De tio sista dagarna i Ramadan

Hur man tar tillvara och drar nytta av den sista delen av Ramadan?

Även om alla delar av Ramadan är fyllda med välsignelser och belöningar har dess sista tio dagar en speciell status
som speglas i rekommendationerna och handlingar från Allahs sändebud (fvmh) och hans följeslagare. Härnäst kommer vi att
fokusera på tre viktiga handlingar av profeten (fvmh) och hans följeslagare under dessa dagar.

 1. Bönen under de sista tio nätterna i Ramadan

  Al-Bukhari och Muslim rapporterade från Aisha, att under de sista tio dagarna av Ramadan brukade Allahs sändebud väcka sina
  fruar under natten och sedan hålla sig ifrån dem (för att sysselsätta sig med dyrkan). En annan återberättelse av Muslim
  säger: ”Han strävade (efter att göra handlingar av dyrkan) under de sista tio dagarna av Ramadan mer än han brukade vid
  något annat tillfälle.”

  Det är också återberättat i Bukhari att Aisha sade: ”När de sista tio nätterna började, brukade Allahs sändebud (fvmh),
  spänna åt sitt bälte (sträva hårt) och be hela natten, och han brukade hålla sin familj vaken för bön”.

 2. Utföra Itikaaf i moskén (avskildhet i moskén)

  Innan vi kommer till det väsentliga i denna sista del, låt oss stanna upp hos en av de stora imamerna från Ahl Assunnah
  Wal Jama `ah, en av de största återkallarna till Dawah och Salafs metodologi, Sheikh ul-Islam Shamsuddeen Ibn Qayyim al
  Jawziyyah som ger oss en briljant förmaning.

  Han säger (må Allah vara nöjd med honom) i Zaad al Maad fi hadyi Khairi al ibaab:

  ”Eftersom hjärtans rättskaffenhet och fasthet på vägen till Allah, den Högste, stöder sig på att rikta den enbart till
  Allah och att vända sig och ge all sin uppmärksamhet till Honom. Eftersom hjärtats rubbning inte kan rättas utom genom
  att vända sig till Allah, den Högste, och dess rubbning kommer att öka om man äter och dricker för mycket, när man blandas
  med folk, vid ymnigt tal och för mycket sömn. Detta får hjärtat att vandra in i varje dal och skära av det från vägen
  till Allah, försvaga och avleda det eller sätta stopp för det.

  I sin stora barmhärtighet har Den Allsmäktige föreskrivit för dem fastan, som skär av överdriften i mat och dricka, och
  tömmer hjärtat på dess begär som avleder den från sin resa till Allah den Högste. Han föreskrev det i rätt proportion som
  är lämpligt och förmånlig för tjänaren, vad gäller detta och livet efter detta, och som inte skadar honom eller förstör vad
  som är välgörande för honom.

  Han förordade även itikaf för dem, vars mening är att hjärtat ska vara fullt sysselsatt med Allah, den Högste, fokuserad
  på Honom, och bort från det vardagliga. Hjärtat ska vara upptagen med Honom, den Ende fri från alla fel, så att vi minns
  honom, älskar Honom och vänder oss till Honom så att det tar bort alla bekymmer från hjärtat och dess förslag, så att
  hjärtat kan övervinna dem. På det sättet allt vi bryr oss om är Allah. Alla våra tankar är till för att minnas Honom och
  fundera på hur man kan uppnå Hans välbehag och vad som får oss närmare Honom. Detta leder att man känner sig nöjd med
  Allah istället för människor, så att man är förbered för att vara i fred med Honom den dag vi träder i gravens ensamhet,
  när det inte finns någon annan att ge tröst förutom Honom. Så detta är det stora målet med Itikaf.”

  Itikaf innebär avskildhet och att vistas i moskén med avsikten att bli närmare till Allah. Detta var Profetens (fvmh) sed
  särskilt under de sista tio dagarna av Ramadan. Han brukade göra det även under andra månader.

