De Sista Tio Dagarna av Ramadan

IIF:s Redaktion


Hur får man ut fullständig nytta av Ramadans sista dagar?

Även om alla dagar i Ramadan är fyllda med välsignelser och belöningar, har dess tio sista dagar en speciell status som
reflekteras i Allahs Sändebud (fvmh)
och hans följeslagares rekommendationer och handlingar. Härnäst kommer vi fokusera på tre av Profetens och hans
följeslagares praxis under dessa dagar.

 1. Be under de sista tio nätterna av Ramadan

  Bukhari och Muslim rapporterade från Aisha (mGvnh)
  att under dem sista tio dagarna av Ramadan brukade Allahs Sändebud väcka sina fruar under natten och sedan hålla sig
  ifrån dem (för att sysselsätta sig i dyrkan). En annan återberättelse från Muslim säger att: ”Han strävade (efter att
  göra handlingar av dyrkan) under de sista tio dagarna av Ramadan mer än han brukade under någon annan tid.”

  Bukhari har också återberättat att Aisha sade: ”När de sista tio nätterna började, brukade Allahs sändebud (fvmh) spänna
  åt sitt midjebälte (dra åt) och be hela natten, och han brukade hålla sin familj vaken för bön”.

 2. Utföra Itikaaf i moskén (avskildhet i moskén)

  Innan vi kommer till det väsentliga i denna del, låt oss stanna upp hos en av dem stora imamerna från Ahl Assunnah wal
  Jama’ah, en av dem största i fråga om dawa och salafs metodologi. Sheikh ul-Islam Shamsuddeen Ibn Qayyim al-Jawziyyah
  som ger oss här en tänkbar förmaning.

  Han säger, må Allah vara barmhärtig över honom, i Zaad al Ma’aad fi hadyi khairi al ’ibaab:

  ”Hjärtats rättskaffenhet och fokuserad vandring till Allah, Den Högste, stöder sig på att rikta sig enbart till Allah
  och undvika att vända sig från och ge all dess uppmärksamhet till Allah, Den Högste. Hjärtats rubbning inte kan regleras
  förutom genom att vända sig till Allah, Den Högste, och dess rubbning kommer att öka när man äter och dricker för mycket,
  blandas för ofta med folk, ymnigt tal och sover för mycket. Allt detta leder till att hjärtat att vandrar in i varje dal,
  och kommer bort från vägen till Allah, den försvagas, avleds eller stoppas från det.

  Det är Den Allsmäktiges barmhärtighet som har föreskrivit fastan för dem, vilket minskar överdriften med mat och dryck
  och tömmer hjärtat på dess begär som avleder den från sin resa till Allah, Den Högste. Han föreskrev den i tillbörlig
  proportion som är lämplig och förmånlig för tjänaren, vad gäller detta liv och livet efter detta, och som inte skadar
  honom eller förstör vad som är välgörande för honom.

  Han föreskrev också itikaaf för dem, med vilket är meningen att hjärtat ska vara fullt sysselsatt med Allah och avskuren
  från annat. Det innebär att vara upptagen enbart med Honom, att vara fri från allt som kan hindra oss från att minnas
  Honom, älska Honom och vända oss till Honom, från allt som tar plats i ett oroligt i hjärta, så att man bli kapabel till
  att överkomma dem. Följaktligen blir allt riktat mot Gud, som våra tankar när de minns Honom och när vi funderar på hur
  vi gör för att uppnå Hans välbehag och vad som närmar oss till Honom. Detta leder till att man känner sig tillfredställd
  med Allah istället för folket, man förbereder sig för att vara i fred med Honom enbart, de ensamma dagar i graven, då det
  inte finns någon annan där för att ge oss tröst, eller lindring, förutom Honom. Detta är det större målet med itikaaf”.

  Itikaaf är avskildhet och att stanna i moskén med avsikt för att komma närmare Allah. Detta var Profetens (fvmh) praxis
  under de sista tio dagarna i Ramadan framförallt. Det har också rapporterats att han gjorde itikaaf under Shawwal i några
  år.

  Bukhari återberättade från Aisha att Allahs Budbärare brukade praktisera itikaaf de sista tio nätterna av Ramadan och han
  brukade säga, ”Leta efter Laylat al-Qadr under de sista tio nätterna av Ramadan”.

