Bönen till Gud (dua)

Redaktion – Islam Colombia

 

Åkallan eller bön (dua) representerar det personliga förhållandet mellan människa och Gud.

Vanligtvis har inte människan det i sitt hjärta när den gör en bön till Gud, om de inte verkligen har drabbats av en olycka eller lidande. Bönen leder oss till hågkomsten av Gud och gör att vårt hjärta blir fullt av ödmjukhet och underkastelse under den tiden. Denna inre attityd är en nödvändig förutsättning, bland tio andra villkor, för att Allah, hyllning och ära till Honom, ska höra vår bön.

Vid tidpunkten för denna bön, uttrycker människan den mänskliga maktlöshet och beroende. Man pläderar när man avsäger sig sina önskningar och man blir medveten om sin begränsade styrka och kraft.

Han vänder sig till Gud med fullständig tillit till Honom, detta är ett tecken på underkastelse till Gud. Andra villkor för korrekt inre attityd hos den bedjande är glöd (längtan), rädsla, ovillkorlig i bönen och uppriktigt hopp på Guds svar. Detta uttrycker fullt förtroende och goda tankar på Gud. Detta innebär att ha tro att Gud har makt över alla ting.

Gud besvarar böner till och med från de värsta varelserna.

Hjärtats renhet och ånger för sina synder finns bland de tio villkoren för den bedjande.

Denna inre renhet är den direkta orsaken till det gudomliga svaret eller tillfälle genom vilken det gudomliga svaret inträffar. Detta motsäger inte förutsättningar om hopp och glöd under bönen. Verklig hopp kommer först efter att bedjandet har gjort allt som är möjligt.

Alla dessa villkor uttrycker hängivenhet, underkastelse och hjälplöshet liksom Guds allmakt, och därmed människan fullständiga underkastelse och beroende till Honom. Genom praktiken kan vi successivt införliva i vår natur dessa tio villkor vi nämnde tidigare, ödmjukhet, underkastelse, överlämnande (av viljan), medvetenhet om våra begränsningar, glöd, fruktan för Gud, hopp, ovillkorligt, tro och tillit.

När Gud råder oss att be om Hans förlåtelse, om Hans skydd från att begå synder, att hjälpa oss att förbättra vår karaktär och förvärva dygder, genom den enkla handlingen att göra så, gynnar vi redan en förändring inom oss eftersom bönen genererar ödmjukhet och underkastelse.

Om bönen är så viktigt för det mänskliga hjärtats inre liv, då är det bättre att be så ofta vi kan, för varje tillfälle av vårt dagliga liv, inte vänta med att en katastrof inträffar, sjukdomar, eller någon verkligt behov. Vi kan be för framtida lycka i denna värld och i det andra och för att Gud ska bevara oss från det onda.

Många vackra böner har avkunnats för detta ändamål av den nobla Profeten, frid vare med honom, och andra imamer och det finns många skäl att använda sig av dessa böner. Det första skälet är att de ska vara särskilt effektiv på grund av dess relation till obefläckade män. Det andra skälet är att när man använder etablerade former av böner överförda av kunniga, kan den bedjande lära sig att utföra en bön på rätt sätt (i sin yttre form), och så även lär han sig den korrekta inre attityden i sin relation med Gud. Förutom att vara ett spontant uttryck för känslor, är böner ett sätt att hålla sig kvar i minnet av Gud.

 

Anteckningar:

Utdrag från Al-Ghazalis bok, Böner och Åkallan (Kitab al-adhkar wal-daawat)

 

Ayat al Kursi

GUD – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Härlige.

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt. Gud är de troendes Beskyddare. Han leder dem ut ur mörkret till ljuset. Men de som förnekar sanningen har onda makter till beskyddare som leder dem ut ur ljuset till mörkret. De har Elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid. (2:255-257)

Att recitera dessa verser från Koranen varje dag är ett sätt att få skydd mot det onda.