Hadith qudsi (Del 4)

Redaktion

 

Gudomliga inspirationer där Allah talar i första person, eller profetens uttalanden av andlig natur.

61. Fattigdom är de rättfärdigas tecken

Allah den Allsmäktige uppenbarade för Moses, Amrans son: ”Var nöjd med en bit av kornbröd för att undvika svält och med en trasa (1) för att täcka dina privata delar (awra) med det och ha tålamod i lidanden. Om du ser världen närma sig säg: Vi är från Allah och till Honom återvänder vi (2) det är en straff som skyndar på världen, och om du ser världen gå tillbaka fattigdomen gå framåt, säg: Välkommen de rättfärdigas tecken.”

(Sammanställt av Abu Naim och ad-Daylami, överförd av Abu Darda’)

62. Den gudomliga enheten är den troendes styrka

Allah den Allsmäktig och majestätisk sade: ”Jag är Gud, det finns ingen Gud utom Jag, och den som förklarar min enhet (tawhid), går in i Min borg och den som går in min borg är säker från mitt straff.”

(Sammanställt av ash-Shirashi i al-Alqab och överförd av Ali)

63. Fastan är en trädgård

En persons fasta är ett paradis och en av de troendes styrkor, alla handlingar tillhör den som utför dem, utom fasta, (eftersom) Allah säger: ”Fastan är för Mig och Jag belönar för det.”

(Sammanställt av at-Tabarani och överförd av Abu Imama)

64. Vi kommer att återuppstå nakna

Ni kommer att samlas vid dagen för uppståndelsen barfota, nakna och oomskurna. Det första som kommer att kläs blir Abraham, vännen (al-Khalil). Allah kommer att säga: Klä Abraham, min vän (Khalil), så att människor får vetskap om hans meriter (Fadl), sedan kommer människor att kläs enligt sina handlingar.

(Sammanställt av Ibn as-Sakan, al-Ismaili, Ibn Mandih och Abu Naim. Överförd av Taliq Ibn Habib, som fick det av sin farfar)

65. Allah skapade trädgården med sin egen hand

Allah den Allsmäktige skapade Edens (adn) trädgård (Janna), och planterade ed sina egna händer sina träd och han sade till dem, ”Tala”. De sade: Hur mycket välstånd bland de troende.

(Sammanställt av al-Hakim och al-Khatib, överförd av Anas)

66. Vikten hos ”det finns ingen gud utom Allah”

Moses frågade sin Herre den Allsmäktige om en åkallan (dua) när han fick Toran. Han beordrade honom att säga ”det finns ingen gud utom Allah (la ilaha illa-llah)”. Moses sade: ”Oh Herre, alla dina tjänare som åkalla dig säger det, det jag vill ha är att Du ger mig en åkallan som är speciellt för mig för att åberopa dig.” Allah den Allsmäktige sade: ”O Moses, om himlarna och deras invånare, jorden och dess invånare, havet och vad som finns i dem, skulle sättas (alla) på ena sidan av en våg, och på den andra ”det finns ingen gud men Allah”, skulle det finns ingen gud utom Allah (la ilaha illa-llah) motsvara deras vikt.”

(Sammanställt av Abu Yala och överförd av Abu Said)

67. Att inte tjäna sitt uppehälle på Islams bekostnad

Allah lärde Adam tusen yrken och sade: ”Berätta för dina barn och dina ättlingar att inte undgå att ha tålamod och ägna er åt det som hör världen med dessa yrken och inte söka det med religionen, för religion är enbart för mig och ve dem som söker världens saker med religionen.”

(Sammanställt av al-Hakim i sin Tarikh och överförd av Atiyya ibn Bishr al-Macini)

68. Allah till profeten Jonas tjänst

Det ser ut som om man såg på Yunus ibn Matta (3), med två filtar av bomull och följer efter kallelsen, bergen svarar honom och Allah härlig och majestätisk säger: ”Jag är i ditt förfogande Oh Yunus, detta är att Jag som är med dig.”

