Fastans bok

Imam Malik – Muwatta


18.1 Observationen av Nymånen för att börja och sluta Ramadans fasta.

1. Yahya berättade för mig från Malik, från Nafi, från Abdullah ibn Umar att Allahs budbärare, må Allah välsigna
honom och bevilja honom fred, en gång nämnde Ramadan och sade: ”Börja inte med fastan tills ni får se nymånen, och
bryt inte fastan (i slutet av Ramadan) tills ni ser det. Om den nya månen skyms av moln, gör en beräkning på när det
borde inträffa.”

2. Yahya berättade för mig från Malik, från Abdullah ibn Dinar, från Abdullah ibn Umar att Allahs budbärare, må
Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sade: ”En månad har tjugonio dagar. Börja inte fastan eller avbryt den
tills ni har sett den nya månen. Om den nya månen skyms av moln, räkna då när det borde inträffa.”

3. Yahya berättade för mig från Malik, från Thawr ibn Zayd ad-Dili, från Abdullah ibn Abbas att Allahs budbärare, må
Allah välsigna honom och bevilja honom fred, nämnde Ramadan vid ett tillfälle och sade: ”Börja inte fastan eller
avbryt den tills ni har sett nymånen. Om den nya månen skyms av moln, slutför då trettio dagar.”

4. Yahya berättade för mig från Malik att han hade hört att en gång under Uthman Ibn Affans tid såg man nymånen på
eftermiddagen och att Uthman inte bröt sin fasta förrän natten kom och solen gick ner.

4a. Yahya sade att han hörde Malik säga att någon som ser Ramadans nymåne när han är ensam borde börja fasta och
inte bryta av det om denne vet att dagen är en del av Ramadan. Han tillade: ”Någon som ser Shawwals nymåne när han är
ensam ska inte bryta fastan, eftersom människor skulle misstänka om tillförlitligheten hos en av dem som bryter fastan.
Dessa människor, när de ser den nya månen bör säga: ”Vi har sett nymånen.” Den som ser Shawwals nymåne under dagen
bör inte bryta sin fasta men bör fortsätta att fasta under dagen. Detta beror på att det egentligen handlar om den
nya månen för den kommande natten.”

Yahya sade att han hade hört Malik säga, ”Om folk fastar dagen för Fitr i tro att det är fortfarande Ramadan, och
sedan får de definitiva bevis för att Ramadans nymåne hade setts en dag innan de började fasta och att de är nu på
dag trettio en, då bör de bryta fastan den dagen, när som helst nyheten når dem. Men de ska inte be Eid bönen om de
hör nyheten efter att solen har börjat gå ner.”

strong> 18.2 Att ha avsikten att fasta tills före gryningen.

5. Yahya berättade för mig från Malik, från Nafi att Abdullah ibn Umar brukade säga: ”Fasta gör bara den som har
avsikten att fasta före gryningen.”

5a. Yahya berättade för mig från Malik, från Ibn Shihab att Aisha och Hafsa, Profetens fruar, må Allah välsigna
honom och bevilja honom fred, sade också densamma.

18.3 Att skynda sig att bryta fastan.

6. Yahya berättade för mig från Malik, från Abu Hazim ibn Dinar, från Sahl ibn Said as-Saidi att Allahs budbärare,
må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sade: ”Människorna kommer att finnas kvar i det goda så länge de
skyndar sig att bryta fastan.”

7. Yahya berättade för mig från Malik, från Abd ar-Rahman ibn Harmala al-Aslami, från Said Ibn al-Musayyab att Allahs
budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sade: ”Människorna kommer att finnas kvar i det goda så
länge de skyndar sig att bryta fastan.”

8. Yahya berättade för mig från Malik, från Ibn Shihab, från Humayd Ibn Abd ar-Rahman att Umar och Uthman ibn Affan
bad Maghrib när de såg natten blir mörkare innan de avbröt fastan, och det var under Ramadan.

9. Yahya berättade för mig från Malik, från Abdullah ibn Abd ar-Rahman ibn Mamar al-Ansari, från Abu Yunus, Aishas
mawla, från Aisha att hon hörde en man, som stod vid dörren till Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och
bevilja honom fred, säga: ”Allahs budbärare, jag går upp på morgonen i ett tillstånd av stor rituell orenhet (Junub)
och vill fasta” och Profeten, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sade: ”Jag går också upp på morgonen i
junub och jag vill också fasta, då gör jag ghusul och fastar.” Mannen sa: ”Du är inte som oss. Allah har förlåtit
dig alla dina felaktiga handlingar i det förflutna och i framtiden.” Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och
bevilja honom fred, blev arg och sa. ”Vid Allah, jag hoppas att vara en bland er alla, den mest rädd för Allah och
den som har mer kunskap om hur man har Taqwa.”

10. Yahya berättade för mig från Malik, från Abd ar-Rabbih Ibn Said, från Abu Bakr Ibn Abd ar-Rahman Ibn al-Harith
Ibn Hisham, från Aisha och Umm Salama, Profetens fruar att profeten, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred,
brukade stiga upp på morgonen i ett tillstånd av stor rituell orenhet (Junub) på grund av samlag, inte en dröm, under
Ramadan, och sedan fastade han.”

