Eid Högtiden firar slutet på Ramadan. En bankett i två världar

Muzaffer Ozak al Yerrahi al Halveti


Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet och åkallar sin Herres namn och förrättar sin
bön. Men ni [människor] sätter det jordiska livet före allt annat, trots att det kommande livet är bättre och varar i
evighet. [Allt] detta har helt visst redan [sagts] i de tidigare uppenbarelserna, i Abrahams och Moses uppenbarelser.

(87:14-19)

Från den årliga Ramadan perioden som behagar så mycket Allah går vi in i dagen där vi firar att vår tåg har nått sin
destination, slutet av den välsignade månaden. Framför oss ligger många andra Ramadan och Eid firande som vi kanske inte
kommer att uppleva.

De som fastar för att behaga Allah får kontroll över sin lägre jag. Den som vet hur man ska utöva denna kontroll får en
förståelse över sin egen maktlöshet och begränsningar, och den som lär sig det, blir bjuden av Allah till Hans gudomliga
bankett:

”Ät och drick av hjärtans lust! [Detta är lönen] för de [goda handlingar] som ni sände framför er!” (69:24)

Den allsmäktige vill att vi ska njuta av firandet, inte bara i denna världs men också när vi kommer till Paradiset, förbi
alla hinder och svårigheter och fri från Uppståndelsens smärta, med vår tro intakt:

Det finns en likhet mellan våra gemensamma högtider och de som firas i den andra världen. Att dö, att stoppas i graven, i
väntan på uppståndelsen och prövningens tid, sedan vänta hungriga, törstiga och nakna för att gå genom Balansens dom,
efter Balansen till Bron och efter bron till Paradiset eller Kawthars Vatten, allt detta tillhör Ramadan. Att dricka från
Kawthars källor, klädda i paradisets kläder och nå frälsning och framgång, allt detta kan jämföras med festen i Ramadans
avslut.

Den riktiga firande får de som kommer till tro, till islam, som tillbringar dagen utan synd, och ägnar sitt liv åt Guds
sak. De som ger de rätta svaren till de frågande änglarna och som är under Profetens fana vid platsen för uppståndelse.

Om att fira Eid skulle vara helt enkelt en fråga om att få nya kläder, raka sig och ta en bad, skulle de icke troende
också göra det. De som beter sig så, firar åtminstone Eid i denna värld. Det finns några olyckliga som aldrig ens hört
talas om Eid.

Den verkliga Eid firas genom att undvika alla hinder och genom at få de gåvor vi har listat ut. De som firar enbart genom
att klä sig i nya kläder, raka sig, ha roligt och skämma bort sitt lägre jag utan att lyda och ta hänsyn till Allahs
godkännande, kommer att lämnas med enbart sina världsliga festligheter.

Rätten att fira Eid tillhör dem som tror på Allah, Hans budbärare, skrifterna och änglar, att allt både det goda och det
dåliga kommer från Allah, uppståndelsen efter döden, de som lyder sin Herre och följa Hans order, de som tacksamt
acceptera det som en välsignelse, de som fastar under Ramadan med hopp om belöning från Allah, utför Taraweeh böner, de
som bringar lycka till de fattiga och betalar sina allmosor.

De som tillbringar sina nätter med att recitera Koranen och i Guds sällskap medan under dagen i dagsljus strävar efter
änglalika egenskaper, renar sina hjärtan från de attribut som missgynnar Gud, renar och förskönar sig själva med minnet
av Allah och tillgivenhet för Hans älskade profet.

Profeten berättade att de som fastar på detta sätt blir så oskyldigt som dagen de lämnade livmodern. De firar den sanna
Festen…

Enligt Ibn Masud, sade Allahs budbärare, fred vare med honom:

”När dagen för Festen kommer, och de troende som fastat ska utföra Eid bönen, Allah, Skönhets Herre säger till Sina
änglar: ’Oh mina änglar! Mina tjänare som har uppfyllt ina bestämmelser önskar nu att Jag ska ge dem deras belöning för
den dyrkan de utförde. Bli vittne till det som Jag i Min nåd och generositet har gett mina tjänare som belöning i
enlighet till graden av deras goda gärningar. Några har jag belönat med Min förlåtelse, några med Min Paradis och andra
med Min skönhet.’”

När änglarna hörde den gudomliga godheten för Muhammeds gemenskap, meddelade de goda nyheterna:

”Grattis till er, Muhammad gemenskap! Gå till era hem med glädje. Era synd är förlåtna. Era onda gärningar har
förvandlats till gott. Skönhet och Generositets Herre har sagt: ’Mina speciella tjänare, ni fastade för Min skull. Ni
har brutit fastan för Min nåd. Återgå till era hem. Jag har förlåtit er. Jag har gjort er värda Mitt Paradis.”

Eid firandet i slutet av Ramadan ska markera slutet på vår okunnighet. Från detta ögonblick borde vi öka vår lydnad, vår
olydnad mot Allah. Vi klär oss med en ny hängivenhets rena kläder. Vi kröner vårt huvud med ett diadem av förlåtelse och
nåd. Vi har räddats från helvetet, från elden. Vi får inte fläckas med denna världs avloppsvatten. Detta är den varning
vi fick från vår profet som sade:

”När Eid dagen kommer, skriker Satan och samlar sina arméer runt honom. De undrar varför alla kallades och han säger med
ilska, bitterhet och förtvivlan: ’Ser ni inte? Allah har förlåtit Muhammeds gemenskap. Gå och sprid er över jorden!
Fresta dem med lust, sprit och andra saker som misshagar Allah. Se till att de inte ber, håll dem borta från minnet av
Allah och för dem tillbaka till sina onda vägar och smutsiga vanor, så att de kan ådra sig Guds vrede och blir lämpliga
för Elden.’”

”Berika Eid med goda gärningar. Försköna den med kärlek, böner om förlåtelse, försoning och recitation av Koranen. Undvik
allt som är dåligt. Förbli from och rättfärdig. Håll dig sysselsatt med förhärligande av Allah och bekräftelsen av Hans
enhet. Eftersom denna dag har han renat er från era synder. Han accepterar era böner och ser på er med barmhärtigt.”

När Eid dagen kommer, befaller Skaparen sina änglar att komma ner till jorden. De kommer ner bland muslimerna och
änglarna meddelar de goda nyheter till Muhammeds gemenskap: ”O Muhammeds gemenskap! Kom till moskén som är Allahs hus för
att få era belöningar från den Allsmäktige!”

När de troende har kommit till moskéerna, utför Eidbönen och sedan öppnat sina händer i bön till den Enda Källa, vänder
sig Allah den Barmhärtige till Sina änglar med dessa ord: ”O Mina änglar, bevittna att Jag har accepterat fastan från de
troende som gjorde det för att behaga Mig. Jag är nöjd med dem och jag har förlåtit dem som fastade.” Genom att berätta
detta för oss, har vår älskade profet sänkt oss glädje. De som tar emot sådana nyheter kan utan tvekan fira Eid.