Den islamiska världens vetenskapliga arv – Del 3

Abdelmalik Hamza – Tidskrift Alif Nun n° 70

Den islamiska världens vetenskapliga arv – Del 1

Den islamiska världens vetenskapliga arv – Del 2

Den islamiska världens vetenskapliga arv – Del 4

Den islamiska världens vetenskapliga arv – Del 5

Astronomi

Den islamiska världen återuppväckte den astronomiska kunskaps flamma nästan utrotad efter kollapsen av den grekisk-romerska
civilisationen. Astronomiska aktiviteter var av interesse för både matematiker och resenärer, som för religionens män och
det enkla folket, och observatorier, offentliga och privata, fanns överallt. Redan i 900-talet satte de första kaliferna i
Bagdad att leda deras ”Visdoms Hus” (Bait al-Hikma), Yahya ibn Mansur, en astronom som samlade kring honom de största
vetenskapsmän av sin tid som outrustades med ett utmärkt bibliotek och riklig materiella resurser.

På grund av dess förhållande till religion och islamisk lag, speciellt med de dagliga böner och Koranens referenser till
solen, månen och stjärnorna i många verser, var muslimerna intresserade från början av astronomi, och gjorde studier som
överträffade de gamla grekernas. Baserat på babyloniska observationer, formade de astronomiska tabeller där man relaterade
himlakropparnas alla positioner och rörelser.

Dessa observationer utgjorde grunden, med hjälp av persiska, indiska och grekiska källor, till de himmelska rörelserna nya
beräkningar som så småningom ledde till ett högt utvecklat astronomisk matematiska som utövades av Al-Biruni eller Persiens
Maraga skola med Nasiraddin Al-Tusi. Där gjordes nya beräkningar som ledde till den första och viktigaste kritiken mot den
ptolemaiska astronomin under medeltiden och upptäckten av nya rörelsemönster för Merkurius och månen. I Al-Andalus växte
också upp omfattande kritik mot den ptolemaiska astronomin, och man föreslå nya viktiga modeller utifrån matematiska och
astronomiska vinkel som i Maraga skolan som skulle följas under två eller tre århundraden av de muslimska astronomer i
Syrien och Samarkand i Centralasien.

I al Birunis skugga fanns några av de största muslimska astronomerna som Al-Fazari, konstruktör av astrolabier och
armillarsfärer (sfärisk astrolabium), Al-Farghani (805-880), känd i väst som Alfargano, vars avhandling om astronomi
översattes till latin och användes i Europa fram till 1600-talet, Al-Khwarizmi, mer känd för sin avhandling om algebra, men
också en stor astronom, Abu Ma’shar (787-886), astrolog och expert på kometer eller Qurra ben Thabit, den största av de
muslimska geometriker och stor översättare och kommentator av grekerna. Shan studerade soluret och bestämde solens höjd och
solårets längd. Al-Biruni är också framträdande för sin reform av kalendern, formgivare av precisionsinstrument, och sitt
arbete med kartprojektion. I hans verk med titeln Instruktion över Astrologi konstens elementer, argumenterade han om
möjligheten att jorden skulle förflytta sig runt solen.

För sin del, den redan nämnd Al-Battani är kanske en av de mest respekterade muslimska astronomer i väst, främst på grund
av hans exakta studier av månförmörkelser. Förutom alla dessa stora genier i islam östra värld, den muslimska väst också
gav upphov till viktiga vetenskapsmän inom denna disciplin, som al-Zarqali från Toledo (1029-1087), känd som Azarquiel,
självlärd forskare vars viktiga bidrag var uppfinningen av en variant av astrolabium som kallades azafea (från arabiska
al-safîha), vilket gör möjligt beräkningen och astronomiska observationer vid alla jordens latituder.

Påverkan av den islamiska astronomins bidrag är tydligt fram till 1500-talet. Deras astrolabier, kvadranter, armilla,
korrektionslins och kompasser tillhör den universella vetenskapens historia och de stora medeltida muslimska astronomernas
studier och uppfinningar låg till grund för arbetet och upptäckterna som den europeiska renässansens storheter som
Copernicus, Kepler och Galileo gjorde, vilket var avgörande för den moderna vetenskapens utveckling.

