De mänskliga rättigheterna utvecklas i takt med själva livets utveckling

Ismail El Alaoui – Webislam

Många som hävdar att de försvarar de mänskliga rättigheterna, alltid försöker minska dessa till rättigheter som
strider mot olika folks kulturella och läromångfald, och många regimer fortfarande ser i de mänskliga
rättigheterna ett spöke som begränsar deras makt omfattning.

Men det är inte så, tvärtom, de mänskliga rättigheterna är i harmoni med folkets traditioner och deras interna
systems säkerhet och stabilitet.

Mänskliga rättigheter är de rättigheter som tillhör människan på grund av hon är det, utan åtskillnad av
etnicitet, ras, hudfärg, språk …

Det är de som baseras på mänsklig värdighet som grund för alla rättigheter som följer med människan som rätten
till liv, till utbildning, arbete, bostäder, rösträtt, uttrycka sig…

Ömsesidigt beroende, odelbarhet, universella, obestridliga, jämlikhet … som kännetecknar de mänskliga
rättigheterna gör att dessa kompletterar varandra, blir fasta och alvarliga, och överskrider motsättningen från
dekret och nationella lagar.

När vi läser några litterära eller religiösa texter som går tillbaka till antiken och som kritiserade deras
dåliga sociala situation och hävdade förbättring av sina liv, som pikareskromanen eller Cervantes arbete (1500
och 1600-talet) eller den arabiska Maqamat (900-talet) inser vi att de mänskliga rättigheterna inte började
krävas eller blev kända från och med den franska och amerikanska revolutionen, men de började dyka upp mycket
tidigare.

De mänskliga rättigheterna föds med människan, vad som händer är att de utvecklas i allt högre grad varje gång
livet självt utvecklas.

Vi kan klassificera de mänskliga rättigheterna i fyra generationer.

Den första generationen inkluderar de medborgerliga och politiska rättigheterna, bland dessa rättigheter
framträder rätten till liv, rätten att rösta, rätten till frihet, rätten till egendom, rätten att associera …
de är rättigheter som kommer till ljus på sjuttonhundratalet efter de amerikanska och franska revolutionerna och
som kommer fram för att begränsa maktens ingripande i människors liv och göra det möjligt för den inhemska
befolkningen att delta i sina länders offentliga angelägenheter.

Med detta sagt, kan vi konstatera att människorättsförsvarare behöver läsa lite om deras kronologi, de
internationella konventionerna, de mänskliga rättigheternas etik … de borde försvara det som är väsentligt,
människors välbefinnande. När det gäller regimerna i olika länder, måste de sätta i praktik både de positiva
rättigheterna i deras nationella konstitutioner precis som de som proklameras i den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna och andra konventioner … helt enkelt för att de mänskliga rättigheterna är källan till
fred och hållbar utveckling, något som mänskligheten längtar efter.