Därför blev vi muslimer

Sammans. Och översättning av Jill Jonsson

Genom hela den mänskliga historien finns det oräkneliga exempel på betydelsefulla och berömda män och kvinnor som förvärvat
denna tro, förstått storheten i Islam och upptäckt att Islam är deras ansvar i livet och den enda vägen som leder till
lycka, och därför anslutit sig till den.

Vi citerar här några världskända personligheter som har anslutit sig till Islam och lämnat sin tidigare tro. Vissa av dem
hade ingen tro innan. De berättar själva vad som fick dem att ta detta avgörande steg, som förändrade deras liv. Låt oss
betrakta deras åsikter om Islam, deras nyfunna tro:

Den berömde franska professorn och tänkaren Roger Garoudi, som var vänsterinriktad, berättar för oss på några rader om
storheten i Islam och om hemligheten bakom förändringen i hans liv; ”Endast genom att följa Islam kan världen finna en väg
ut ur dess kriser. Islam är nyckeln till förbättring. Den har två viktiga egenskaper: förädling och gruppanda.”

”Koranen lär oss att i varje händelse och i alla ting hitta ett tecken från Gud och en symbol på Hans egenskaper som driver
oss, naturen och samhället. Huvudsyftet med religionen är att uppnå harmoni och sammanhållning som utgår från Gud och
återvänder till Honom. Viljan att uträtta Guds vilja är det som ger en människan hans mänsklighet.”

”Världen är nu i stort behov av Islam, mer än någonsin. Islam kan ge livet och historien en mening. Islam kan ändra västs
sätt att skilja vetenskap frånvisdom, åsikt från tillgångar och resultat. Islam reser aldrig en vägg mellan vetenskap och
tro. Tvärtom, det binder samman dem till en oskiljaktig helhet. Islam kallar människan att söka och eftersträva det
slutgiltiga målet och sitt öde. I våra västerländska samhällen, splittrade av individualitet, kan Islam återuppliva hoppet
i vår värld som är på väg mot självförstöring.”

Professor Haroon Mustapha Lion, generalsekreteraren i ”The World Association of the Science of the Origin of Languages,
Sciences and Fine Arts” och huvudredaktör på det Londongrundade vetenskapsmagasinet ”Philomat” säger: “Ett av Islams
karaktärsdrag är att det är grundat på själslig fallenhet. Den begär inte av sina anhängare att tillintetgöra sina
intellektuella talanger. Dess ställning beträffande tänkande går rakt emot andra läror, som tvingar sina anhängare att
blint tro på ideologer och bestämda åsikter.”

Marshila Michelangelo, en italiensk tänkare och en kvinna som valde Islam sade: ”Jag har funnit intellekt och logik i
Islam. Jag upptäckte muslimernas tro på Gud och Hans apostel, som är en människa precis som de, bland dem. Han var den
utvalde till att förmedla budskapet till människorna, och läsa upp Guds bok för dem. Den utger deras livslagar, och
handleder deras göromål så att de kan leva uppriktigt och lyckligt, samarbetande med varandra, utan falskhet.”

Al-Haj Dr Abdul Karim Satio, en japansk ekonomiprofessor, som undervisar på ett av de japanska universiteten förklarade: ”I
Islam är bevisen på Guds existens tydliga och uppenbara, hämtade ur djupet av livet. Detta utvisar sanningen. Gud är
sanningen. Denna sanning, målet för hela mänskligheten, finns hos muslimerna. Om den blir tillgänglig, kommer hela
människosläkten att förenas i Guds religion.”

Dr Grenier, ett f d fransk nationalist som arbetade för ”The French Council of Representatives”, sa: ”Jag har studerat all
Koranens verser i förhållande till medicin, hälsa och naturvetenskap, vilka jag redan från min ungdom vet mycket om. Jag
har upptäckt att dessa verser står i perfekt harmoni med vår moderna vetenskap. Eftersom jag blev övertygad att Mohammed
(fvmh) hade meddelat den fulla sanningen för mer än ett tusen år sedan (innan han blev undervisad av någon människa), valde
jag Islam med ett nöje. Skulle någon konstnär eller vetenskapsman noggrant studera Koranens verser i jämförelse med vad han
själv studerat, på det sätt som jag har gjort, skulle han välja Islam!”

Alfonse Etienne Denier (1861-1929) konstnären som valde Islam och det islamiska namnet Nasiruddin, sade: ”Guds religion är
den enda. Islam kom för att bekräfta föregående gudomliga budskap och rätta till missförstånden. Den heliga Koranen är nu
den enda gudomliga bok som återfinns i sin ursprungliga form och aldrig kommer att ändras. Gud själv har lovat att behålla
den i orubbat skick så som Han säger i Koranen: ”Helt visst har vi uppenbarat Påminnelsen och kommer helt säkert att vara
dess beskyddare.”

Leopold Weiss (Muhammed Asad) den välkända österrikiska författaren och journalisten säger: ”Idag kan jag inte längre säga
vilka av Islams synpunkter som tilltalade mig mest. Islam är, som det framstår för mig, en perfekt konstruktion. Alla dess
delar är skapta att komplettera varandra och samverka med varandra. Det finns ingenting motsägande i det. Islam har inga
brister och den bildar en övertygande stabil och kompakt helhet. Det är kanske känslan av att alla läror och religiösa
plikter är i perfekt harmoni, som är den starkaste dragningskraften så som jag uppfattar det”.

Lord Douglas Hamilton, en engelsk miljonär, som valde Islam och ändrade sitt namn till Adil Hamilton, sade: ”Islam är den
enda mäktiga religionen som kan stå emot för vågor av ateism och slapphet under vilka de nutida industriella samhällena
lider. Islam attraherar många nedtyngda av och trötta på ideologiskt gnabb”.

Marmaduke Pickthall (1875-1936), den berömda engelska skriftställaren (som valde Islam och kallade sig Muhammad) vars
översättning av Koranens betydelse är högaktad, sa: ”Aldrig någonsin har en världslig gunst åtnjutits av människan, större
än det att vara lycklig efter att ha blivit vägledd till Islam av Gud! Att se, i ljuset av Islam, världens sanningar och
framtiden att skilja mellan rättvisa och falskhet och mellan lycka och olycka. Jag nedfaller tacksamt för Gud, för detta
välbehag. Han har förlänat mig och som översvämmar min tillvaro med sann lycka och får mig att stå i skuggan av Hans stora
fruktbördiga träd; trädet av islamiskt broderskap”.

Lov och pris ske Allah, världens Herre.

Salaam, 1996, Juli-Augusti, Sida 32-33