Alkemi och kemi

Alkemi är en vetenskap, i traditionell mening, dvs. det är ett sätt att lära känna kosmos i dess oupplöslig dubbla aspekt,
materiell och andlig. Enligt detta perspektiv, den synliga universum, materien, har en grundläggande enhet, från vilket man
antar att det är möjligt att omvandla ett material till ett annat element, under lämpliga villkor. Det handlar om att få
nya element utifrån andra olika. Dess bästa uttryck, kulmen, innebär att transmutera lägre ämnen till det man antar ligger
i den högsta graden av materialets skala. I mineral världen är denna substans guld, den enda omutliga och oföränderliga
metall. Men i sin tur symboliserar gulden den perfektion alkemisten söker för sig själv. Detta finns även i den psykologiska
och andliga plan där det är också möjligt att konvertera passioner eller den djuriska själen (al-nafs al-hayawaniyya),
representerad av oädel metall till den rationella eller högre jag (al-nafs al-natiqa), symboliserad av den mest perfekta
och ljusa guld.

Alkemi, ordet som användes i de västerländska språk härstammar från det arabiska ordet al-quimiyya, vilket avslöjar dess
islamiska ursprung, åtminstone när det gäller dess traditionella form i den medeltida väst. Det är en disciplin med
anknytning till medicin och, slutligen, med själva kemin. Kemin kommer från alkemin, men de andliga elementen glömdes
successivt, och det som blev kvar var dess materiella del. Den islamiska alkemin föddes ur alexandrinska källor och,
troligen, från kinesiska källor. Den utvecklades tidigt i Islams historia och har ett samband med namnet på en av sufismens
pelare, Shiiternas sjätte imam, Jafar as-Sadiq, vars lärjunge, den berömda Jabir Ibn Hayyan betraktas som grundaren av
denna disciplin.

Jabir ibn Hayyan (ca 721-815), känd i väst som Geber eller Geberus, föddes i Tus (Khorasan provinsen, Iran) men bodde i
Kufa, Irak. Hans dragning till alkemi kom från hans barndom, hans far var apotekare. Hans verk översattes till västerländska
språk och mycket av den har överlevt till idag genom de översättningar som gjordes i medeltidens Europa. Jabir, som alla
klassiska alkemisterna trodde att de två grundläggande mineraler var svavel och kvicksilver, som också symboliserar de två
grundläggande principer av naturen, maskulina och feminina. Andra metaller uppstår från de olika proportioner i vilka dessa
två element kombineras. Men bortsett från symboliken som finns i alkemisk kunskap, var Jabir en stark anhängare av att
utföra experiment, och han gjorde viktiga upptäckter som svavelsyra, kungsvatten, salpetersyra, ättiksyra eller arsenik,
förutom att beskriva också ett antal operationer och kemiska processer samt verktyg för laboratorium.

Men, kemins fader som sådan, dvs. i dess rent rationella och experimentella dimension är den kända Al-Razi (865-925), känd
i väst som Rhazes eller Rasis. I sin bok The Secret of Secrets följer han Jabir, men där finns inga spår av mysticism eller
symbolik av något slag, han bara exponerar experimentella fakta. Han beskriver och klassificerar ämnen och enheter samt
anger hur man förbereder jäsningen eller de katalysatorerna som används. I hans tolv böcker om kemi förklarar han också
utförligt användningen av kemikalier inom medicin (han var den förste att isolera alkohol och använda den för medicinska
ändamål).

Det finns många muslimer som följde i fotspåren av dessa två stora personligheter, och de finns i båda två trender,
alkemister och de vi kan bara kalla kemister. Båda grupperna lämnade ett brett arv genom att skapa grunderna för det
moderna kemiska laboratoriet och utforma en hel del användbara processer för experimentering. Bland deras bidrag finns
stål, damascening (konsten att lägga in i varandra olika metaller) och nya typer av glas, olika syror, alkoholer och
salter, vattentät lack och tvålar, parfymer och essenser som erhålls genom destillation av olika sorts blommor, och ett
omfattande utbud av bläck i olika färger som spelade en viktig roll i islamisk konst.

Men kanske den viktigaste aspekten av alkemi är dess inkorporering av sufismen och andra andliga metoder från islamisk
mystik. På detta sätt fann det sin permanenta plats i islams andliga värld och samtidigt bidrog till vetenskapen om kemi,
men bara som en biprodukt.