  Aishah rapporterade att Allahs sändebud (fvmh) brukade göra Itikaf under de sista tio nätterna i Ramadan och han brukade
  säga: ”Håll utkik efter natten av Qadr under de sista tio nätterna av Ramadan.” (Bukhari)

  Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) berättade: ”Allahs budbärare (fvmh) brukade utföra Itikaf under de sista tio
  dagar var Ramadan, året då han dog, han utförde han Itikaf i tjugo dagar.” (Bukhari)

  Aishah rapporterade att profeten (fvmh) brukade utföra Itikaf under de sista tio dagarna av Ramadan tills han dog och
  sedan observerade hans fruar Itikaf efter honom. (Bukhari)

  Aishah (må Allah vara nöjd med henne) också rapporterade att Profeten (fvmh) brukade utföra Itikaf under de sista tio
  dagarna av Ramadan tills Allah den Mäktige tog honom. (Bukhari och Muslim)

  Denna sunna från Profeten (fvmh) har övergivits av många muslimer och det är värt att återuppliva det i denna tid.

  Aishah berättade att om profeten (fvmh) skulle utföra Itikaf, började han med att be morgonbönen. En gång ville han utföra
  itikaf under de sista tio nätterna i Ramadan. Han gav order om att hans tält skulle sättas upp. Aishah berättade att: ”När
  jag såg den, bad jag att mitt tält skulle sättas upp och några av profetens fruar följde efter. När han (Profeten) bad
  morgonbönen såg han alla tält och frågade: Vad är det här? De svarade: Vi försöker lydnad (till Allah och Hans Sändebud).
  Därpå beordrade han att hans och hans fruars tält skulle tas ner och han väntade med att utföra Itikaf till de tio första
  dagarna i Shawwal).” (Bukhari)

  Det faktum att Allahs sändebud (fvmh) beordrade att (hans och) hans hustrurs tält skulle tas ner och (han själv utförde
  inte) och bad dem att lämna Itikaf efter att de hade påbörjat den visar att de lade av Itikaf efter att de hade börjat.
  (I detta lilla stycke finns det några ytterligare kommentarer för att klargöra saker).

  Det är att föredra för den som utför Itikaf att göra många frivilliga gärningar av dyrkan och sysselsätta sig med böner,
  recitera Koranen och prisa Gud, höja Hans enhet och storhet, be om Hans förlåtelse, sända hälsningar över Profeten (fvmh),
  och åkalla Allah – alltså alla handlingar som för oss närmare Allah. Bland dessa handlingar finns att studera och läsa
  böcker av Tafsir och Hadith, böcker om profeternas liv, böcker om Fiqh, och så vidare.

 3. Söka efter Lailatul-Qadr (Dekretens natt)

  Det är den största natten på året liksom Arafah dag är den största dagen på året. Det är en natt när Allah uppenbarade en
  hel Sura, Al Qadr (1-5) och Ad-Dukhan (3-6).

  Det är natten då uppenbarelse av Koranen började.

  Det är natten då budskapet sänd till Mohammad (fvmh) började.

  Det är natten när ljuset som skulle lysa mänskligheten till livets slutskede, började.

  Allah säger i vad som kan översättas med:

  SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
  Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder
  Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;
  då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
  Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

  (97:1-5)

  och I sura ad-Dukhan:

  Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] –
  [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision
  enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. –
  Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt.

  (44:3-6)

  En person som missar Lailatul-Qadr är verkligen en fattig person!

  Abu Hurairah berättade att Profeten (fvmh) sade: ”Den välsignade månad har kommit till er. Allah har gjort fastan
  obligatoriskt för er. Under den tiden är portarna till paradiset öppen och Helvetets portar är låsta och djävlarna är
  kedjade. Det finns en natt (under denna månad) som är bättre än tusen månader. Den som har berövats den goda i den har
  berövats (något stort).” (Ahmad, an-Nisa’i och al-Bayhaqi)

Vad händer med den person som vittnar Lailatul-Qadr? Och vad ska man göra?

Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Allahs sändebud (fvmh) sa: ”Den som spenderar Lailatul-Qadr i
bön utav tro och i hopp om belöning, kommer att bli förlåten för hans tidigare synder.” (Bukhari)

Det är rekommenderat att åkalla Allah mycket under denna natt, en rapport från vår mor Aishah (må Allah vara nöjd med henne)
berättar att hon sade: ”O Allahs sändebud! Tänk om jag visste vilken natt Lailatul-Qadr var skulle jag då säga?” Han
svarade: ”Säg (Allahumma innaka” affuwwun tuhibbul ’afwa fa’fu ’année.)

”O Allah Du är den som förlåter mycket, och älskar att förlåta, så förlåt mig.” (at-Tirmidhi och Ibn Majah med Sahih Isnad)

När är Lailatul-Qadr?

