Hemligheterna bakom Adhan

Randa Amar – Blog El Islam Abdullah

Många människor tror att salat börjar när Takbiratul Ihram (Allahu Akbar) uttalas, men det är fel. Salat börjar
mycket tidigare. Profeten Muhammed (fvmh)
sade: ”Att väntar på tiden för salat är som att göra salat.”

Ännu tidigare, enligt en hadith av profeten Muhammed (fvmh): ”Den som gör sin tvagning och går direkt till salat,
ska inte korsar fingrarna eftersom denne ber redan.”

Vi har en ovärderlig skatt som vi inte uppmärksammar som den förtjänar. Vi hör den fem gånger om dagen, jag menar
”adhan” (kallelse till bön, böneutropet).

Böneutropet är fullt av hemligheter och få människor uppmärksammar det.

Har du någonsin gjort böneutropet?

Den som brukar göra adhan före salat, njuter mycket mer av det. Det finns de som inte finner något samband mellan
adhan och salats koncentration, men vem är vår största fiende under salat? Vem är den som inte sparar några
ansträngningar för att få oss att bli distraherad under salat? Självklart är det Shaytan, och adhan skrämmer
Shaytan.

Enligt en hadith av profeten Muhammed (fvmh): ”Om böneutropet görs, springer Shaytan borta tills han inte kan höra
adhan”

Shaytan hatar denna tillbedjan med all sin kraft, därför är böneutropet en möjlighet att öka hans ilska och få honom
att betala för alla gånger som han störd oss under salat. Allah tycker om att provocera Shaytans vrede.

Allah säger i den ädla Koranen: [Gud] ger skotten kraft, så att de växer sig starka och reser sina raka stjälkar
till glädje för såningsmännen, men för förnekarna är de en orsak till förargelse.

Normalt sätt gör vi inte salat ordentligt, alltid saknas något på grund av distraktion, och adhan kan bidra till att
stärka vår salat.

Profeten Muhammed (fvmh) sade: ”Allah förlåter böneutropares misstag för kraften i hans röst, han får svar från
varje levande eller icke levande varelse som hör det och får samma ayr (belöning) som dem som ber med honom.”

Det vill säga om han ber med ett hundratal personer får denne samma ayr dem alla.

Och några kommer att säga vad det har att göra med mig om jag inte är böneutropare.

Tänk om jag säger att ni kan få samma belöning som böneutroparen?

Ibn Abdallah Ben Amr berättade att en man en gång sade till profeten Muhammed (fvmh): ”O Guds Profet, böneutroparna
ha mer belöning än oss” och profeten Muhammed (fvmh) svarade: ”Upprepa samma sak som de säger.”

SubhanAllah, det finns människor som vet hur man får ”hasanaat” med liten ansträngning, med kunskap, med vetskap.

Allah säger i den ädla Koranen: (58:11)

Det första vi säger i adhan är ”Allahu Akbar”, ”Gud är störst”, om man är på arbetet och hör denna fras i adhan,
betyder det att Gud är större än arbetet, så du måste om möjligt lämna det du gör och vända dig till Allah, upphöjd
vare. Om du är med din familj, betyder det att Gud är större än dem. Om man sover och hör Allahu Akbar, betyder det
att Gud är större än dessa vilotimmar. Därför upprepas detta mer än en gång.

När vi slutar göra det vi gör för att delta i salat bör vi fråga oss varför? …

Vi gör det för på grund av frasen som kommer efter ”Ashadu an la ilaha illa Allah”, ”Jag vittnar att det finns ingen
gud utom Allah”.

Vi ber enligt profeten Muhammeds (fvmh) läror.

Vår älskade Profet Muhammad (fvmh) sade: ”Be som ni har sett mig be.”

Därför är nästa fras ”Ashadu anna Muhammadan rasulu Allah”, ”Jag vittnar om att Muhammed är Allahs budbärare”, och
detta visar de två villkor som måste vara uppfyllda för att en gärning ska kunna accepteras, lojalitet till Allah
och lydnad till profeten Muhammed (fvmh).

Profeten Muhammed (fvmh) sade: ”Följ mitt exempel i era handlingar av dyrkan.”

Allah säger i den heliga Koranen: ”Den som väntar på mötet med sin Herre ska handla rätt och när denne dyrkar sin
Herre ska inte associera Honom med någon.”

När man hörde detta dagligen blir man van och inte ger det sitt rätta värde, folk går till moskéer till och med
under iqama (början av salat) och inte uppmärksammar adhan.

Med böneutropet höjs namnet på vår älskade Profet Muhammad (fvmh).

När solen går ner och tiden för salat kommer i ett visst land, uttalas namnet på vår Profet Muhammad (fvmh) i alla
moskéer på den platsen, och en minut senare sker samma sak i nästa land eller plats och så vidare.

Alhamdulillah finns det inget land i världen där det inte finns muslimer, vi kan säga att profeten Muhammeds (fvmh)
namn upprepas i varje hörn av världen under hela dagen.

Vill du inte delta med oss i detta stora projekt?

Vad böneutropare säger sedan är ”Haya ala assalat”, ”Kom till bönen”. Och vad ska vi säga? Sama sak? Nej, vi säger
”La hawla wa la quwwata illa Billah” ”Det finns ingen makt eller styrka, men Allahs”. Om vi hör böneutropare säga
”Haya ala falah”, ”Skynda er till framgång”, kan vi bara glädjas åt det. Är salat min triumf? Min lycka? Varför ska
jag inte gå då?

Och adhan fortsätter med samma formel som den började med, att befria sig från denna värld, detta liv, ”Allahu
akbar”. Adhan avslutar som den började. När det gäller adhan för Fajr, lägger man ”Assalatu khairum minan Naum”,
”Bön är bättre än sömn”, då ska vi säga ”sadaqta wa barakta”.

Följande är en dua (bön) för efter böneutropet: ”Al-lahumma Rabba hadihid-daawatit-taamma, wa as-salatil qa-ima, ati
Sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadila, wa ab-athu maqaamaan mahmudan, al-ladi waad-tah, innaka la
tajliful-miaad.”

”O Allah, Herre av denna perfekta kallelse och denna bön utropat i rätt tid, ge Muhammed medlet för att kommer nära
Dig, och uppmärksamma honom i det goda och få honom att stiga upp till den plats du har lovat honom.”

Med denna bön, Profeten (fvmh) garanterade oss hans förbön inför Allah, vid Domedagen.

En annan aspekt av adhan är att den meddelar oss att vi ska möta den som är den käraste vi har, Allah. Adhan
meddelar oss det förestående mötet med Den vi älskar, därför, de som verkligen älskar Gud har bråttom att gå till
moskén omedelbart efter att ha hört kallelsen.

Aisha (mGvnh) berättade att profeten
Muhammed (fvmh) sade: ”Den som älskar att möta Gud, kommer Gud att älska att möta honom, medan de som inte vill ha
ett möte med Gud, kommer Gud att inte vilja möta dem.”

Och du, älskar du Honom?