11. Yahya berättade för mig från Malik, från Sumayy, från Abu Bakr Ibn Abd ar-Rahman Ibn al-Harith Ibn Hishams mawla
att han hörde Abu Bakr Ibn Abd ar-Rahman Ibn al-Harith Ibn Hisham säga: ”Min far och jag var med Marwan ibn al-Hakam
vid den tidpunkt då han var Madinas amir, och någon nämnde att Abu Huraira brukade säga ’Om någon börjar dagen i
Junub tillstånd, har denne brutit fastan för dagen.’ Marwan sade: ’Jag svär, Abdurrahman, att du måste gå till båda
Umm al-muminin, Aisha och Umm Salama och fråga dem om det.’

Abdurrahman gick för att besöka Aisha och jag följde honom. Han hälsade henne och sade sedan. ’Umm al-Muminin, vi
var med Marwan ibn al-Hakam när någon nämnde att Abu Huraira brukade säga att om någon började morgonen i junub hade
denne brutit fastan för dagen.’

Aisha sa: ’Det är inte som Abu Huraira säger, Abd Ar-Rahman. Ogillar du vad Allahs budbärare, må Allah välsigna honom
och bevilja honom fred, bruka göra?’ Och Abdurrahman sade: ’Nej, vid Allah.’ Aisha sade då: ’Jag vittnar om att
Allahs sändebud, Må Allah välsigna honom och ge honom fred, brukade stiga upp på morgonen i junub på grund av samlag,
inte en dröm, och så fastade han den dagen.’

Han fortsatte: ’Efteråt åkte vi för att besöka Umm Salama och Abdurrahman ställde samma fråga till henne och hon sa
samma sak som Aisha hade sagt. Sedan gick vi för att se Marwan Ibn al-Hakam. Abdurrahman berättade för honom vad
båda hade sagt och Marwan sade: ’Jag svär Abu Muhammad att du bör använda sadeln som finns vid dörren och gå till
Abu Huraira, som är på sin gård i al-Aqiq och berätta det för honom.’ Så, Abdurrahman åkte iväg och jag åkte med
honom tills vi kom till Abu Huraira. Abdurrahman pratade med honom en stund och då nämnde han frågan, och Abu
Huraira sa: ’Jag vet ingenting om detta. Någon hade sagt det till mig.’”

12. Yahya berättade för mig från Malik, från Sumayy, Abu Bakrs mawla, från Abu Bakr Ibn Abdurahman, att Aisha och
Umm Salama, Profetens fruar, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sade: ”Allahs budbärare, må Allah
välsigna honom och bevilja honom fred, brukade gå upp på morgonen i ghunub tillstånd grund av samlag, inte en dröm,
och sedan fastade han.”

18.5 Tillåtelse att kyssa sin fru för en man som fastar.

13. Yahya berättade för mig från Malik, från Zayd ibn Aslam, från Ata ibn Yasar att en man kysste sin fru när han
fastade under Ramadan. Detta fyllde honom med oro, och sedan skickade han sin hustru till profeten för att fråga
honom för hans räkning om detta. Hon kom in och såg Umm Salama, hustru till profeten, må Allah välsigna honom och
bevilja honom fred, och ställde frågan. Umm Salama sade att Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja
honom fred, brukade kyssa dem när han fastade. Hon återvände och berättade detta för sin man, men detta bara ökade
hans oro och sade: ”Vi är inte som Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, Allah gör
tillåtet för Hans Sändebud det Han vill.”

Hans fru återvände till Umm Salama och fann Allahs budbärare där. Allahs sändebud, må Allah välsigna honom och ge
honom fred, sade: ”Vad vill den här kvinnan?” Och Umm Salama förklarade det för honom. Allahs budbärare, må Allah
välsigna honom, sade: ”Har du inte tala om för henne att jag gör samma sak?” Hon svarade: ”Det är vad jag sade och
hon vände sig till sin man och berättade det men detta har bara ökat hans oro och han sade: ”vi är inte som Allahs
budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, för vilken Allah gör tillåtet det han vill.” Allahs
budbärare blev arg och sa. ”vid Allah, jag är bland alla er den som har mest taqwa av Allah, och som bäst känner
sina gränser.”

14. Yahya berättade för mig från Malik, från Hisham ibn Urwa, från hans far att Aisha, umm al-Muminin, må Allah
vara nöjd med henne, sade: ”Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, brukade kyssa några
av hans fruar när han fastade” och sedan skrattade hon.

15. Yahya berättade för mig från Malik, från Yahya ibn Said att Atika bint Zayd ibn Amr Ibn Nufayl, hustru till
Umar ibn Al-Khattab, brukade kyssa Umar i huvudet när han fastade och han sade inte till henne att sluta göra det.

