Hadith qudsi (Del 3)

Redaktion

 

Uppenbarelse till profeten Muhammed, frid vare med honom, tog formen av Koranen. Detta faktum är allmänt känt. Vad som inte är känt utanför den islamiska världen är att inte alla uppenbarelser Muhammed fick blev en del av Koranen. Det finns andra tusentals gudomlig inspiration där Allah talar i första person, eller har en andlig innebörd som traditionen har kallat ”Hadith Qudsi”.

41. Ödet är Allahs hemlighet

Allah den Högste säger: “Mina är storheten (izma), stoltheten (kibriya) och skryt (Fajr), ödet (qadar) är min hemlighet, den som bestrider några av dessa saker, kommer jag att lägga i elden.”

(Sammanställt av at-Tirmidhi och överförd av Anas)

42. Allah är Generös

Allah den Allsmäktige säger: “Den generösa är min och jag är hans.”

(Sammanställt av ad-Daylami)

43. Allah hämnas på den som hatar

“Jag hämnas på den som hatar genom en Jag hatar och sedan leder Jag bägge två till elden.”

(Sammanställt av ad-Daylami)

44. Användning av Tasbeeh

När tjänaren säger ”Prisad vare Allah (Subhana-llah)” då säger Allah: “Min tjänare har förklarat mitt lov och min härlighet, det behövs inte ett materiell radband.”

(Sammanställt av ad-Daylami och överförd av Abu Darda)

45. Allahs Rahma finns i Hans tjänare

Om tjänaren säger: “Oh Herre, Oh Herre. Allah säger: Här är jag, min tjänare, be och Jag kommer att ge dig det.”

(Sammanställt av Ibn Abi Dunya i ad-Duaa, av Abu Sheikh i az Zawab, av al-Bayhaqi och Ibn Asakir som överförd av Aisha och sammanställt av ad-Daylami som överförd av Jabir)

46. Allahs utmaning till tyranner

Allah, Allsmäktige och Majestätisk, kommer vid Uppståndelsens dag att samla de sju himlarna och de två jordar i en knytnäve och sedan kommer att säga, “Jag är Allah, den Barmhärtige (ar-Rahman), Kungen (al-Malik), den Outgrundliga (al-Quddus), freden (as-Salam), den Hegemonisk (al-Muhaymin)], den Mäktige (al-Ashish), den Betvingare (al- Jabbar], den Stolta (al-Mutakabbir), den som satte igång världen och det har inte funnits något som Jag inte har återupplivat … Var är kungarna? Var är förövarna?

(Sammanställt av Abu Sheikh i al-Izma, av Ibn Mardawayh, av al-Bayhaqi i Kitab al-Asma, av al-Khatib och Ibn an-Najjar, och överförd av Ibn Umar)

47. De som kämpade vid Badr gick till Paradiset

Allah den Allsmäktige undersökte Badri folket och sade: “Gör vad ni vill, för jag har förlåtit er.”

(Sammanställt av Ibn Abi Shayba och al-Hakim och överförd av Abu Hurayra)

48. Den av Allahs tjänare som blir sjuk

Om en tjänare blir sjuk, avslöjar Allah till sina änglar (malaika): “Oh Mina änglar, Jag har fastkedjat min tjänare med en av mina kedjor, om jag tar i honom, förlåter Jag honom och om Jag botar honom, kommer hans kropp att förlåtas, han kommer inte att ha någon synd.”

(Sammanställt av at-Tabarani i al-Kabir och överförd Abu Imama)

49. Belöningen för att prisa och dyrka Allah

Abraham frågade sin Herre: “Vad är belöningen för dem som dyrkar dig?” Han svarade: “Att dyrka är nyckeln till tacksamhet och med tacksamhet bestiger man till Världarnas Herres tron.” Han frågade: “Och vad är belöningen för dem som prisar dig?” Han svarade: “Det är bara Världarnas Herre som känner till berömmelsens exegetik.”

(Sammanställt av ad-Daylami och överförd av Anas)

50. När Djävulen såg Adam tom

När Djävulen såg Adam tom sade: “För Din ära kommer jag inte att gå ut ur hans tomhet medan anden (ruh) finns i honom.” Allah, Härliga och Majestätisk sade: “För Min ära, kommer Jag inte att sluta vara i mitten mellan honom och omvändelse (tawba) medan anden finns i honom.

(Sammanställt av Ibn Jarir och överförd al-Hasan)

51. Abrahams förbannelser

Abraham bestämde sig för att förbanna Mesopotamiens invånare men Allah den Allsmäktige uppenbarade för honom: “Gör inte det, för jag har lagt min vetenskaps skåp i dem och jag har satt nåden (rahma) i deras hjärtan.”

(Sammanställt av al-Khatib och Ibn Asakir och överförd av Muadz. Ibn Asakir sade om denna hadith att Abu Umar och Muhammad ibn Ahmad al-Halimi ansåg denna hadith som föråldrat och fattig (muqill))

52. Den första som skapades

Det första Allah skapade var pennan och sade: “Skriv” Den frågade: “Oh Herre, vad ska jag skriva?” Han sade: “Skriv ödet (qadar) av vad som fanns och vad som finns till evigheten.”

