Dhikr lära och praktik (Del 5)

Abdel alim Lara Llobet – Blogg Andalusiska Muslimer


Dhikr som skyddar

Qul huwa-llahu ahad och suror där man söker tillflykt (1). De ska läsas på morgonen och på kvällen 3 gånger.

Muadh ibn Abdullah ibn Jubayb berättade att hans far sade: ”Vi gick ut på en mörk och regnig natt för att leta efter
Allahs budbärare för att gå till bönen. Vi hittade honom och han sa, ’Tala’. Jag sade ingenting. Då sade han, ’Säg’,
och jag sa ingenting. Sedan insisterade han, ’Säg’ och jag sa, ’Allahs budbärare, vad ska jag säga?’ Han svarade,
’Recitera Qul huwa Llahu Ahad och suror där man söker sin tillflykt på kvällen och på morgonen tre gånger, det
kommer att räcka för att skydda dig i förhållande till allt’” (2).

Det finns en annan version av denna hadith.

Profeten sade, ”Suran som börjar med ’Qul huwa Llahu Ahad’ precis som de två skyddande suror (som följer efter
ovan), skyddar dig, muslim, från allt ont om du reciterar dem tre gånger vid nattensfall och vid soluppgången.” (3)

Vid nattensfall

”Jag söker skydd hos Allahs Perfekta Ord från det onda i vad Han har skapat.” (Audhu bi-kalimati llahi t-taa mmati
min sharri ma jalaq).

Abu Huraira sade, ”En man kom till profeten och sade, ’Allahs budbärare, vilken vånda led jag i går kväll på grund
av en skorpion som stack mig igår!’ Han svarade: ’Om vid aftonen hade du sagt: ’Jag söker skydd hos Allahs Perfekta
Ord från det onda i vad Han har skapat’ skulle den inte ha skadat dig’” (4)

På morgonen och på kvällen 3 gånger

”Vid Allahs namn med vars namn inget kan skadas, varken på jorden eller i himlen. Han är den som hör, den som vet.”
(Bismillaahi-l ladhi la yadurru maa smihi shái un fi l-ardi wa la fi s-sama wa huwa s-sami u l-alim).

Aban ibn Uthman sade att han hörde Uthman ibn Affan säga att Profeten sade: ”Ingen av Allahs tjänare säger varje
morgon och varje kväll, ’Vid Allahs namn med vars namn inget kan skadas, varken på jorden eller i himlen. Han är den
som hör, den som vet’ tre gånger utan att den försäkrar honom att ingenting kommer att skada denne.” (5).

På morgonen och på natten

”Oh Allah, du är min Herre. Det finns ingen annan Allah än du. Du skapade mig och jag är din tjänare. Jag uppfyller
dina förbund och ditt löfte så mycket jag kan, jag söker skydd hos Dig från det onda som jag har gjort. Jag erkänner
min synd, förlåt mig då. Bara Du kan förlåta synder.”

(Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika ma stattaatu aaudhu
bika min sharri ma sanaatu abu laka bini amatika alayya wa abu bidhanbi faghfir li fain nahu la yaghfiru dhunuba
illa anta).

Shaddad ibn Aws rapporterade att Profeten sade, ”Det bästa sättet att be om förlåtelse är att säga: ’Oh Allah, du är
min Herre. Det finns ingen annan Allah än du. Du skapade mig och jag är din tjänare. Jag uppfyller dina förbund och
ditt löfte så mycket jag kan, jag söker skydd hos Dig från det onda som jag har gjort. Jag erkänner min synd, förlåt
mig då. Bara Du kan förlåta synder.’ Den som säger detta under natten och har förtroende för det och dör före
gryningen kommer att träda in i Trädgården. Den som säger detta under dagen och har förtroende för det och dör under
dagen före nattensfall kommer att träda in i Trädgården.’” (6)

3 gånger

Allahs Budbärare sade: ”Oh Allah, du är min Herre. Det finns ingen annan Allah än du. Du skapade mig och jag är din
tjänare. Jag uppfyller dina förbund och ditt löfte så mycket jag kan, jag söker skydd hos Dig från det onda som jag
har gjort. Jag erkänner min synd, förlåt mig då. Bara Du kan förlåta synder”, om han dör under dagen eller under
natten kommer han att gå in i Paradiset.” (7)

Böner för budbäraren (Salawat an-nabi)

Formler som ska användas för att anropa Guds nåd till förmån för Profeten börjar med ”Åh Allah välsigna profeten
Muhammad …” (Allahumma salli ala Muhammadin…), även om det finns andra varianter. Några av de vanligaste är:

”Oh Allah välsigna Muhammad, din tjänare och budbärare, den olärde profeten, liksom hans familj och hans
följeslagare, och hälsar dem med fred.”

(Allaahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika n-nabiyi ummiyi wa ala alihi wa Sabih sallim).

Salat al-Fatih

”Oh Allah välsigna Muhammad, som öppnade det stängda och förseglade det föregående, den undsätter Sanningen med
Sanningen, den som vägleder genom Din raka väg, och hälsar honom och hans folk, i enlighet med hans värde och av
hans merit.”

(Allaahumma salli ala sayidina Muhammadin il-fatihi lima ughliqa wa l-khatimi lima sabaqa nasiri l-haqqi bil-haqqi
wa l-hadi ila siratika l-mus-taqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi l-azim).

På morgonen och på kvällen 10 gånger

Abu Darda rapporterade att Profeten sade, ”Den som säger bönen över mig, tio gånger på morgonen och tio gånger på
kvällen, få min förbön på Domedagen”. (8)

100 gånger om dagen

Profeten sade: ”Den som gör böner för mig hundra gånger om dagen, kommer Allah att bevilja hundra av hans behov,
sjuttio för hans framtida liv och trettio för hans omedelbara liv.” (9)

1000 gånger om dagen

Allahs budbärare sade: ”Den som gör böner för mig tusen gånger om dagen, kommer inte att dö tills annonsen om den
goda nyheten kommer, för vilken han kommer in i Paradiset” (10)

Dhikr om det högsta namnet isolerat

Allah

Det finns två citat från Koranen där det uttryckligen rekommenderas att åberopa Herrens namn:

Åkalla alltid din Herres namn och ge dig i din andakt hän åt Honom med hela din själ. (73:)

Och åkalla din Herres namn när dagen gryr och när aftonen är nära… (76:25)

Abul Abbas al-Mursi sade: ”Må din dhikr sammanfattas i ’Allah! Allah!’” Detta namn är sultanen bland alla namnen.
Därför är det fördelaktigt att nämna Hans namn rikligt och ge företräde åt den här typen av dhikr, eftersom den
innehåller allt som finns i ’La ilaha illa Allah’, alla dogmer, all vetenskap, moralen, sanningar, mm. (11).

Ibn Akhiba sade: ”Singelnamnet ’Allah’ är alla namns sultan. Det är Allahs högsta namn.” (12)

Oh, uppriktig lärjunge! Ägna dig åt att åkalla Allahs namn om din andliga vägledning tillåter det och ger dig råd om
det. Det är det snabbaste medlet som tar bort roten från en vilsen själ (till Nafs). (13)

Eftersom i början av den andliga vägen, bruket av dhikr med namnet Allah kan tjänas för kort, andliga vägledare
instruerar sina lärjungar att använda dhikr ”La ilaha illa Allah.” (14)

Sufiernas wird

Sufierna kallar wird gruppanrop som en Sheikh ger till sina lärjungar att reciteras på morgonen särskilt efter subh
bön och på kvällen efter maghrib (15). Mottagningen av wird för en faqir eller murid (lärjunge) från en Sheikh är
deras första engagemang i sufi initiering sätt och är en av de viktigaste komponenterna i baia (invigningen).

Det finns många hadither som prioriterar dhikrs övning på Korans läsning efter morgonbönen och fram till
soluppgången eller fram till morgonbönen (doha). Hanafi fuqaha har betonat betydelsen av dhikr efter gryningens bön
tills soluppgången baserade på nämnda hadith. (16)

Al-Hackafi, författare till ”A-Dur al-Mukhtar” skrev: ”åkallelse av Allah från fajr tills solen går upp ska
prioriteras framför läsningen av Koranen.” (17)

Wird består av en grupp av flera heliga formler (dhikrs) kopplade ihop som bildar en sammanhängande uppsättning
invokationer, vars användningsmetoder bestämds av själva shejken. Varje sufi tariqa har sin egen wird.

Grundläggande wird innehåller tre former av dhikr som särskilt rekommenderas i sunna och i hadith:

1.- Begäran om ursäkt eller förlåtelse (Istigfar): Astagfirullah.

2.- Tillkännagivandet av välsignelser för profeten (Salat an-nabi).