  Profeten (fvmh) brukade spendera de sista tio dagarna av Ramadan i itikaaf tills han gick bort, sedan observerade hans
  fruar itikaaf efter att han dött.(Profetens fruar gjorde alltså itikaaf både under hans levnadstid och efter.)

  Bukhari har återberättat att Abu Hurayra (mGvnh) sade: ”Allahs Sändebud (fvmh) brukade utföra itikaaf tio dagar varje
  Ramadan, sedan i det året han dog, utförde han itikaaf i tjugo dagar”.

  Denna sunna från Profeten har blivit övergiven av många muslimer och det är värt att återupprätta den i dag.

  Aisha sade, ”Profeten brukade praktisera itikaaf under de sista tio dagarna av Ramadan och jag brukade sätta upp ett tält
  för honom, och efter att ha utfört morgonbönen, brukade han gå in i tältet”. Hafsa frågade efter Aishas tillåtelse för
  att sätta upp ett tält för henne och hon tillät henne och hon satte upp sitt tält. När Zainab bint Jahsh såg detta, satte
  hon upp ett annat tält. På morgonen lade Profeten märke till tälten. Han sa, ”Vad är detta” och man förklarade vad som
  hade hänt. Då sade Profeten, ”Tror du att deras avsikt var rättfärdiga när de gjorde detta?” Följaktligen övergav han
  itikaaf den månaden och praktiserade itikaaf tio dagar i månaden Shawwal”.

  Faktum att Allahs Sändebud (fvmh) beordrade att (hans och) hans fruars tältar skulle tas ner och (han själv lämnade och)
  bad dem att avsluta med itikaaf efter att de hade påbörjat det visar att de avslutade itikaaf efter att de hade börjat
  den. (I detta lilla stycke finns några tillagda kommentarer för att klargöra vissa saker.)

  Den som utför itikaaf bör göra många andra frivilliga gärningar av dyrkan och sysselsätta sig själv med bön, recitera
  koran, glorifiera och prisa Allah, höja Hans enighet och storhet, be om Hans förlåtelse, be om välsignelser för Profeten
  och att åkalla Allah, alltså, alla handlingar som får en närmare Allah. Bland dessa handlingar finns också att studera
  och läsa böcker med tafsir (tolkningar av koranen från de lärda) och hadither (återberättelser från och om Profeten),
  böcker om profeternas liv, böcker om fiqh o.s.v.

 3. Att söka efter Laylat al-Qadr (Maktens Natt)

  Den natten blir ofta översatt som ”Maktens natt”. En annan översättning kan vara ”Värdets natt”, eftersom Allah säger
  att denna natt är bättre än tusen månader, eller ”Ödets Natt” eftersom Allah sänder Sina änglar med bestämda uppdrag.

  Det är den största natten av året så som Arafat dagen är det största. Det är den natten då Allah uppenbarade en hel
  sura, sura al-Qadr, och sura al-Dukhan.

  Det är natten då uppenbarelsen av koranen började.

  Allah säger i koranen:

  SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt
  betyder Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres
  tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!
  (97:1-5)

  Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] – [en natt] då
  varje fråga formulerades med fasthet och precision enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra
  budbärare [med undervisning och vägledning]. Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt.
  (44:3-6)

  I en hadith klassad som saheeh av al-Albaani, återberättas av Abu Hurayra berättade att Allahs Sändebud sade: ”Ramadan
  har kommit till er, en välsignad månad som Allah har anbefallt er att fasta, under en månad då himmelens portar är öppna
  och helvetets portar är stängda, och de rebelliska djävlarna kedjade. I den finns det en natt som är bättre än tusen
  månader, och den som berövas av dess godhet är sannerligen berövad.”