Det är rekommenderat att söka denna natt under de udda nätterna av de sista tio dagar av Ramadan, eftersom profeten (fvmh)
gjorde sitt bästa för att finna den under den tiden. Vi har redan nämnt att Profeten (fvmh) brukade hålla sig vaken under
de sista tio nätter, väckte sina fruar och håll sig undan i dyrkan.

Ibn Abbas berättade att Profeten (fvmh) sade: ”Håll utkik efter Qadrs natt under de sista tio nätterna i Ramadan, på natten
när nio eller sju eller fem nätter är kvar av de sista tio nätterna i Ramadan (dvs. 21, 23, 25, respektive).” (Bukhari)

Aishah (må Allah vara nöjd med henne) sa: ”Allahs budbärare (fvmh) brukade utföra Itikaf under de sista tio nätterna och
säga: ’Leta efter Lailatul-Qadr i (udda nätterna) av de sista tio av Ramadan. ’ ” (Bukhari och Muslim)

Men om den troende är för svag eller inte kan, borde han åtminstone inte låta de sista sju nätterna passera förbi, med
tanke på det som Ibn ’Umar berättade: ”Allahs budbärare (fvmh) sa:” Sök den i de sista tio, och om någon av er är för svag
eller oförmögen, låt honom inte att missa de sista sju. ’ ”(Bukhari och Muslim)

Detta förklarar när Profeten sade: ”Jag ser att dina drömmar är överens (att det är i de sista sju), så han som vill söka
den så låt honom söka det i de sista sju.” (Bukhari och Muslim)

Det är känt från hadither, att kunskapen om den exakta natten då Lailatul-Qadr infaller togs upp eftersom folket tvistade.
Ubaadah Ibn as-Saamit (må Allah nöjd med honom) sa: ”Profeten kom ut med avsikt att berätta för oss om Lailatul-Qadr, men
två män grälade och han sa: ’jag kom ut för att berätta för er om Lailatul-Qadr men de och de personerna grälade, så
nyheterna om det blev borttagna, och det är kanske bättre för er, så sök den i den (tjugo) nionde och (tjugo) sjunde och
(tjugo) femte.'”(Bukhari)

Vissa hadither indikerar att Lailatul-Qadr finns bland de tio sista nätterna, medan andra indikerar att det är i de udda
nätterna av de sista tio, så den första är allmänna och den andra mer detaljerade och de ska måste prioriteras över det
allmänna. Andra hadither uppger att det är under de sista sju – men dessa är begränsade till de som är för svag eller
oförmögen. Så det finns ingen förvirring, alla hadither är överens och inte är motstridiga.

Sammanfattningsvis: Muslimerna bör söka efter Lailatul-Qadr i de udda nätterna av de sista tio: natten till den
tjugoförsta, den tjugotredje, den tjugofemte, den tjugosjunde och den tjugonionde. Om man är svag eller oförmögen för att
söka den i alla udda nätterna, så låt honom söka den i de udda nätterna av de sista sju: natten till den tjugofemte, den
tjugosjunde och den tjugonionde. Allah vet bäst.

Vilka är tecknen på Lailatul-Qadr?

Allahs budbärare (fvmh) beskrev morgonen efter Lailatul-Qadr, så att den muslimska kan veta vilken dag det är. Från Ubayy
(må Allah vara nöjd med honom) som sade att Profeten (fvmh) sa: ”På morgonen efter Lailatui-Qadr går solen upp utan att ha
några strålar, som om det vore en mässingsskål, tills den gått upp.” (Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi och Ibn Majah)

Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) sa: ”Vi diskuterade Lailatul-Qadr i närvaro av Allahs budbärare (fvmh) då sa
han: ’Vem av er minns (natten) när månen uppstod och var som en halv tallrik?'”(Muslim)

Ibn Abbas (må Allah vara nöjd med honom) sa: Allahs Sändebud (fvmh) sade: ”Lailatul-Qadr är lugnt och trevligt, varken
varmt eller kallt, uppstår solen på morgonen är matt och röd.’”(at-Tayaalisee, Ibn Khuzaimah och al-Bazzaar med Hasan
Isnad)

Vi ber till Allah, den Allsmäktige, Barmhärtige att välsigna oss denna Ramadan med att vittna Lailatul-Qadr.