(Sammanställt av ad-Daraqutni i al-Afrad och överförd av Ibn Abbas (4))

69. Straff för olydnad

Aaron (Harun) (5) hade två pojkar (6) som arbetade i moskén (7) och tände dess lampor med eld från himlen, en natt elden blev fördröjd jämfört med den tid de brukade komma och då tände de två pojkar ljusen med världens eld. När elden kom från himlen föll den på de två pojkar. Aaron gick till hans pojkar för att släcka elden men Moses skrek att han inte ficka göra det och låta istället Allahs order fullföljas på båda. Allah härlig och majestätisk hade uppenbarat för Moses: ”Detta är vad jag gör med de av mina nära vänner som strider mitt mandat. Vad kommer Jag inte att göra med de av mina fiender som motsätter mig mandat?

(Sammanställt av ad-Daylami och överförd av Ibn Abbas)

70. Mot självmordet

Innan er, det fanns en man som hade ett sår och blev orolig, så han tog en kniv och skar han sin hand som inte slutade blöda tills han dog. Allah den Allsmäktige sade: ”Min tjänare har gått före mig själv så jag har förbjudit Paradiset för honom.

(Sammanställd av två shejker och överförd av Jundub ibn Abd Allah)

71. Allah bryter ett löfte

Innan er det fanns en man som brukade gå till fågelboet när det fanns fågelungar och plockade de två ungar. Fåglarna klagade till Allah över vad denna man gjorde. Allah uppenbarade för honom att om han någonsin gjorde det igen skulle Allah förinta honom. När fåglarna fick ungar gick ut mannen med en stege som förut och när han var i byns utkanter mötte han en tiggare till vilken han gav en bit bröd från sin egen mat. Sedan fortsatte han tills han nådde boet, sedan placerade stege, klättrade upp och tog tag i de två ungarna. Fågelungarnas föräldrar såg på och sade: ”Herre, Du lovade att förinta honom om han gjorde det igen och han har gjort det. Han kom tillbaka och plockade upp två ungar och Du har inte förintat honom.” Allah uppenbarade för dem: ”Jag förintar ingen med en sådan hemsk död den dag han har gjort en sadaqa som denna.”

(Sammanställt av Ibn Asakir och överförd av Abu Hurayra)

72. Änglarnas klagomål

När Allah skapade Adam och hans avkomma, änglarna sade: ”Oh Herre vår, Du har skapat de (så att) de äter, dricker, kopulerar och syndar, gör så att världen är för dem och livet efter detta är för oss.” Allah, välsignade och upphöjd sade: ”Jag kommer inte att sätta den jag skapade med min hand och som Jag blåste med Min ande i samma sits som den Jag sa var och blev.

(Sammanställt av ad-Daylami och Ibn Asakir, överförd av Jabir och al-Bayhaqi, som fick överförd av Urwa ibn Ruwaym al-Ansari)

73. När Gud blåste Sin Ande över Adam

När Allah blåste sin ande i Adam, rörde sig (anden), och sedan flög och kom tillbaka till Adams huvud, som nös. Han sade: ”Prisad vare Allah, världarnas Herre. Allah den härlige och majestätisk sade: ”Må Allah vara barmhärtig mot dig.” (8)

(Sammanställt av Al-Hakim och ad-Diya, överförd av Anas)

74. När Salomo byggde det heliga huset

När Salomo, Davids son, byggde det heliga huset (al-Bayt al-muqaddas) (9), gjorde han det ostadig. Och Allah uppenbarade för honom: ”Du har satt i det, det som inte var hennes, ta ut det så att byggnaden blir stadig.

(Sammanställt av al-Uqayl och överförd av Kaab (10))

75. Frukta Gud och sov där du vill

Det är skrivet i Evangeliet: ”Adams son, jag skapade dig och gav dig din försörjning och du dyrkar en som inte är jag. Adams son, jag kallar dig och du vänder dig bort. Adams son, jag minns dig och du glömmer Mig. Adams son, frukta Allah och sov var du vill.