3. Enhets bekräftelse (tawhid), som kan vara begränsad till recitation av den första delen av shahada (La ilaha
illallah). (18)

Användningen av tasbih eller subha (muslimskt radband)

Användningen av radbandet för att räkna dhikr är en övning som är fast etablerad i sunna, tillåten av profeten och
som utfördes av hans följeslagare. Några hadith, som vi presenterar nedan, stödjer denna praxis. (19)

En hadith sahih av Sad ibn Abi Waqqas berättat att Profeten såg en gång en kvinna som använde några dadelkärnor
eller småstenar (nawan aw hasan) som ett medel för att hålla koll på räkningen när hon prisade Allah, han förbjöd
inte henne att använda det. (20)

En annan hadith sahih i detta avseende berättades av Safiya, hustru till Profeten: ”Profeten kom till mig och
framför mig fanns 400 dadelkärnor med vilka jag gjorde Tasbih (Subhan Allah). Han sade: ’Gör du tasbih med så
många?’ …” (21)

Abu Safiya, slaven som frigjordes av Profeten, berättade att man lade fram en matta för honom och en korg gjord av
palmblad fylld med små stenar togs fram med vilka han gjorde Tasbih fram till middagstid. Sedan tog man tillbaka
dem, och återvände senare när bönen avslutades och han gjorde tasbih igen tills natten föll. (22)

Masbaha eller sibha eller tasbih, eller halsband av pärlor, sedan tiden för de första följeslagarna har haft
funktionen av en privat påminnelse. Av denna anledning kallade de tasbih för mudhakkir eller mudhakkira
(”påminnelse”). Det finns en historia om Profeten där det han säger: ”niima al-mudhakkir al-sibha.” (”Vilken bra
påminnelse är radbandet!) (23)

Profeten berättigade räkningen av dhikr med fingrarna på grund av fingrarna kommer att li tillfrågade och kommer att
tala, det vill säga de kommer att ge ett vittnesmål. Från detta kan man härleda att räkna dhikr med dem är bättre än
att göra det med ett radband av pärlor eller stenar. De ovannämnda haditherna anger emellertid tydligt att det är
tillåtet att använda subha, med stenar eller med dadelkärnor (det vill säga med allt som tillåter räkning) (24). Ibn
Amr rapporterade att han såg profeten räkna antalet gånger han sa subhan Allah med sin högra hand. Det betyder inte
att det inte är tillåtet att göra det med vänstra handen, eftersom det enda som profeten sa var: ”Räkna (dhikr) med
dina fingrar”.

Ahmad berättade också från al-Qasim ibn Abd al-Rahman att Abu al-Darda hade en säck full med dadelkärnor och när
middagsbönen avslutades, drog han ut dem en efter en och gjorde tasbih med de tills de var slut. (25)

Ibn Sad berättade i sin Tabaqat (med överföringskedjorna) att Sad ibn Abi Waqqas brukade räkna Tasbih med stenar,
och att Fatima bint al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib brukade göra tasbih med en tråd full med knuttar, och att Abu
Huraira gjorde tasbih med ett rep med uppträdda stenar (al-Nawa al-Majmu). (26)

Abd Allah, Imam Ahmads son, berättade i hans Zawaid al-zuhd att Abu Huraira hade en tråd gängad med hundra knuttar,
och att han inte gick till sängs förrän han hade räknat tasbih med dem. (27)

”En man såg al-Junayd med en tasbih i handen och sa:

-Hur, med all din rättfärdighet, bär du en tasbih i din hand?

– Det är sant! Denna sak är orsaken till att (Allah) har gjort så att vi nått stationen där vi befinner oss. Vi
kommer aldrig avstå från dess användning.” (28).

Sammanfattningsvis kan vi säga att användningen av radband (oavsett formen, ben, stenar, mm.), oavsett lösa eller
uppträdda på ett snöre, för att räkna antal gånger man upprepar de heliga formler av dhikr, är en praxis vanligt
sedan profeternas tid som har utförs till denna dag.

Modern forskning om dhikr

Dhikr är inte enbart ett sätt att nämna eller dyrka Allah, men det är ett sätt att utveckla egenskaperna inom oss
som tillhör Haqq i sitt ursprung. När vi ber, ber vi inte om hjälp från en avlägsen Allah, men vi manifesterar
egenskaperna hos vårt inre som tillhör Allah i deras ursprung.

