Boken om Zakat

Imam Malik – Webislam


Det enkla sättet – Al Muwatta

17.27

Vem betalar Zakat al-Fitr

52

Yahya berättade från Malik, från Nafi att Abdullah ibn Umar brukade betala Zakat al-Fitr för sina slavar som fanns i
Wad al Qura och Khaybar.

Yahya berättade för mig att Malik sa. ”Det bästa jag hört om Zakat al-Fitr är att en man måste betala för varje person
som han har ansvar för att försörja och han bör försörja. Han måste betala för alla sina muktab, sina mudabbar och
sina vanliga slavar, oavsett om de är närvarande eller frånvarande, förutsatt att de är muslimer, oavsett om de är
till för att säljas eller inte. Dock behöver han inte betala zakat på någon av dem som är icke-muslimer.”

Malik sade, om en slav som har rymt: ”Jag tror att ägaren måste betala zakat för honom, oavsett om han vet hans
vistelseort eller inte, om det inte ha förflutit lång tid sedan slaven rymde och ägaren har förhoppningar om att han
lever och kommer tillbaka. Om du har gott en lång tid sedan slaven rymde och ägaren har förlorat allt hopp om denne
kommer att återvända, då tror jag han behöver inte betala zakat för slaven.”

Malik sade, ”Zakat al-Fitr måste betalas av både de som bor i öknen (dvs. nomader) som de människor som bor i städer
(dvs. fast bosatta), eftersom Allahs budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, gjorde obligatorisk
Zakat al-Fitr i slutet av Ramadan för varje muslim, fri eller slav, man eller kvinna.”

17.28

Zakats mått

53

Yahya berättade för mig från Malik från Nafi från Abdullah ibn Umar att Profeten, må Allah välsigna honom och bevilja
honom fred, gjorde obligatorisk zakat för brytning av den obligatoriska fastan för varje muslim, fri eller slav, man
eller kvinna, och fastställde det till en saa dadlar eller en saa korn.

54

Yahya berättade för mig från Malik från Zayd ibn Aslam, från Iyad ibn Abdullah ibn Sad ibn Abi Sarh al-Amiri att han
hade hört Abu Said al-Khudri säga: ”Vi brukade betala det med en saa av vete, eller en saa korn, eller en saa dadlar
eller en saa torkad filmjölk, eller en saa russin, och vi använde Profetens saa, må Allah välsigna honom och bevilja
honom fred.”

55

Yahya berättade för mig från Malik, från Nafi att Abdullah ibn Umar betalade alltid Zakat al-Fitr i dadlar, förutom ett
tillfälle då han betalade det i korn.

Malik sade, ”Betalningen av alla typer av kaffara och zakat i korn för vilka man betalar en tiondel eller en tjugondel,
görs med hjälp av den minsta mudd, vilket är Profetens mudd, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, förutom
när det gäller skilsmässa, dhihar vars kaffara betalas med hjälp av Hishams mudd, som är den största mudd.”

17.29

När Zakat al-Fitr ska skickas

56

Yahya berättade för mig från Malik, från Nafi att Abdullah ibn Umar brukade skicka Zakat al-Fitr, till den som
samlade det, två eller tre dagar före dagen för att bryta fastan.

57

Yahya berättade för mig att Malik hade sett att folk av kunskap föredrog att betala Zakat al-Fitr efter gryningen
hade börjat dagen för Fitr innan du gick till platsen för bön.

Malik sade, ”Här finns det en viss marginal, om Allah vill, eftersom de kan betalas både innan man går (till bönen)
på dagen för Fitr och efter.”

17.30

Människor för vilka det inte är obligatoriskt att betala Zakat al-Fitr

58

Yahya berättade för mig från Malik som sade, ”En man behöver inte betala zakat för sina slavars slavar, eller någon
som är anställd i hans, eller sin hustrus slavar, med undantag för en som arbetar för honom och vars tjänster är
avgörande, i vilket fall måste han betala zakat. Han ska inte betala zakat på någon av sina slavar som är kafir
och har inte blivit muslimer, oavsett om de är till försäljning eller inte.”