är förbjudet i islam” och därmed ”den som spränger sig själv mitt bland
sina fiender genomför också en handling som går emot de islamiska lärorna.”

Som svar på detta uttalande sade Sheikh Ahmed Yassin, Hamas andlig ledare, motsatsen: ”Det finns en enorm skillnad mellan
självmord och martyrskap, det är samma handling, men med en annan avsikt.” Sheikh Ahmed Yassins påstående säger emot
bestämmelserna i Koranen eftersom Allahs ord inte särskiljer självmordarens uppsåt, och fördömer självmorden oavsett avsikten. Den
heliga Koranen säger inte: ”Döda inte varandra, om det inte är så att ni har ett bra skäl”, vad Koranen säger är ”Döda inte
varandra.”

Islam har fyllts med TV predikanter som i enlighet med den modellen som evangeliska pastorer följde under 1990-talet, ägnar sig åt
att främja en ”strikt Islam, som kedjar fast de troende till strikta regler och som får dem att isolera sig från samhället” vilket förvandlar
dem till marginella och missanpassade individer och grupper. Dessa individer som vanligtvis är väluppfostrade, artiga och
tillmötesgående, blir istället zombies som agerar efter deras ledares kommando, som för dem är den högsta auktoriteten i frågan om
förklaringen och tolkningen av hadith och den heliga Koranen.

Det som kännetecknar terroristerna i det felaktig kallad Islamiska staten och andra organisationer är deras hjärntvätt tekniker som
används på gruppmedlemmar som indoktrineras och fjärmas genom hårda och förnedrande regler och vridna tolkningar av
Koranen. I terroristgruppen felaktig kallad islamisk stat, lever tillsammans fanatiker, brottslingar, indoktrinerade individer under en
kvävande och alienerande atmosfär.

I sin artikel ”Sects” definierar Margaret Thaler Singer på följande sätt potentiella medlemmar till dessa:

”Man skulle kunna säga att nästan vem som helst är en potentiell kandidat till att bli medlem i en sekt i en sårbar period av sitt liv.
Forskning visar att det inte finns någon ”benägen typ” att gå med i sekter, inte heller ett medlemskap innebär ett tidigare
psykopatologiskt tillstånd. Snarare är det så att alla som går igenom en utsatthets period i sitt liv (t.ex. en övergångsperiod,
känslomässigförlust eller ensamhet) är öppen för övertalning och påverkan. Även om sårbarhetsperioden är tillfällig, en sektmedlem
kan med skicklighet och envishet i användning av enkla lockbete och kontrollrutiner, lätt påverka individen under dessa perioder.”

Självmordsbombaren är oftast en ung studerande man, mellan 18 och 27 års ålder, vanligtvis ogift, arbetslös och från en familj med
begränsade ekonomiska resurser. Bland kvinnliga självmördare hade var palestinskorna en högre utbildning, 22 % hade
eftergymnasial utbildning och 26 % högre utbildning, resten var unga flickor utan yrke eller studier. I Tjetjenien, hade 65 % av
självmördade avslutat sina eftergymnasiala utbildningar och 20 % var universitets studenter.

Robert Jay Lifton, professor i psykologi och psykiatri vid John Jay College och Graduate Center City University of New York,
fastställde åtta punkter om mekanismen för kontroll och manipulation av sinnet, de sammanfattades av Jorge Erdely, i sin artikel
”How to identify a sect”, de kommer vi att kort behandla här:

1. Kontroll av social atmosfär och mänsklig kommunikation. Detta innebär att hindra individens kommunikation och göra det omöjligt
för denne att ha fri tid för personlig reflektion eller för att etablera relationer med andra människor. Vissa islamiska grupper har
följande andliga program som bryter ner sömnen och ett normalt liv hos sina medlemmar och som också används av terroristgrupper:

– Nattliga studier: Studie av veckans lärdomar från vägledaren.

– Nattgrupp: Förberedelse för deprivation och självförnekelse på vägen till Gud.

– Friluftsdag: Utbildning och förberedelse för heligt krig.

2. Mystikens manipulation. Man bygger upp ”andliga” atmosfärer som har planerats och studerats för att producera en specifik
psykologisk effekt hos medlemmarna. Vissa islamiska grupper arbetar med följande schema som även används eller anpassas av
terroristgrupper:

– Tröst dagen: Brödraskpets medlemmar lär sina grannar om vad som är tillåtet och vad som inte är det, de uppmaner dem också att
göra gott.

– Livet efter detta liv dagen: Medlemmarna uppmanas att besöka kyrkogårdar för att ge predikningar om vad som kommer efter detta
liv.

– Vårdbesök dagen: Medlemmar besöker sjukhem och sjukhus för att dela tid med sjuka muslimer.

– Bekantas dagen: Denna dag främjas interaktion mellan medlemmarna för att stärka vänskapsband.