Oavsett om man tror det eller inte, när man praktiserar dhikr regelbundet över en tidsperiod, uppträder dess
fördelar automatiskt med viss hastighet och förändringar i ens liv observeras. Dhikrs övning är en helt teknisk
process, därför är förvärvandet av dess fördelar inte beroende av ens tro eller tro på det. Upprepningen av ord i
dhikr ökar nervaktivitet i hjärnan, så att nya områden och ytterligare neurongrupper omsätts i handling och
resultaten visar sig samtidigt i det dagliga livet. När dhikr praktiseras, kommer igång olika regioner i sovande
neurongrupper i hjärnan och blir aktiva, så att hjärnans arbetsförmåga ökar. (29)

Våra fem sinnens begränsande effekt på vår uppfattning hindrar oss från att förstå många företeelser i kosmos, såsom
en riktig förståelse av vår egen verklighet, medvetande och ”Allah”. Därför måste vi expandera vår uppfattnings fält
genom att öka hjärnans kapacitet. Dhikr är sättet att uppnå det.

All hjärnaktivitet är inget annat än bioelektrisk aktivitet i olika delar av hjärnan, mellan flera grupper av
neuroner, var och en med en specifik funktion som tilldelas som helhet. Varje dag 14 miljoner neuroner som utgör
hjärnan står i konstant samverkan med 16 miljarder närliggande neuroner. Alla våra aktiviteter och vår förståelse,
det vill säga all hjärnfunktion, är resultatet av det otaliga bioelektriska flödet som genereras i dessa grupper av
neuroner som ett resultat av dessa interaktioner.

Under repetitionen (av dhikrs formler) blir vissa hjärnregioner involverade och aktiverade och producerar ett
bioelektriskt flöde i neurongrupperna i hjärnan. När uppgiften görs upprepade gånger (genom att upprepa samma namn
eller fras) ökar neuronaktiviteten, och på samma sätt ökar den bioelektriska energin, som överflödar och får nya
grupper av neuroner att arbeta på ett sådant sätt att andra regioner i hjärnan aktiveras. Hjärnan börjar ge nya
meningar, nya perspektiv och nya observationer som man inte var van vid innan man gjorde dhikr.

Dhikr är en försvarsmöjlighet för människan från negativa tankar och djinnernas påverkan. Om en person producerar en
defensiv magnetisk zon kring sig genom hjärnans aktivitet med böner och dhikr, kan denne delvis försvaga negativ
påverkan eller impulser som skickas av djinnerna och undvika dem helt och hållet. Eftersom en av fördelarna med att
göra dhikr är bildandet av ett skyddsområde runt den som gör det medan man fokuserar på innehållet i de ord man
använder i dhikr. (30)

Forskare från University of Washington beskrev 1993 (31) kompletterande resultat från PET-skanningar hos människor
(PET mäter neuronaktivitet indirekt). I experimenten fick testpersonerna en lista med namn och de blev ombedda att
läsa namnen en efter en och föreslå ett verb för varje namn. När testpersonerna gjorde denna uppgift för första
gången visade flera olika delar av hjärnan, inklusive delar av prefrontalkortex och cingulate cortex, ökad
neuronaktivitet. Men när testpersonerna upprepade uppgiften med samma namnförteckning flera gånger, flyttades
aktiviteten till olika regioner. När testpersonerna fick en ny lista över namn ökade neuronaktiviteten och de
återvände tillbaka till de ursprungliga zonerna.

PET-undersökningarna utförda vid University of Washington visade vissa regioner i hjärnan som är inblandade när en
person läser en lista över namn och föreslår relaterade verb. Olika regioner aktiveras när uppgiften görs upprepade
gånger med samma lista. De ursprungliga delarna av hjärnan är igen involverade när personen får en ny lista med nya
namn.

Studiens slutsats var att: ”När en person läser ett nytt namn eller upprepar ett visst ord, engageras olika regioner
och vilande neurongrupper i hjärnan och de aktiveras, så att hjärnans arbetsförmåga ökar.” (32)

Anteckningar:

1. Koranens tre sista suror, al-ikhlas (112), al-falaq (113) och an-nas (114) börjar med ”Säg: Han är Allah, den
Ende.” (Qul huwa llahu ahad.)

2. Abu Dawud, at-Tirmidhi och an-Nasa’i.

3. Hadith överförd av At-Tirmidhi, an-Nissaï och Ibn Maja, från Abdullah Ibn Yubayb.
Ahmed Abdul Yawad – L’Invocation exaucée. Dar el Fiker. Beirut (Lebanon), 1997, sid. 174, nr 202.

4. Muslim och de fyra hadiths överförare.

5. Hadith citerade av Abu Dawud, Ibn Hibban och Al-Hakim. Ahmad Abdul Yawad – L’Invocation exaucée. Dar el Fiker.
Beirut (Lebanon), 1997, sid. 173-4, nr 201.

