Fördraget om salat – Del II

Imam Ahmad Ibn Hanbal – Musulmanes Andaluces

I en hadithen berättas följande:

”Det kommer en tid då människor kommer att göra salat, men inte göra salat.” (D.v.s., de kommer att be, men deras bön
kommer inte att accepteras). Jag är rädd att denna tid är vår tid. Om man gick till hundra moskéer för att be, skulle
man inte hitta en enda i vilken bönen gjordes i enlighet med profetens (fvmh)
och hans följeslagares sunna.

Därför frukta Allah (HoäH), titta på din
salat och de som är med dig. Ni måste vara uppmärksamma på någon som gör salat ordentligt, och kompletterar den, och
titta på den som gör det på fel sätt, och därmed förlorar fördelen med det, genom att till exempel göra rörelser innan
imamen gör det. Och om man förblir tyst utan att korrigera honom och förklara hur man gör ett korrekt salat, då är
man precis lika skyldig och kommer att dela samma misstag. Det innebär att den som utför salat på ett korrekt sätt men
inte rättar någon som gör det fel, får dela med denne samma misstag.

Bilal ibn Saad sade: ”Den dolda fel påverkar ingen annan än den som begår det, men om det är offentligt och ingen
rättar honom, då blir det ett misstag som kommer att skada hela samhället.” (Ibn Hazm)

Därför bör man inte smita undan ansvaret och försumma skyldigheten att rätta ett fel hos någon annan när den begås
offentlig.

Det berättas att Profeten (fvmh) sade:

”Ve den vise som inte lär de okunniga.” (Berättad av Abu Ya’la). Det är tydligt att, om den vises undervisning av
okunniga inte skulle vara obligatoriska, men frivilliga, skulle han inta ha sagt ”Ve den vise” för utelämnandet av
undervisning.

Därför frukta Allah (HoäH) i alla dina angelägenheter, speciellt i bönen. Och frukta Allah (HoäH) när ni lär den
okunniga eftersom det är ett måste, och alla som inte gör det begår en överträdelse. Därför, i era moskéer ska ni
lära människor att utföra bönen på ett korrekt sätt och att de inte ska göra takbir före imamen, och inte heller
postrationen före honom eller att göra någon annan rörelse före honom. Ni ska veta att detta är det rätta sättet att
be, och så har överförts av Profeten (fvmh) och hans följeslagare.

Det är fantastiskt att se hur en man lämnar sitt hem när han hör uppmaningen till bönen, stiger upp medveten om sin
Herre, förberedder sig att lämna ditt hem redo att be, utan något annat mål än detta. Det kan vara så att han lämnar
sitt hus i nattens mörker, på en regnig natt, han blir blött och lerig, eller om det är sommar, med risker för sitt
liv för att bli biten av giftiga djur såsom skorpioner eller andra skadedjur i nattens mörker. Dessutom kan han vara
sjuk eller svag och ändå överger han inte moskén. Och han står ut alla dessa saker bara för sin önskan att be och
hans uppriktiga kärlek för det.

Det är bara bönen som får honom att lämna sitt hem under sådana omständigheter. Men när imamen startar bönen, bedrar
Shaytan honom och börjar konkurrera med imamen, och få honom att föregå imamen i alla dennes rörelser. Det är ett
bedrägeri från Shaytan som vill få hans bön ogiltigförklarat. Sedan lämnar han moskén och ändå hans bön har inte
godtagits.

En annan konstig sak är att alla som ber bakom imamen är överens om att det är fel för någon att lämna bönen tills
imamen säger den slutliga taslim. Men trots detta, alla utom de som Allah (HoäH) vill, föregår imamen i att utföra
det. Detta är ett bedrägeri från Shaytan som leder till att bönen utförs felaktigt. Detta är deras öde i islam vilket
berättas i en hadith:

”Det finns ingen delaktighet i islam för en som överger bönen.” (at-Tabarani – Detta talesätt tillskrivs Umar Ibn
al-Khattab)

Därför är islam hos varje person som ber på ett så ofullkomligt eller försumligt sätt, ofullständig och hans din
vårdslös, och hans delaktighet i islam står i proportion till hans bön, och hans kärlek till islam är likvärdig med
sin kärlek för bönen.

Så, ska du veta Allahs tjänare att ditt deltagande i islam och storleken på din islam står i direkt proportion till
din deltagande i bönen och anpassat till det. Var försiktig när du möter Allah (HoäH) och din islam är värdelös,
eftersom islams storlek hos varje person finns i hjärtat.

