Eid al-Adha i hadith

Mahmud Esan Cosan – Blogg Andalusiska Muslimer

 

Kära läsare, Allahs Salam, Rahma och välsignelser vara med er alla. Må Allah ge er en glad Eid al-Adha. Må Allah låta er uppleva många Eid tillsammans med er familj, vänner och andra nära och kära med hälsa och lycka. Må Han ge er många Eid al-Dunia och Akhira.

Efter att Profeten Muhammed (frid vare med honom) migrerade till Madina al-Munawwara, såg han hur folk firade Nawruz och Mihrejan (dagjämningarna på våren och vintern), möjligen på grund av persiska inflytande. Han sade då: ”Gud den Allsmäktige har välsignat er med två festiviteter istället för de som ni firar, Eid al-Fitr och Eid al-Adha.”

Adha och Udhiyya betyder lammet som ska offras i Eid. Detta är offers Eid. Namnet på den andra festiviteten är Eid al-Fitr. Den kommer från ordet fitr, frukost, äta eller bryta fastan. Dessa festiviteteters dagar och nätter är fulla av välsignelser och belöningar.

 

1. Att liva upp Eid nätter med salat och dhikr

Enligt Tabarani samlingar sade Profeten, enligt överföring av Ubada Ibnu Samit:

”Den som liver upp Eid al-Fitr och Eid al-Adhas nätter med salat, dhikr, recitation av Koranen och andra liknande verksamheter, kommer hans hjärta inte att dö på dagen när alla hjärtan dör.”

Ordet qalb, hjärta har två betydelser. Först, den fysiska organ som pumpar blod som cirkulerar genom kroppen, den andra betydelsen är känslor. På arabiska, taqallub innebär att ändra stämningen och känslor.

Hjärtat dör ibland. Det vill säga att en person går, äter, dricker och arbetar men hans/hennes känslor och andlighet reduceras till ingenting. Det är andligt död. När din andlighet försvinner, har ditt fysiska liv inget värde. Må Allah rädda oss från att vara så.

Ibland sänder Allah vissa katastrofer, svårigheter och prövningar på några av sina tjänare. Några misslyckas med testet och klamrar sig fast vid världsliga föremål, otillåtna nöjen, olydnad mot Allah och den här sortens saker. De glömmer Din, föraktar al-Akhira och fruktar inte Gud. De kan till och med tro att de har ett lyckligt liv. I själva verket är deras känslor och andlighet döda, deras öde i al-Akhira kommer inte att vara en lycklig plats. Må Allah rädda oss från ett sådant tillstånd.

Det är svårt för en person att uppleva ett sådant tillstånd särskilt om denne saknar insikt eller kunskap om Din. När man har mycket pengar, ett bekvämt hem, och en del nöje, tror man att man har ett lyckligt liv och att man lever väl. De flesta materialister och icke-muslimer har denna känsla. De bryr sig inte om att de exploaterar andra, förstör civilisationer och störta länderna i kaos för att öka sin förmögenhet. De tillverkar vapen och skapar marknader för dem genom att anstifta hat mellan nationer och initiera krig mellan dem. De gör vad de kan för att destabilisera och orsaka kaos i områden med rika olja, uran och andra ädla mineralers reserver. Detta är vad de påstådda ”supermakterna” gör. Vi har sett de händelser som har påverkat Kaukasus och Balkan. Vi såg desperata människor, förstörda städer och folkmord av kvinnor och barn.

Vi lever i den tid då hjärtan dör. I själva verket har många hjärtan dött. Vi hör att många säger ”Al hamdulillah, jag är muslim”, men det finns inga tecken på Islam i dem. Vissa är helt döda, deras hjärtan är som svarta stenar. De förnekar islam och vill att folk ska ta avstånd från den. Deras brott är dubbelt, de går inte bara vilse, men de vill att andra ska göra detsamma.

Hjärtat hos dem som livar upp nätterna hos de två Eid kommer inte att dö. I en tid när människor måste gå igenom prövningar, förvirrade, de som livar upp Eid nätter kommer inte att gå vilse, de kommer att välja rätt. De kommer att föredra det som är mest fördelaktigt för al-Akhira. Deras hjärtan är vid liv och de kommer att vara vinnarna.

Det finns hadith om den. Till exempel:

”Den som livar upp fyra nätter, kommer att gå in säker i Janna.”

De fyra nätter är Laylatul-Aruba, Tarwijas natt, dagen innan Arafa när hujjaj, pilgrimerna till Mecka går till Mina, Laylatul-Arafa, Arafas natt, innan Eid al-Adha, Laylatun-Nahr, Eid al-Adhas natt och Laylatul-Fitr, natten innan Eid al-Fitr.

 

2. Betydelsen av lammoffer

Det mest framträdande inslag i denna Eid är att offra ett djur. De rika måste göra det och det finns ingen ursäkt för dem för att inte göra det. Muslimerna måste lära sig att lämna bekvämligheten och välbefinnande för Allahs skull ger stora belöningar. Till exempel att göra salat fem gånger om dagen är ärligt talat problematisk. Wudu eller tvagning är en svårighet. Vägen till Janna är förenat med svårigheter, medan vägen till Helvetet är lätt att följa, den är attraktiv och trevlig. Satan förskönar den senare med glädje och nöje. Det är därför människor gå till Elden lättare. Å andra sidan är det svårt att offra, men man föredrar denna vackra åtgärd.

Vissa avstå från att offra ett får på dagen för Eid med ursäkter som svårigheten att finna en lämplig plats att göra det. Nu vill jag berätta två hadith om detta ämne. Ibn Abbas berättar enligt en riwaya samlad av Tabarani, Dara Qutni och Bayhaqi att Rasulullah sade:

”Pengarna kan inte spenderas i något mer älskad av Allah den Allsmäktige än i ett djur på dagen för Eid.”

