Det är en stor skillnad mellan legitimt motstånd och terrorism

Nidal Adaileh – Middle East Monitor

 

Israel och vissa arabstater har konsekvent betraktat Hamas som att vara i samma liga som ISIS/Daesh, trots stora skillnader i deras sammansättning. Den palestinska islamiska motståndsrörelsens ståndpunkt om ISIS/Daesh är tydlig, precis som den är i förhållande till anhängare av andra nominellt islamiska organisationer.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är en hejarklack för påståendet att Hamas och ISIS/Daesh är ”två sidor av samma mynt”, vilket framgick av hans senaste tal vid FN, USA:s kongress och konferensen för AIPAC, den pro-Israel lobbygrupp i Amerika.

Även om Israels försök att associera legitimt palestinskt motstånd med global terrorism inte är nytt, är det anmärkningsvärda utvidgningen av israelisk propaganda från både regering och media till att inkludera araber såväl som väst. Detta kan vara ett mycket öppet försök att utnyttja den globala, arabiska och islamiska motviljan mot glidningen av vissa trender i Mellanöstern mot militans och terrorism som motiveras av texter som påstår sig representera Islam.

Netanyahu och det israeliska politiska etablissemanget är väl medvetna om att Hamas och ISIS/Daesh inte har något med varandra att göra. Arabiska regimer som beskriver islamiska rörelser som ”terrorister” vet också detta.

Faktum är att Hamas och ISIS/Daesh är bittra fiender. De skiljer sig åt i sin syn på islamisk rättspraxis, begreppet staten och relationer till anhängare av andra trosriktningar och ingen. Det är därför oseriöst att försöka koppla ihop de två.

I detta sammanhang måste det noteras att den politiska miljön i det territorium där Hamas är baserat är en militär ockupation av den sionistiska staten Israel.

Miljön där ISIS/Daesh verkar är dock generellt auktoritär, med sekteriska och religiösa konflikter, vilket är en grogrund för uppkomsten av urskillningslösa våldshandlingar motiverade av extremistiska idéer. Den auktoritära karaktären hos Israels ockupationsregim på Västbanken bevittnar för närvarande en ökning av extremistiska åsikter som leder till sådant våld av, ironiskt nog, judiska israeliska bosättare, inte palestinier.

Ändå tror den sionistiska enheten att den kan lyckas regionalt och internationellt om den satsar tid och resurser på att försöka övertyga världen om att Hamas och ISIS/Daesh är från samma terroriststall. Den allmänna stämningen i regionen som ett resultat av Daesh-terrorismen har blivit mer mottaglig för idén att utse alla islamiska rörelser som ”terrorister” och anta den israeliska berättelsen utan att ifrågasätta, trovärdig eller inte.

Dessutom visar Palestina Liberation Organization (PLO) – som själv var en utpekad terroristgrupp tills den spelade tillsammans med Oslo-charaden – ingen benägenhet att försvara Hamas från ”terroristisk” förtal i internationella forum. Detta beror på den politiska klyftan mellan Fatah, som kontrollerar PLO, och Hamas, som inte är medlem.

Hamas är den palestinska utlöparen till Muslimska brödraskapet, som ses som ett hot mot auktoritära arabiska regimers överlevnad. Brödraskapet listas i allmänhet som en ”terrorist”-grupp av sådana regimer, med nästan oundvikliga kopplingar till ISIS/Daesh. I Egypten sägs de två vara en och samma sak, som sedan används av det internationella samfundet för att utesluta rörelsen från det politiska livet.

Hamas är dock en stor del av det palestinska samhället och det politiska livet. Att utesluta det utgör därför ett hot mot stabiliteten och är en inkubator av militans, vilket påverkar Fatah och dess anhängare lika mycket som Hamas.

Den viktigaste skillnaden mellan Hamas och ISIS/Daesh är attityden till anhängare av andra religioner. När dess stadga från 1988 publicerades i dess tidiga dagar använde Hamas religiös vokabulär för att beskriva konflikten med ockupationsstaten. Denna har sedan använts som en pinne för att attackera rörelsen. Ändringar gjordes i en 2017 års version, och originalet används inte som referensram av någon förutom, förutsägbart, Hamas fiender, som förbiser 2017 års dokument och går tillbaka till 1988 års version.

Både Hamas och ISIS/Daesh utpekas som ”globala terroristenheter” av ett antal länder, såväl som EU och särskilt Israels främsta välgörare, USA. Detta trots att Hamas aldrig har bedrivit någon motståndsverksamhet någon annanstans än inom det historiska Palestina ockuperat av den sionistiska staten. ISIS/Daesh, som vi vet, verkar på flera platser och attackerar alla. Det verkar därför som att införandet av Hamas på ”terroristlistorna” är mer ett politiskt beslut än något som är kopplat till säkerhets- eller juridiska frågor. Hamas, bör det noteras, inkluderades på dessa listor i efterdyningarna av 9/11, men det hade ingenting alls att göra med händelserna den ödesdigra dagen.

Den politiska karaktären hos den ståndpunkt som intagits mot Hamas återspeglas i beslutet från Europeiska unionens allmänna domstol den 17 december 2014 att stryka det från terroristlistan. Domstolen konstaterade att dess beslut om notering från 2003 baserades på mediarapporter och inte på säkra bevis. Rörelsen förblir dock listad.

Palestinska rörelser bör inte tillåta att deras politiska meningsskiljaktigheter med Hamas används som ett skäl för att anklaga det för att skada den palestinska saken globalt och anstränga relationerna på den inhemska arenan. Palestinier och araber bör vara medvetna om att Israels försök att utnyttja kaoset i Mellanöstern genom att koppla motståndsrörelsen till ISIS/Daesh måste bedömas inom ramen för dess ansträngningar att uppmuntra palestinska inre strider och blockera palestinsk enhet. Detta försök från ockupationsstaten måste avvisas, eftersom Hamas ideologiskt, intellektuellt och politiskt är en värld skild från ISIS/Daesh.

Israel är inte ett offer, som det främjar sig självt att vara, och palestinierna är inte terrorister. Israel är en ockupationsstat byggd på etnisk rensning, apartheid och nu folkmord. Folket i det ockuperade Palestina har all rätt enligt internationell lag att motstå denna brutala militära ockupation av deras land. Deras motstånd är inte terrorism.

 

 

Originaltext: There’s a big difference between legitimate resistance and terrorism