 4. Vad händer med den personen som vittnar Laylat el-Qadr, och vad ska denne göra?

  Abu Hurayra berättade att Allahs Sändebud (fvmh) ”Den som spenderar Laylat el-Qadr i bön utav tro och i hopp om belöning,
  kommer att bli förlåten för hans föregående synder”. (Bukhari)

  Det är rekommenderat att åkalla Allah mycket under den natten, vår moder Aisha sade: ”Å Allahs Sändebud! Om jag visste
  vilken natt Laylat el-Qadr var, vad skulle jag då säga då? Han sade, ”Säg, Allahumma innaka affuwwun tuhibbul ’afwa
  fa’fu ’annee”. (Å Allah Du är Den som förlåter storligen, och älskar att förlåta, så förlåt mig.
  (Tirmidhi och Ibn Maja med en Saheeh isnad)

  När är Laylat el-Qadr?

  Det rekommenderas att söka denna natt under de udda nätterna de tio sista dagarna av Ramadan, då Profeten strävade som
  bäst under dessa dagar. Vi har redan nämnt att Profeten (fvmh) brukade hålla sig vaken de sista tio nätterna, väcka sina
  fruar och sedan hålla sig undan i dyrkan.

  Bukhari har återberättat att Ibn Abbas (mGvnh) att Profeten sade: ”Titta efter Laylat el-Qadr under de sista tio dagarna
  i Ramadan, under natten när nio eller sju eller fem nätter kvarstår av de tio sista nätterna i Ramadan (21, 23, 25,
  respektive).”

  Bukhari återberättade att Aisha sade: ”Allahs Budbärare sade, ’Sök efter Laylat el-Qadr i de udda nätterna de sista tio
  dagarna i Ramadan”.

  Hursomhelst, om tjänaren är för svag eller inte kan, borde han åtminstone inte låta de sista sju nätterna passera förbi,
  med tanke på vad Muslim rapporterade om vad Ibn Umar sade. Han berättade att Profeten sade: ”Sök den (Laylat el-Qadr)
  under de sista (tio nätterna). Om någon bland er visade lathet eller svaghet (i den tidigare delen av Ramadan) borde inte
  tillåta det att ta övertag över honom den sista veckan”.

  Det är känt från olika hadither, att man inte avslöjade vilken natt Laylat el-Qadr exakt var eftersom folket tvistade.
  Ubaadah ibn as-Saamit (mGvnh) sade: ”Profeten kom för att informera oss om Laylat el-Qadr men två muslimer grälade med
  varandra. Så, Profeten sade, ”Jag kom hit för att informera er om Laylat el-Qadr men dessa personer grälade, så nyheten
  om det blev borttagen; och kanske var det bättre för er, så sök den på den (tjugo)nionde och (tjugo)sjunde och
  (tjugo)femte natt.” (Bukhari)

  Vissa hadither säger att Laylat el-Qadr finns bland de sist tio nätterna, medan andra indikerar på att den finns bland
  de udda nätterna av de sista tio, så de första är generella och de andra är mer detaljerade, och de detaljerade
  prioriteras över de generella. Andra hadither säger att den finns bland de sju sista och dessa är få och svaga. Så det
  finns ingen förvirring, alla hadither överensstämmer och är inte motsägande.

  Sammanfattning

  Muslimen borde söka efter Laylat el-Qadr bland de udda nätterna i de sista tio i Ramadan; natten av den tjugoförsta,
  tjugotredje, tjugofemte, tjugosjunde och tjugonionde. Om han är för svag eller inte kan söka efter den under alla de
  udda nätterna, då ska han söka efter den bland de udda nätterna i de sista sju; tjugofemte, tjugosjunde och tjugonionde.

  Och Allah vet bäst.

  Vad är tecknen för Laylat el-Qadr?

  Allahs Sändebud (fvmh) beskrev morgonen efter Laylat el-Qadr så att muslimen kan veta vilken dag det är. Från Ubay
  (mGvnh) som berättade att Profeten sade: ”På morgonen efter Laylat el-Qadr går solen upp utan att ha några strålar, som
  om den vore ett mässingsfat, tills den gått upp. (Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi och Ibn Majah)

  Abu Hurayra berättade: ”Vi talade om Laylat el-Qadr i Allahs Sändebuds närvaro och han sade: ’Den bland er som minns
  (natten) då månen gick upp och den var som en del av en tallrik (i sluttampen av månaden i ett matt tillstånd).’”

  Vi ber att Allah, Den Allsmäktige, Den Mest Barmhärtige, välsignar oss denna Ramadan med att vittna Laylat el-Qadr.