Ordet wariq i denna hadith betyder bit av silver eller valuta. I sura al-Kahf används detta ord i betydelsen ”fi wariqikum hadihi” när det sägs att Ashab al-Kahf, Grottans följeslagare spenderade pengar i staden efter uppvaknandet. I hadithen utesluts alla andra möjligheter att spendera pengarna, och sägs använda det för att köpa en ko och offra det är det som Allah älskar mest. Därför måste man försöka att offra under Eid al-Adha.

Det finns också en belöning för offret för Eid al-Fitr. Det är inte obligatoriskt, men om det görs för att tillfredsställa familjen, får man sju hundra zawab, belöningar, vilket tydligt framgår av många hadith. Sammanfattningsvis, Allah älskar detta offer, och vi får inte avstå från det.

I en annan Hadith som rapporterats av Aisha och citeras av Ibn Majah, Tirmidhi, Bayhaqi och Hakim säger Profeten:

”På dagen av Eid ingen kan göra en handling mer älskad av Allah än att offra ett djur och utgjuta dess blod, och vid Domedagen kommer detta djur att komma med sitt horn, ull, skinn och ben och den kommer att placeras på varje persons våg och offerblodet kommer att nå Allahs godkännande innan något dropp når marken, så jag rekommenderar det.”

Offret får Allahs godkännande med blixtens hastighet eller ännu snabbare. Därför rådde oss profeten Muhammad att offra villigt och inte förlora denna möjlighet att göra en ibada.

 

3. Att göra offret med hjärtats samtycke

”Gör era offer, O muslimer! Och med denna handling, var glad inuti, utnyttja det och var lycklig. Om en muslim placera djuret som ska offras mot qibla och offrar det, kommer blod, horn och djurets ull att bli goda gärningar som räknas till er fördel i vågen på Domedagen.” (Överförs av Aisha och samlad av ad-Daylami.)

Alla delar av en slaktad ko, även om man inte äter dem, har välsignelser för personen som offrar.

Som ni vet kommer en persons alla handlingar att vägas på en våg vid Domedagen. Även änglarna kommer att vara rädda för denna kolossala våg. Varje persons goda gärningar kommer att placeras på ena sida och de onda på den andra. Offren kommer att vara bland de goda.

En annan hadith illustrerar denna punkt:

”Den som offrar med hjärtats samtycke och hoppet om att belönas för det, kommer det offrade djuret på Domedagen att vara för honom ett skydd mot Elden.” (Överförd av Ali och registrerad av Tabarani)

Detta innebär att en av fördelarna med Eid offret är skyddet mot helvetet.

Efter att få kunskap om dessa hadith, bröder och systrar, får ni en uppfattning om hur viktig är denna Eid. Vi måste komma ihåg dess välsignelser och agera med den kunskap vi har.

Må Allah ge oss många Eid med hälsa och lycka. Påminn era släktingar och vänner om Eid al-Adha välsignelser så att de offrar med sitt hjärtas samtycke så att de blir belönad med Paradiset. Eid dagarna är mycket värdefull. Besök era släktingar, grannar och vänner med glädje. Servera era gäster med glädje gärna även när ni är trötta. Tänk på de belöningar som det medför.

Bröder och systrar som utför hajj upplever svårigheter pga. damm och folksamling i Mina, Muzdalifah och Arafa. Belöningen för Hajj är paradiset. Vägen till paradiset är inte lätt, den kräver att man överger bekvämligheten när det behövs.

Vår Profet betonade Eid al-Adhas offer samtidigt som han visade oss vilka välsignelser man får av ibada under Eids dagar och nätter. Han gjorde dua, takbir och dhikr medan han var på väg för att göra Eid bönen och när han gick tillbaka hem.

 

4. Ta med hela familjen till Eid bönen

Medan jag läste hadith om Eid fångade en av dem min uppmärksamhet:

”Han tog med sig alla sina familjemedlemmar (personer som fanns i hans hem, inklusive de anställda och besökare) till Eid bönen”.

Rasulullah ville att alla skulle vara närvarande vid Eid bönen. Av denna anledning gjorde man bönen i ett öppet område där ett stort antal människor fick plats om vädret tillät det.

Självklart ville Profeten att antalet muslimer skulle öka och göra Eid bönen till en fantastisk och minnesvärd händelse för alla. Han ville att alla skulle delta och få välsignelser från dessa muslimska samlingar.

Rasulullah gick till bönen genom en väg och tillbaka genom en annan. Som ni vet, när man gör en bra eller en dålig handling, kommer omgivningen, platsen, de kroppsliga organ, och änglarna att bevittna för eller emot var och en av dem. Ja, vägar, berg, träd, allt närvarande, även om vi inte märker deras närvaro, kommer att bevittna på Domedagen. Av detta anledningen tog Rasulullah två olika vägar, en på vägen dit och en på väg tillbaka, när han gick till Eid bönen.

Vi har framför oss mycket välsignade dagar, vi måste använda dem på rätt sätt för att få Allahs godkännande.

Att tillbringa Eid på ett islamiskt sätt är mycket viktigt för oss. Vi måste förbereda oss i förväg. Till exempel, var ni än är, besök platser som påminner dig om Allah.

Dessa dagar måste vi göra dua för de muslimer som förföljs i världen och upplever alla sorters problem på grund av deras tro.

Må Allah låta dessa nätter och dagar fyllas med goda gärningar. Må Allah acceptera dem och sätta dem bland dem som Han älskar mest.

Jag gratulerar er igen, Eid Mubarak till alla.

 

 

Anteckningar:

Utdrag ur professor Mahmud Esan Cosans tal som sändes på radio i Accra, Ghana den 17 mars 2000