16. Yahya berättade för mig från Malik, från Abuun Nadr, Ibn Umar Ubaydullahs mawla, att Aisha bint Talha sade att
hon var en gång med Aisha, profetens hustru, och hennes man, som fastade, kom och besökte henne där. Det var
Abdallah Ibn Abd ar-Rahman Ibn Abu Bakr as-Siddiq. Aisha sade till honom: ”Vad hindrar dig från att närma dig din
fru och kyssa henne och retas med henne?” Han svarade: ”Får jag kyssa henne under fastan?” Hon svarade: ”Ja.”

17. Yahya berättade för mig från Malik, från Zayd ibn Aslam att Abu Huraira och Saad ibn Abu Waqqas brukade säga att
någon som fastade var tillåten att kyssa.

18.6 Att avstå från att kyssa när man fastar.

18. Yahya berättade för mig från Malik att han hade hört att Aisha, profetens hustru, sade när hon nämnde att Allahs
budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, brukade kyssa sina fruar när han fastade: ”Och vem bland
er mer kapabel att kontrollera sig än Allahs sändebud?”

Yahya berättade att Malik sade att Hisham ibn Urwa ibn az-Zubayr hade sagt. ”Jag tror inte att kyssas bjuder till
det goda folk som fastar.”

19. Yahya berättade för mig från Malik, från Zayd ibn Aslam, från Ata ibn Yasar att man frågade Abdullah ibn Abbas
om at man fick kyssa sin fru när man fastade och han sa att han skulle godkänna det för äldre män, men inte för unga
män.

20. Yahya berättade för mig från Malik, från Nafi att Abdullah ibn Umar brukade förbjuda folk att kyssa och smeka
medan de fastade.

18.7 Fastan medan man reser.

21. Yahya berättade för mig från Malik, från Ibn Shihab, från Ubaydullah Ibn Abdallah Ibn Utba ibn Masud, från
Abdullah ibn Abbas att Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, påbörjade en resa till
Mecka under Ramadan under erövringens år och fastade tills han kom till Al-Kadid. Då bröt han fastan och så gjorde
också alla andra. Vad folk brukade göra var att agera i enlighet med det som Allahs sändebud, Allah välsigne honom,
hade gjort nyligen.

22. Yahya berättade för mig från Malik, från Sumayy, Abu Bakr ibn Abd ar-Rahmans mawla, från Abu Bakr ibn Abd
ar-Rahman, en av Allahs budbärares följeslagare, att Allahs budbärare beordrade alla att bryta fastan på resan
som gjordes under erövringens år, han sade, ”ni måste förstärka er för att möta dina fiender” medan Allahs budbärare,
må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, fortsatte att fasta. Abu Bakr sade att den som berättade detta sa:
”Jag såg Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, hälla vatten på sitt huvud i al-Ary, på
grund av törst eller värme. Då sa någon till Allahs sändebud, må Allah välsigna honom och ge honom fred: ”Allahs
budbärare, en grupp människor har fortsatt fasta när du gjorde det”. Då när Allahs sändebud var i Al-Kadid bad han
om en skål med vatten och drack och alla bröt fastan.”

23. Yahya berättade för mig från Malik, från Humayd at-Tawil att Anas Ibn Malik sade: ”Vi reste en gång med Allahs
budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, under Ramadan, och de som fastade kritiserade inte de
som inte gjorde det, och de som inte fastade, kritiserade inte de som gjorde det.”

24. Yahya berättade för mig från Malik, från Hisham ibn Urwa, från hans far att Hamza Ibn Amr al-Aslami berättade
att en gång han sade till Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, ”Allahs budbärare, jag
är en man som fastar. Får jag fasta när jag reser?” Allahs sändebud svarade: ”Om du vill får du fasta, och om du
vill får du bryta fastan.”

25. Yahya berättade för mig från Malik, från Nafi att Abdullah ibn Umar inte brukade fasta när han reste.

26. Yahya berättade för mig från Malik att Hisham ibn Urwa sade, ”Min far, Urwa, brukade resa under Ramadan och vi
reste med honom, och han brukade fasta medan vi bröt fastan och han inte sade något om att vi skulle fasta.”

18.8 Vad ska man göra när man kommer tillbaka från en resa under Ramadan eller när man har för avsikt att göra en
resa under Ramadan.

27. Yahya berättade för mig från Malik att han hade hört att Umar ibn al-Khattab, om han reste under Ramadan och
visste att han skulle komma fram till Medina vid dagens början, fastade han.

Yahya sa att Malik sa: ”Om någon är på resande fot och vet att han kommer att nå sitt folk under första delen av
dagen, och då kommer gryningen innan han är framme, måste han vara fastande när han kommer dit.”

Malik sa: ”Om någon har för avsikt att resa under Ramadan och gryningen bryter när han fortfarande är i sitt land,
innan han har påbörjat resan, borde fasta den dagen.”

Malik sade att en man som återvänder från en resa under Ramadan och inte fastar kan ha samlag med sin fru, om han
vill och om hon inte fastar och har precis renat sig efter sin menstruation.