3. Omdefiniera språket. Kontrollen över orden är användbar för att kunna dominera tänkandet och resonemang hos individer:

Terroristerna kallar sig salafister och hävdar att de utövar jihad, med det förstör och förändrar dessa ords sanna innebörd. Genom
att manipulera ordens verkliga begrepp och ge dem en ny innebörd, som inte har något att göra med dem, skapar de sitt eget språk
i linje med deras mentala verklighet. Terroristen blir en jihadist och fanatikern en salafist, något som inte är förenligt med islam, och
inte genom manipulation av begrepp.

4. Läran över individen. Oavsett vad en individ upplever i verkligheten, det är tron på läran, dogm, som är viktigt. Gruppens tro går
bortom den enskildas samvete.

Terroristgruppen Takfir wal-Hijra (Bannlysning och Exil), an avhoppare från Muslimska brödraskapet, kan få sina anhängare att bära
västerländska kläder, inget skägg, dricka alkohol, röka, använda droger, äta fläsk eller utföra tortera sina offer, eftersom allt är lagligt
i syftet att uppnå ett ”jihad utan gränser”, vilket är förbjudet i islam.

5. Den heliga vetenskapen. Läran om det absoluta vetenskapliga och moral kunskap. Dogmen får inte ifrågasättas.

Saudiarabiens tidigare mufti, Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, försvarade Ibn Abdul-Wahhab anklagelse om att polyteismen hade
vuxit bland de muslimska massorna och att det var nödvändigt att tillgripa ”jihad” eftersom muslimerna hade gått vilse eftersom de
”dyrkade” saker som tillhörde Gud.

6. Dyrkans dyrkande. Manipulering av den offentliga dyrkande för att bryta de personliga gränserna. Begränsningar eller förbud
mot den personliga integriteten.

De flesta pseudo islamiska terroristgrupper är överens om förbudet på film, målning eller skulptur av mänskliga figurer, fotografi eller
firandet av Profetens födelsedag. För en tonåring innebär många av dessa saker ett krav av att bryta med sin kärna av vänner och
familj, eftersom de inte skulle kunna gå på bio, ta bilder med mobiltelefonen, ha makeup, att klä sig med åtsittande kläder, skaka
hand med män som inte är sina närmaste familjemedlemmar, att vara ensam med en man i något rum eller plats, lämna hemmet utan
manligt sällskap eller titta på TV.

7. Krav på ouppnåelig renhet. Etablerande av en ouppnåelig standard av perfektion för att skapa skuld och skam hos den
anhängaren. Individerna straffas och man lär dem att straffa sig själva för att de inte når den idealiska som i princip är omöjligt att
uppnå.

Takfirismen är en kättersk ström av islam som huvudsakligen innebär att förneka statusen av sann muslim till alla dem vars dogmer
eller ritualer inte fullständigt sammanfaller med sina egna. Takfirismen ignorerar inte kampen mot andra religioner, men anser att
först bör man eliminera dem som anses vara dåliga muslimer för att sedan sluta leden innan man går mot den sanna fiende, som är
den västerländska kulturmodellen.

8. Bestämmande rätt över existensen. Gruppen bestämmer vem som har rätt att existera och vem som inte har det. Det finns inget
legitimt alternativ men att enbart tillhöra denna organisation i synnerhet. I totalitära regimer är detta det som berättigatar avrättningen
av politiska dissidenter.

Terroristgruppernas pseudo fatwa som dömer till döden påstådda avfällingar, samhällen, regimer eller länder skickas fram och
tillbaka på Internet, med en kriminell och apokalyptisk retorik.

Walter Laqueur, en expert på terrorism, sade: ”Terrorism har blivit mycket mer brutal och urskillningslöst. För ett hundra år sedan
skulle terroristerna ha avstått från att begå ett brott om av en slump offret hade med sig sin familj och om det fanns en risk att
oskyldiga människor skulle dö. Istället blev terrorismen i den andra halvan av 190-talet övertygad om att det inte fanns oskyldiga och
att det urskillningslösa dödandet var tillåtet om det bidrog till det politiska målet”.

Dagens terrorister är zombies fabricerade i en atmosfär av hat och indoktrinering, rekryterade bland människor som tilltalas av
fanatismen, störda eller lätt att manipulera och som fångas upp av sekteristiska organisationer i tjänst hos ockulta krafter, som
behandlar mänskligheten som boskap som kan offras när som helst i deras intressen och måls namn. Daniel Esquibel med en exam
i psykologi vid Uruguays universitet skriver i sin artikel ”Psychology of the Suicide bomber”:

”En självmordsbombares dagliga liv är full av ritualer, ritualiserade tankar av politiska eller religiösa faktorer som tvingar fram
repetitiva och rigida formler, riter påtvingad av terroristträning och egenheter hos ett liv i underjorden, organisationens ceremoniella
byråkrati som integrerar medlemmarna och själva attentaten som den ultimata ritualen som ”renar” och ”räddar” terroristen genom
den primitiva ceremonin av människooffer. Fastställande av stränga hierarkier är en av hans personlighets viktiga knutar, i den
utsträckningen att disciplin, den vertikala hierarki, uppfyllandet av order och respekt för ledarnas auktoritet i gruppen är faktorer
som är alltid närvarande i dessa situationer. Ordningen och enkelhet i hierarkin kräver inga tvivel och kritik.”