(Sammanställt av Abu Dawud at-Tajalisi och at-Tirmidhi som sade att den är en hadith Garib, överförd av Ubada ibn as-Samit)

53. Tre hundra femton sharias

Mellan den Barmhärtiges två händer finns en tabell där det finns 315 lagar. Den Nådigaste Härlige och Majestätiske säger: “För min ära och mitt majestät, om någon av mina tjänare kommer, är en av dem och har inte associerat Mig med någonting, kommer att gå in i Paradiset.

(Sammanställt av Abd ibn Hamid och Abu Jala, överförd av Abu Said. Det är en svag hadith (daif))

54. Allahs omvända logik

Gabriel (Jibril) är ansvarig för Adams barns behov. När en otrogen tjänare (kafer) ber om något, säger Allah den Högste: “O Gabriel, ge till honom det han behöver, eftersom Jag inte gillar att höra hans begäran (dua).” Och när den troende tjänare (mumin) ber om något, Allah den Högste säger: “O Gabriel, behöll vad han behöver, eftersom Jag gillar att höra hans begäran (dua).”

(Sammanställt av Ibn an-Najjar och överförd av Jabir)

55. Allahs invecklade logik

Överförd av Abu Hurayra som berättade att Allahs budbärare sade: “Två män, som trädde in i elden, skrek mycket högt, och den Mäktige Majestätiske Herre sade: ‘Ta dem ut ur.” När de drogs ut, sade Han till dem: ‘Varför skrek ni så högt?’ De svarade: ‘Vi gjorde det för att du skulle visa oss barmhärtighet.” Han sade: Min nåd kommer att vara med er om ni skyndar er till elden där ni var.’ En av dem hoppade in och (Allah) förvandlade det (elden) till kyla och fred. Den andra stannade kvar där han var och hoppade inte tillbaka. Herren den Allsmäktige sade: ‘Vad har hindrat dig att kasta dig in som din vän gjorde?’ Han sade: ‘Oh Herre, jag hoppades att Du inte skulle lämna mig tillbaka (till elden) efter att Du har tagit mig bort från den.’ Allah sade: ‘För dig vad du förväntade dig.’ Och båda gick in i paradiset med Allahs nåd.

(Sammanställt av at-Tirmidhi i avsnittet om eld människornas egenskaper)

56. Om mina tjänare hade lytt

Er Herre den Högste säger: “Om mina tjänare hade lytt mig, skulle Jag gjort att det regnade på kvällen, att solen gick upp på dagen och att de aldrig skulle ha hört ljudet av åskan.”

(Sammanställt av al-Hakim och överförd av Abu Hurayra)

57. Allahs dagar

Allah den Allsmäktige uppenbarade för Moses att de skulle påminnas om Allahs dagar och Hans dagar är deras fördelar.

(Sammanställt av al-Bayhaqi i Shib al-Iman)

58. De orättfärdiga som inte minns mig

Allah uppenbarade för David: “Berätta för de orättfärdiga att de inte ska minnas Mig, för jag minns vem som minns Mig och mitt minne för dem är att förbanna dem.”

(Sammanställt av al-Hakim i sin Tarikh, av ad-Daylami och Ibn Asakir. Överförd av Ibn Abbas)

59. Khadijas slutliga belöning

Qutayba ibn Said och Muhammad ibn Fudayl berättade, som hade fått överförd av Umara, som hade fått det av Abu Shura, som hade hört Abu Hurayra säga: “Gabriel kom till profeten och sade: ‘O Allahs budbärare, denna Khadija kommer att komma hit med en behållare där det finns en krydda, eller mat, eller drink. När hon anländer, hälsa henne med en hälsning (as-Salam) från din Herre och mig, och berätta för henne om en bostad i paradiset, som kommer att (vara) i sockerrör, där det inte kommer att finnas något buller eller utmattning.

(Sammanställt av al-Bukhari i kapitlet om Tawheed och kapitel om Meriterna)

60. Ett ord av aq

Allah den Allsmäktige uppenbarade för Moses, son till Amran: “Om det inte fanns någon som gav vittnesbörd om att det inte finns någon gud utom Allah, skulle Jag kasta i helvetet världens människor; om det inte skulle finnas någon som dyrkade Mig, skulle Jag inte ge en tidsfrist, till den som inte lyder mig, lika lång som ett ögonblick; Oh Moses, den som tror på Mig, hedrar inför Mig skapelsen, Oh Moses, ett ord av aq väger lika mycket som allt sand.” Moses frågade: “Vem är aq?” Han svarade: “Om han sade till sina föräldrar ‘Jag står till ert förfogande’”.

(Sammanställt av Abu Naim i al-Marifa och överförd av Anas)

 

Detta val av hadither bygger på följande källor:

Muhammad al-Madani, Kitab al-ittihafat as-sunniyya fi-l-ahadith al-qudsiyya, andra utgåvan, tryckt i Dairat al-maarif al-uzmanijja, Hyderabad (Indien), 1358 av Hijra.

Fawzi Shaaban, Al-ahadith al-Qudsiyya – Al-ahadiths al-Quoudoussias, Dar al-kutub al-ilmiyya, Beirut (Libanon), odaterat.