Experter föreslår samma restriktioner för tobaken som för alkohol

Tendencias21

Statistiken visar att européerna är de som konsumerar mest alkohol över hela världen. Specifikt, varje medborgare
över fjorton drycker runt tolv liter ren alkohol per år, vilket motsvarar knappt tre standardglas per dag i de flesta
europeiska länder.

AMPHORA projektet (”Alcohol Public Health Research Alliance”, Allians för forskning om alkohol och folkhälsa) har
fått EU-medel för att ge en mer fullständig och vetenskaplig förklaring om de ekonomiska, sociala och kulturella
faktorer som påverkar den överdrivna alkoholkonsumtionen för att sedan informera de politiska beslutsfattarna som
ansvarar för att minska de negativa sociala och hälsomässiga konsekvenser.

Enligt projektgruppens beräkningar, cirka 138 000 personer i åldrarna mellan 15 och 64 år dör i förtid varje år på
grund av alkohol, de flesta av skrumplever, alkoholrelaterade skador eller cancer.

Dessutom, enligt Cordis rapport, studerades effekterna av sanitära åtgärder i samband med alkohol, som täckte områden
som hittills inte hade behandlats i djupet. Deras forskning inkluderade analysen av påverkan som finns i de
situationer där det konsumeras, dess pris, reklam, tillgången till behandling, substitut, styrsystem, förordningar
och nationell och europeisk politik.

Åtgärder för att minska konsumtionen

De fann att länder med en mer strikt och noggrann alkohol politik ofta visar en mindre konsumtion. Politik som
reglerar priser och tillgänglighet är särskilt effektiva för att minska de skador som alkoholen orsakar.
Projektgruppen fann att, i allmänhet, har denna typ av politik upplevt en process med alltmer hårdare regler i hela
EU, särskilt bland medlemsstaterna i öst.

De fann också att alkohol producenters medverkan i den politiska processen innebär ofta mindre restriktiv politik.
Enligt professor Peter Anderson, internationell koordinator för projektet, innebär medverkan av akademiska
institutioner en tuffare politik. Professor Anderson, från Institutet för Hälsa och samhälle från University of
Newcastle (Storbritannien) är specialist i studiet av narkotikamissbruk samt politik och praxis.

I hans egna ord: ”De problem relaterade till alkohol främjande påminner om tobakens innan deras reklam förbjöds, när
försöket att kontrollera innehållet genererade mer kryptiska och fantasifulla kampanjer. Alkoholreklam kommer att
följa denna trend, därför vill vi tillämpa ett heltäckande förbud och att det införs i märkning varningsmeddelanden
om risken för cancer. Vi hoppas också att man vidtar åtgärder för att avhjälpa den klyfta som finns om behandling.
Det är viktigt att vi använder vår forskning för att vidta åtgärder för att minska alkoholrelaterade problem i
Europa.”

De ansvariga för studien fann en betydande obalans mellan behovet och den faktiska tillgängligheten av behandlingar
för alkoholberoende, med andra ord, för vilka det skulle vara fördelaktigt att få behandling och de som fick den i
praktiken.

Unga

Mer specifikt studerades internet kampanjers inflytande bland unga och sponsring av idrottsevenemang från företag
som sysslar med alkohol. De ansvariga för projektet fann att ju större exponering får 13-16 åringar till båda dessa
verksamheter, desto större är sannolikheten att de konsumerar alkohol inom fjorton eller femton månader.

Ungefär en tredjedel av de studenter som deltog i forskningen berättade att de använder sociala medier som annonserar
alkohol och två tredjedelar hittade dessa annonser på en webbplats. Och det konstaterades att denna åldersgrupp inte
skulle sakna information om ett förbud mot reklam för alkohol skulle läggas fram, avslutade professor Anderson.

AMPHORA projektet ledde också till upptäckten att de européer som drycker alkohol utsätts för genotoxiska
carcinogener vars nivå är sexhundra gånger större än den som fastställts av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (EFSA). Etanol, den typen av alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker, är klassificerat som ett
cancerframkallande ämne av Internationella byrån för cancerforskning. Professor Anderson rapporterade att ett stort
antal studier varnar för att alkohol ökar risken för cancer i munhåla och svalg, matstrupe, magsäck, tjocktarm,
ändtarm och bröst.

AMPHORA projektet gav även vetenskapligt stöd till utvecklingen av alkoholpolitiken genom ”europeisk allians för att
undersöka alkohol politik”, som består av trettiotre partners som inkluderar vetenskapliga centra och statliga
institutioner från fjorton länder.

Projektledare var Antoni Gual, från Institute of Biomedical Research i Barcelona (Spanien), och den hade en
finansiering på 4 miljoner euro, av vilka tre kom från EU-medel. Projektet omfattade 22 partnerinstitutioner från
tolv europeiska länder och anslutna organisationer.