Bönens (salat) helande kraften

Shahid Athar

 

Vi, läkare har nu kommit att acceptera ett faktum kända för våra patienter i århundraden, att helandet kommer från Allah, och vi är bara ett verktyg i händerna på den största helare. Vi ger samma medicin till två olika patienter med samma typ av medicinskt problem eller utför liknande operationer på två patienter med samma risk och en överlever och den andra inte. Det är mer än tur. Som Sokrates sade, ”Jag läker såret och Gud helar.” Detta var också känt av profeten Abraham: Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan. (26:80) Gud bekräfta det med: Gud vill låta en olycka drabba dig kan Han ensam avvärja den (6:17)

 

Koranens helande kraft

Koranen är inte en medicinsk lärobok, den är snarare en vägvisare som innehåller regler som om de följs främjar hälsa och helande. Därför kallas Koranen själv för en helande bok.

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror. (10:57)

MED KORANEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende (17:82)

Koranens helande är av tre typer:

 1. Normativ verkan: i den inkluderas tron (iman) på Allah inte bara som Skaparen utan också som underhållare och beskyddare. Detta omfattar också de medicinska fördelar som kommer av de obligatoriska handlingar som bön, fasta under Ramadan, allmosan och pilgrimsfärd.
 2. Riktlinjer för en god hälsa: hälsofrämjande råd från Koranen och profeten Muhammeds, frid vare med honom, traditioner som användningen av honung, oliver, frukt, magert kött, att undvika alltför mycket mat, och förbud mot alkohol, fläsk, homosexualitet, sexuell promiskuitet och sex under menstruationen.
 3. Koranens direkta helande effekt: Koranens läsning från patientens sida eller för patientens räkning (ruqya) har visat sig ha en direkt läkande effekt. Detta är troligtvis baserad på den medicinska nyttan av ekot.

 

Ljudets eko är en mäktig kraft som har använts för att spränga berg. Idag används ekots miniatyr version inom medicinen för att bryta upp njursten (stötvågsbehandling), stenarna i gallblåsan, och även vid bakteriell endokardit.

Enligt en studie av Dr Ahmed E. Kadi, att lyssna på Koranens recitation har visats sig kunna sänka blodtrycket, puls, och minska muskel spänningar hos arabiska muslimer, icke arabiska muslimer och även icke-muslimer. Hypotesen är att målorganet för ”Alif Lam Mim” ekot (de tre första orden i Sura Al-Baqarah) är hjärtat och för sura Ya-sin (kapitel 36) är hypofysen i hjärnan. Därför insisterade profeten Muhammed att alltid läsa Koranen högt och inte i tysthet, ”En tyst läsare och en berättare är som en parfymflaska när den är öppen och när den är stängd.”

 

Användningen av meditation i bönen och helandet

Meditationen omfattar åkallelse handlingar och kommunikation med Allah som vi har blivit instruerat att följa.

 • “NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg. (2:186)
 • de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla? (13:28)
 • Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte! (2:152)
 • Och åkalla din Herre utan att förtröttas och prisa Honom morgon och afton. (3:41)
 • de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila (3:191)
 • [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. (33:35)
 • TROENDE! Åkalla Gud – och ha Honom alltid i era tankar! Och prisa Hans namn morgon och afton! (33:41-41)

 

Profeten Muhammeds uttalande

Profeten Muhammed, liksom alla andra Allahs profeter, var ofta upptagen med att minnas Allah den mesta av sin tid. Det är känt att han sade:

 

 1. ”Det finns ett poleringsmedel som tar bort rosten på allt och poleringsmedlet för rosten i hjärtat är dhikr (åminnelse) av Allah.”
 2. Man frågade honom vilket folk var mer dygdig och skulle bli mer högt aktad av Allah på Domedagen. Allahs sändebud svarade. ”De som minns Allah ofta.”
 3. Det berättas i en Hadith Qudsi (uppenbarad till profeten Muhammed) ”Allah säger: Jag är som Min tjänare tror att jag är. Jag är med honom när han nämner Mig. Om han nämner Mig för sig själv, nämner jag honom för Mig själv. Om han nämner Mig i en församling, nämner jag honom i en bättre församling. Om han kommer nära Mig en hand, närmar Jag mig honom en hel arm, om han kommer till mig gående, springer Jag till honom.”