6. Al-Bukhari, an-Nasa’i och at-Tirmidhi.

7. Hadith som citerades av Ahmad, Abu Dawud, Ibn Maja, Ibn Hibban och Al-Hakim, enligt Buraida (s). Ahmed Abdul
Yawad – L’Invocation exaucée. Dar el Fiker. Beirut (Lebanon), 1997, sid. 152, nr 181

8. At-Tabarani med två isnads, varav en är utmärkt.

9. Hadith berättad av Ibn Al-Najjar, från Yabir. Ahmed Abdul Yawad – L’Invocation exaucée Dar el Fiker. Beirut
(Lebanon), 1997, sid. 91-2, nr 111.

10. Hadith berättad av Abu Al-Shaij, från Anas. Ahmed Abdul Yawad – L’Invocation exaucée. Dar el Fiker. Beirut
(Lebanon), 1997, sid. 92, nr 112.

11. Dikhrs dygder – Sheikh Abdelkader Aissa. Sid 102-103. Ed. IQRA. Paris, 1996

12. Tajrid av Ibn Akhiba om kommentaren av texten i al-Ajrumjja, s.15.

13. Dikhrs dygder – Sheikh Abdelkader Aissa. Sid 103-104. Ed. IQRA. Paris, 1996

14. Dikhrs dygder – Sheikh Abdelkader Aissa. Sid 104. Ed. IQRA. Paris, 1996

15. Dikhrs dygder – Sheikh Abdelkader Aissa. Sid 174. Ed. IQRA. Paris, 1996

16. Dikhrs dygder – Sheikh Abdelkader Aissa. Sid 174-175. Ed. IQRA. Paris, 1996

17. Ibn Abidin s skrifter. Vol. 5, sid 280.

18. Dikhrs dygder – Sheikh Abdelkader Aissa. Sid 174-186. Ed. IQRA. Paris, 1996
Tiyania. Une voie spirituelle et sociale – Abdelaziz Benabdellah. Al Quobba Zarqua. Marrakech, 1999. Brev till en
afrikansk muslim – Shaikh Abdalqadir As-Sufi. Ed. Kutubia Mayurqa. Palma de Mallorca, 1999.

19. www.sunnah.org/ibadaat/dzikr Användning av bönepärlor (masbahah, Sibha, Tasbih).

20. Hadith rapporterad av Abu Dawud, Tirmidhi (som ansåg den hasan), Ibn Majah, Ibn Hibban i sin Sahih al-Nasai och
al-Hakim (som sa att den var sahih efter Muslims bedömning). Dhabi förklarade också det sahih.

21. Hadith berättade av Tirmidhi (som sa att den var garib), Taraban, al-Hakim och Sujuti ansåg det sahih.

22. Berättat i Ibn Hajars Isaba (7:106, 652) med dess överföringskedja, där det står att Bukhari berättade det (i
sin Tarij). Också al-Bagawi genom två överföringskedjor. Shawkani citerar den också i sin Nayl al-awtar (2:316-317).
Den rapporterades i Hilal al-Haffars monografi genom Mutamar ibn Sulayman. Imam Ahmad berättar det i sin Kitab
al-zuhd.

23. Shawkaani berättar det från Ali ibn Abi Talib i sin Nayl till Awtar (2:317) från ett berättelse tillhörande
Daylami i hans Musnad al-Firdaws med sin överföringskedja. Sujuti citerar det i al-Hawi li al-fatawi (2:38), i sin
fatwa om radbanden.

24. Shawkani i Nayl al-awtar (2:316-317)

25. Shawkani i Nayl al-awtar (2:316-317)

26. Shawkani i Nayl al-awtar (2:316-317)

27 Shawkani i Nayl al-awtar (2:316-317)

28. Abu al-Hasan ad-Darraj – Iqadz al-himam, Vol. 1, sid. 49. Dikhrs dygder – Sheikh Abdelkader Aissa. Sid 187-188.
Ed. IQRA. Paris, 1996

29. Ahmed Hulusi – Zhikr (Meditation in islam). Översatt av Ahmed Baki www.ahmedbaki.com

30 Ahmed Hulusi – Mohammed’s Allah. www.ahmedbaki.com

31. John Horgan – Den vetenskapliga amerikanen, december 1993.

32. Ahmed Hulusi – Mohammed’s Allah. Religiösa missförstånd. Zhikr (Meditation in islam). Dua och Zhikr. Mysteries
of Man. Islam. www.ahmedbaki.com