Hajj exemplifierar likhet inför Gud

Ahmad Al-Akhras – CAIR

Varje år, muslimer från hela världen deltar i den största sammankomsten på jorden, Hajj eller pilgrimsfärd till
Mecka. Hajj är en religiös plikt som varje muslim måste uppfylla om det är möjligt finansiellt och fysiskt, minst
en gång i sin livstid.

Under dessa historiska dagar står vita, bruna och svarta människor, rika och fattiga, kungar och bönder, kvinnor och
män, gamla och unga, alla, inför Gud, alla som bröder och systrar, vid den heligaste av alla helgedomar i mitten av
den muslimska världen, där alla kommer att be Gud att acceptera deras goda gärningar. Dessa dagar utgör höjdpunkten
i varje muslims livstid.

Hajj liknar återskapande av profeten Abrahams upplevelse, vars osjälviska offer saknar motstycke i mänsklighetens
historia.

Hajj symboliserar de lärdomar som förkunnades av den sista profeten, Muhammed, som stod på slätten Arafat,
fullbordandet av sitt uppdrag och tillkännagav Guds förkunnande: Denna dag har Jag fullbordat det religiösa
regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er
religion.
(5:3)

Denna stora årliga uppsamling av tro visar innebörden i begreppet jämlikhet för mänskligheten, den mest djupgående
islams budskap, vilket fastställer att det inte finns någon överlägsenhet på grund av ras, kön eller social status.
Den enda preferens i Guds ögon är fromhet som står i Koranen: ”Den bäste bland er i Guds ögon är den mest
rättfärdiga.”

Under Hajj dagarna klär sig alla muslimer på samma enkla sätt, de följer samma regler och säger samma böner,
samtidigt, på samma sätt, för samma ändamål.

Det finns inga kungligheter eller aristokrater, men ödmjukhet och hängivenhet. Dessa tider bekräftar muslimernas,
alla muslimers, åtagande till Gud. Det bekräftar deras beredskap att lämna det materiella för Hans skull.

Hajj är en påminnelse om den stora församlingen på Domedagen när folk kommer att stå lika inför Gud i väntan på
sitt slutliga öde, och som profeten Muhammed sade, ”Gud inte dömer enligt dina kroppar och utseende, men han
granskar ditt hjärta och ser in i dina gärningar.”

Koranen förklarar dessa ideal på ett bra sätt: Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har
samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan
är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.
(49:13)

Medan Malcolm X var i Mecka för att utföra sin pilgrimsfärd, skrev han till sina assistenter: ”De frågade mig vad
om Hajj hade imponerat mest på mig … jag sa, ’Brödraskapet, Människorna av alla raser, färger, från hela världen
tillsammans som en! Det har bevisat för mig kraften av den Ende Guden.’… Alla åt som en, och sov som en. Allt i
pilgrimsfärdens atmosfär betonade människans enhet under en Gud.”

Detta är vad Hajj handlar om.