(Sammanställt av Ibn Abu Naim och Ibn Lal, överförd av Ibn Umar) (11)

76. Kunskap ges fritt

Det är skrivet i den första boken: ”O Adams son, lär utan att be något i gengäld precis som du lärdes upp utan att ge något i gengäld.”

(Sammanställt av Ibn Lal och överförd av Ibn Masud)

77. Pilgrimsfärden med olagliga pengar

Den som gör pilgrimsfärden med laglig (halal) pengar eller handel eller arv, inte kommer att lämna Arafa utan att man har förlåtit honom hans synder; men den som gör pilgrimsfärden med olagliga (haram) pengar och säger ”här är jag”, hans Herre kommer att säga; ”Jag är varken här eller till din tjänst” och sedan vänder han sig och de slår man honom i ansikte.

(Sammanställt av ad-Daylami och överförd av Anas)

78. Den som glömde bönen

Den som har glömt bönen, ska göra det när han minns det, eftersom Allah säger: ”Gör bönen för att minnas mig.”

(Sammanställt av Muslim, Abu Dawud, an-Nasai och Ibn Maya, överförd av Abu Hurayra. Också sammanställt av Malik som överförd av Said ibn al-Musayyab som mursal)

79. Skrivet i sten

Man hittade på platsen en sten där det stod: Jag är Gud, Jag skapade det goda och det onda, välsignad är den för vilken Jag skapade det goda över hans båda händer och ve den för vilken Jag skapade det onda över hans båda händer.

(Sammanställt av ad-Daylami och överförd av Anas)

80. Till och med för att inte lyda Allah behöver du Allahs hjälp

Oh Muadz, vet du vad kommentaren (Tafsir) för ”det finns ingen makt (hawl) eller kraft (quwwa) förutom Allah” är? (12) Det finns ingen makt för att inte lyda Allah eller någon makt för att lyda Gud förutom med Allahs hjälp. Oh Muadz så sade Gabriel till mig som hade fått det förmedlad från Maktens Herre.

(Sammanställt av ad-Daylami och överförd av Ibn Masud)

 

Anteckningar

 1. Jirqa (trasa), blev den tekniska termen för sufiernas plagg.
 2. Fras som ofta upprepas bland muslimer, särskilt vid någons död.
 3. Yunus ibn Matta (Jona, Matteus son) är en profet som nämns i Koranen, på samma sätt som den bibliska Jona.
 4. D.v.s. Ibn Abbas (”Abbas son”) och hans far Abbas.
 5. Avser Aron (arabiska Harun), Moses bror.
 6. Walad på arabiska kan betyda antingen ”pojke” eller ”son”.
 7. Minns att moskén på arabiska är masjid, vilket helt enkelt betyder ”plats att dyrka”, en plats tillägnad åt frivilliga eller regelbundna böner.
 8. Det är vanligt bland muslimer (åtminstone bland arabisktalande) att när någon nyser säga al-hamdu li-llah (Prisad vare Allah) och de som nös brukar svara, Rahimak Allah eller yarhamuk Allah, vilket betyder ”Må Allah vara barmhärtig mot dig.”
 9. Hänvisning till Jerusalem templets byggande.
 10. Kaab var en Tabii (muslimsk av andra eller tredje generationen, som hade mött en kamrat av Muhammed), han var en jemenitisk jude som konverterade till islam. Han var en viktig sammanställare av traditioner (sunna), men han anklagades för att införa alltför många historier med judiskt ursprung.
 11. Ibn Umar (Umars son på arabiska) och hans far Umar.
 12. Detta avser den mycket vanliga uttryck bland muslimer la hawla wa-la quwatta illa bi-llah (”det finns ingen makt och ingen styrka förutom i Gud”). Denna formel är så vanligt att det är känt i arabiska som hawqala och det finns ett verb som hawqala som betyder att säga att frasen.