 

För att citera Sheikh al-Mursi, ”dhikr (meditation) ses med goda ögon av Allah, den besegrar och håller borta de onda krafterna, ökar livslängden, gör personligheten bättre, renar hjärtat, tar bort de fel man har och skyddar tungan från lögner, skvaller, förtal och hyckleri medan den är engagerad i att minnas Allah.”

 

Att be om hjälp med bönen

Enligt Imam Ghazali, sjukdomen ökar tron och närmar människan till Allah. Med vetskap om detta säger Koranen följande:

TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut. (2:153)

Profeten Muhammed brukade trösta de sjuka han besökte med att recitera följande bön:

”Oh Allah! Ta bort sorgen, Oh mänsklighetens Herre!, Hela oss eftersom du är den största Helare. Helande finns bara i dig, ett botemedel som inte lämnar efter sig några spår av sjukdom.”

Han utförde även följande bön för sin egen hälsa:

”Oh Allah! Hela min kropp, bota mitt hjärta och bota min syn från alla sjukdomar” (den ska upprepas 3 gånger).

 

Har bönen läkande egenskaper?

Dr Larry Dossey dokumenterade i sin bok ”Den helande ord” bönens helande effekter. Han citerar ett exempel från Dr Byrds forskning vid San Francisco General Hospital i 1988, som delade i två grupper 393 patienter med svår hjärtsjukdom på intensivvårdsavdelningen under en period av 10 månader.

Patienterna i grupp (A) var föremål för bön tills de lämnade sjukhuset. För gruppen (B) gjordes inte några böner. De som utförde bönerna fick inte några instruktioner om hur de skulle göra det. Resultaten var mycket intressanta. För de som man gjorde böner lämnade sjukhuset tidigare, de hade en lägre förekomst av hjärtstopp, en lägre incidens (2,5 gånger mindre) av hjärtsvikt och behövde en femtedel mindre antibiotika. Forskargruppen konstaterade också att bönen i kombination med kärleksfull omsorg fungerade ännu bättre. Män med kärlkramp och en kärleksfull, omtänksam hustru hade en 50 % minskning av kärlkramp än ogifta eller frånskilda män.

Bönen har även effekt under sömnen. Profeten Muhammed rådde oss att recitera Koranen (sura Ikhlas, al Falah, Annas och/eller de sista verserna i Al Baqarah (2:286) när man går och lägger sig.

 

Min egen praxis

Jag gör dhikr i min fritid, särskilt när jag kör, och jag ber för mig själv, min familj, mina vänner och mina patienter vid namn, med vetskap att helandet kommer bara från Allah.

Jag besökte en gång en allvarligt sjuk kvinna som hade en tumör i binjurarna (feokromocytom) och var i hypotensiv chock. Jag frågade vad jag kunde göra för henne, och hon i desperation (läkaren hade gett upp), bad mig att be för henne. Så jag placerade min hand på tumörens plats och reciterade en av profetens böner och sedan lämnade jag henne. När jag återvände nästa dag blev jag förvånad över att se henne sittande på sängen med ett leende. Hon berättade att samma kväll röntgenläkaren hade gjort en ny röntgen och fann inga spår av tumören. Jag kunde inte förklara det, men tänkte att det kanske angiografin kunde ha sprängt tumören.

 

Referenser:

Dr Shahid Athar är docent i medicin vid Institutionen för klinisk medicin i Indianas Medicinsk Universitet. Han är också ordförande för Islamic Medical Association of North America och medlem i den islamiska vetenskapsakademin (IAS).