Profeten (fvmh) sa: ”Salat är en pelare av islam.” (Bayhaqi, ad-Dailami, Ahmad och andra.) Vet du inte att ett tält
existerar tack vare sina pelare? Om stolparna kollapsar, faller också tältet och rep och stötestenar har inget värde.
Men om stolparna är på plats, kommer repen och stötestenar att vara användbara. Samma sak händer med bönen i islam.
Därför utför, må Allah (HoäH) vara barmhärtig med dig, tänk efter och fullända din bön med fruktan för Allah (HoäH).
Samarbeta med varandra för att råda varandra om hur man gör det ordentligt och påminn varandra om era misstag och er
glömska i det, eftersom Allah (HoäH) har ålagt ömsesidigt samarbete i ödmjukhet och fruktan för Honom, och bönen är
den bästa formen av ödmjukhet.

Profeten (fvmh) sade:

”Det första ni kommer att förlora i er Din är tillit och det sista ni kommer att förlora är bönen. Ni kommer att se
människor bland er som ber, men de kommer inte att få någon fördel av det.” (Al-Baihaqi)

Det är också berättas att Profeten (fvmh) sa:

”Det första som tjänaren kommer att förhöras om vid Domedagen är hans bön, om det godkänns, kommer hans resterande
handlingar också att accepteras. Om din bön avvisas, kommer då alla dina handlingar också att avvisas.” (Ahmad, Abu
Dawud, Ibn Majah och andra)

Därför är Salat det sista som kommer att gå förlorad i islams din och det första som vi kommer att förhöras om. Och
om bönen är det sista som försvinner i Islam, när vi förlorar det, är då allt förlorat. Därför ska vi hålla fast vid
bönen, må Allah (HoäH) vara barmhärtig mot er. Låt den som är vårdslös i sin bön, den som gör fel, den som föregår
imamen i hans rörelser veta att det inte finns kvar bönen för honom och att om det inte finns någon bön, då finns det
ingen islam. Därför ska ni hedra er bön, må Allah (HoäH) vara barmhärtig med er, och håll fast vid det, frukta Allah
(HoäH), särskilt i bönen och i alla dina angelägenheter. Vet att Allah (HoäH) har upphöjd dygden och bönens betydelse
i Koranen. Han (HoäH) har ärad och upphöjd sitt folk (dvs. muslimerna).

Och Han har uppmärksammat särskilt bönen i Koranen bland olika handlingar av ibada, och hänvisat till det på många
håll och särskilt uppmuntrat oss att utföra det genom att beskriva de underbara fördelarna med det som till exempel
Paradiset. Allah (HoäH) säger:

DET SKALL gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne… (23:1-2)

När Han beskriver muminun börjar Allah (HoäH) med deras bön och berömmer dem för det. Och Han (HoäH) nämner deras
rena handlingar, deras välgörenhet som behagar Allah (HoäH) som avslutar med följande ord:

(23:8-11)

Allah (HoäH) har lovat de som utför dessa ädla gärningar som behagar Allah (HoäH), evigt liv i Paradiset, när Han
nämnde bönen två gånger. Sedan kritiserar Allah (HoäH) hela mänskligheten och anklagar den för otålighet, ondska och
elände, förutom de som utför bönen. Allah (HoäH) har undantagit dem med att säga:

MÄNNISKAN är skapad rastlös och otålig. Hon beklagar sig så fort hon drabbas av något ont, men om det goda kommer på
hennes lott visar hon [de behövande] ifrån sig. [Så uppträder] inte de som med allvar ger sig hän åt sin andakt och
som oförtröttligt förrättar sin bön, och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar åt tiggarna och dem som [i
tysthet] lider nöd…
(70:19-25)

Sedan beskriver Allah (HoäH) deras ädla och rena handlingar som behagar Allah (HoäH):

och de som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften… (70:32)

Slutligen avslutar Han sin beskrivning och berömmelse genom att nämna deras vaktsamhet mes bönen:

… och de som står fast vid sitt vittnesmål, och de som slår vakt om bönen. (70:33-34)

Allah (HoäH) har lovat de som utför dessa ädla gärningar en plats i Paradiset, Han öppnar sin beskrivning av dem med
att nämna bönen och avslutar det med att också nämna bönen. Sedan rekommenderar Allah (HoäH) Sin Profet (fvmh) lydnad
i alla frågor, särskilt bönen bland alla olika typer av lydnad, eftersom utan tvekan är bönen en typ av lydnad som
Allah (HoäH) säger:

LÄS VAD som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen. (29:45)

Att recitera Boken innebär all lydnad och att undvika all olydnad och Allah (HoäH) har uppmärksammat framförallt
bönen. Han säger:

(29:45)

Lägg märke till hur Allah (HoäH) har betonat för Profeten (fvmh) fastheten i bönen:

Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du [Muhammad] utan att förtröttas. Vi begär inga gåvor av dig;
det är Vi som sörjer för dina behov.
(20:132)

Allah (HoäH) beordrar Profeten (fvmh) att beordra sitt folk bönen och att vara konsekvent med det. Och Han (HoäH)
befaller alla muslimer att vända sig till Honom med tålamod och att relatera bönen till tålamodet:

TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut. (2:153)

Likaså har beordrat Banu Israel att söka Hans hjälp med tålamod och bönen framför alla andra former av lydnad:

Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka… (2:45)

Allah (HoäH) ger ett exempel på fasthet och tålamod i visdom och vägledning som Han gav till Hans Khalil (fvmh)
(Ibrahim) och även Lut (fvmh), Isaac (fvmh) och Yaqub (fvmh):

[Då] befallde Vi elden: ”Bli svalka och säkerhet för Abraham!” (21:69)

Vi räddade honom och Lot… (21:71)

Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom [sonen] Isak och [dennes son] Jakob… (21:72)

…och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen… (21:73)

Han förmanade sitt folk att förrätta bönen och att ta sig an de fattiga. Och Gud var nöjd med honom. (19:55)

Ser ni hur Han nämner bönen först? Och när det gäller profeten Moses säger Allah (HoäH):

HAR DU [Muhammad] hört berättelsen om Moses? (20:9)

Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig! (20:14)

Den vackraste form av lydnad till Allah (HoäH) och att undvika olydnad, finns i Allahs (HoäH) ord riktad till Moses
(fvmh) ”Vänd dig enbart till Mig” eftersom Allah (HoäH) har uppmärksammat särskilt bönen bland andra former av att
vända sig till Allah:

Och de som håller fast vid Skriften och regelbundet förrättar bönen [bör veta] att Vi inte låter dem som förbättrar
och ställer till rätta bli utan lön.
(7:170)

Att hålla fast till boken antyder fullständig lydnad och att undvika alla typer av olydnad, men Allah (HoäH) har
uppmärksammat särskilt bönen när Han säger: ”förrättar bönen”, och för dem som förlorar bönen har Allah (HoäH)
bestämt besvikelse när Han säger:

Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de
skall drabbas av bitter besvikelse.
(19:59)

Att springa efter önskningar eller banaliteter innebär olydnad, och så Allah (HoäH) har tillskrivit dem alla typer av
olydnad på grund av deras fel med att utföra bönen.

Allt detta är vad Allah (HoäH) har berättat för oss om bönens storhet, dess företräde framför någon annan typ av rätt
åtgärder och uppmärksammat det vid ett flertal tillfällen och beordrat dess efterlevnad. Allah (HoäH) har beordrat
bönen och beordrat Sin Profet (fvmh) dess utförande och han i sin tur har beordrat dess utförande till alla människor
från början av profetian, innan etableringen av någon annan handling. Profeten (fvmh) beordrade sitt folk att be som
en sista handling innan han dog när han sade:

”Kom ihåg Allah (HoäH), minns Allah (HoäH) i bönen och i behandling av det som din högra hand besitter (menande
slavar).” (An-Nasa’i och Ahmad)

Och han sa också:

”Det är den sista råd som ges av alla profeter till sitt folk, och den slutliga skyldighet dem fick innan döden av
varje.”

Det är också berättas att han (fvmh) sade:

”Bönen, bönen, bönen.” (Ibn Kharir At-Tabari)

Därför, är bönen den första akt av ibadah som blev obligatoriskt för muslimerna och profetens (fvmh) sista råd som
han gav muslimerna innan han dog. Det kommer också att vara det sista att försvinna från islam och det första vi
kommer att förhöras om på Domedagen. Det är en pelare av islam och om pelaren försvinner, finns ingen Din, inget
islam.

Därför minns Allah (HoäH) i alla dina angelägenheter i allmänhet och i bönen i synnerhet. Klamrar er fast vid det,
akta er om att förlora det, var inte vårdslös i dess utförande eller föregå imamen och håll ögonen öppna för Shaytans
bedrägeri som vill att vi förlorar fördelarna med det, för den som förlorar bönen förlorar all Islam.

Och varna imamen, Oh Allahs tjänare, att vara försiktig i sin bön, att ta sin tid i rukua eller prostration, eftersom
jag bad med er en dag och kunde inte göra tasbih tre gånger i rukua eller sujood (prostration) på grund av imamens
brådska som varken tillät sig själv eller andra göra det, men hade bråttom med bönen. Därför informera honom om att
imamen, om han ber på rätt sätt, får nytta av sin bön och motsvarande nytta för alla dem som bad efter honom. Men om
det görs fel, kommer han att ansvara för den överträdelse och överträdelsen av alla andra som bad bakom honom.