EU gör en revision av djurens välmående vid slakt

Eurocarne Boletin

Kontoret för Livsmedels och Veterinärfrågor som under Generaldirektoratet för Hälso- och Konsumentfrågor i
EU-kommissionen, genomförde mellan januari och februari förra året en revision av flera spanska slakterier i syfte att
utvärdera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa överensstämmelse med kraven för slakt av djur.

Under granskningen, vars slutliga rapport återfinns i dokument avsnittet i eurocarnedigital, besöktes slakterier
belägna i Katalonien och Murcia. De fann att förbättringar i fråga om förfaranden för att hålla fast djuret,
utrustning för fasthållning och omtöcknad och underhåll och, i fallet med Katalonien, det fanns bra instruktioner för
officiella kontroller och god tillsyns besök (som inleddes i december 2011) för verifiering av effektiviteten i
offentliga kontroller.

Dock har brister konstaterats i fasthållande av fjäderfä, nötkreatur under rituell slakt utan bedövning och
bedövningens effektivitet (främst, men inte uteslutande, i fråga om fjäderfä).

I Murcia, var dessa brister ett resultat av otillräcklig kunskap hos officiella veterinärer om välfärden för fjäderfä
och avsaknaden av dokumenterade rutiner för officiella veterinärer i slakterier. Det faktum att man inte registrerade
tillräcklig information om de officiella veterinärers aktiviteter och brist på kontroll av effektiviteten i dessa
officiella kontroller bidrog att man inte kunde upptäcka problem.

I Katalonien, har trots att det finns bra instruktioner för officiella kontroller och goda tillsyns besök, allvarliga
brister förblev olösta i flera år som en följd av otillräcklig övervaknings rapporter från den officiella veterinären
vid den behöriga myndigheten för att kunna införa sanktioner, och eftersom sanktionerna själva inte har införts
konsekvent eller inte är effektiva och avskräckande så att man inför korrigerande åtgärder, säger rapporten.

Trots detta noterar revisionsrapporten en förbättring genom antagandet av rekommendationerna i tidigare revisioners
sammanfattningar.

Med tanke på detta FVO: s rapport, har de spanska myndigheterna utfärdade en rad svar på rekommendationerna där de
fastställer att det finns en strategisk plan för djurskydd som är igång och att, vid tiden för granskningen, var inte
fortfarande klar. Med en sådan plan skulle man kunna uppfylla många av de rekommendationer som FVO gjorde.

Det rapporterades också till detta europeiska organ att man har skapat en arbetsgrupp av slakterier för att ta itu med
några av de aktiviteter som ingår i den strategiska planen för djurskydd och därmed förbereda ett dokument som
fastställer brott och straff. Gruppen kommer att samordnas av AESAN.

Redaktions kommentarer:

I en tid som den vi lever vi idag, med skandaler som avlöser varandra i fråga om kött och köttprodukter, både halal
och icke halal, det är utan tvekan att sådana granskningar behövs alltmer. Men inte bara det. Granskningar leder till
slutrapporter där man tidlig pekar på brist och deras orsak och det är då vi som konsumenter måste agera för att se
till att ändringar sker och kräva att de ansvariga uppfyller sina skyldigheter.

Det är dags att en seriös analys och diskussion äger rum i fråga om halal produkter och deras märkning. Vi på IIF
kommer inom kort att sätta igång med insamlande av information som kan hjälpa oss alla i detta arbete.