Avtalet om religiöst slakt i Nederländerna fungerar bra för djurens välbefinnande

Halal Focus

De nya reglerna för religiös slakt i Nederländerna är bra för djurens välbefinnande. Avtalet mellan den holländska regeringen och det
judiska och muslimska samfundet om slakt utan bedövning fungerar väl.

Det konstaterade Carola Schouten, minister för jordbruk, natur och livsmedelskvalitet (LNV), baserad på forskning från Deloitte Consulting
och Wageningen University.

Ministern är nöjd med genomförandet och övervakningen av rituell slakt. Det finns heller inga tecken på att fler djur slaktas utan
bedövning än vad som är nödvändigt för den holländska marknaden, skriver hon i ett brev som skickades till representanthuset förra veckan.

Studien är den första utvärderingen av överenskommelser från 2017 mellan den holländska regeringen, slakterier, den holländsk-israeliska
kyrkoföreningen (NIK) och kontaktorganet ”Muslims and Government”. Utöver en tidigare överenskommelse från 2012 föreskrivs då bland annat
att ett djur som fortfarande inte är medvetslöst 40 sekunder efter att halssnittet gjorts fortfarande ska bedövas. Dessutom slaktas inga
djur rituellt för att exportera köttet.

Standarderna för rituell slakt utan bedövning är lagstadgade från och med 1 januari 2018. Dessutom utvärderas avtalen vart tredje år.

Deloitte konstaterar i sin rapport att avtalet fungerar väl och rekommenderar att de ingångna avtalen fortsätter. Jämfört med en
baslinjemätning från 2014 finns en förbättring av djurens välbefinnande.

Ruben Vis, generalsekreterare i NIK, är nöjd med utvärderingsresultaten. ”Det är viktigt för det judiska samfundet att fortsätta äta
kosherkött. Vi räknar med att förbundet fortsätter. Det passar en pålitlig regering och är bra för djurens välfärd.”

Rituell slakt får endast ske under överinseende av en veterinär från den nederländska myndigheten för livsmedels- och
konsumentproduktsäkerhet (NVWA). Schoutens brev antyder att vissa veterinärer motsätter sig att utföra denna uppgift. NVWA övervinner detta
problem genom att schemalägga vägrarna och ersätta dem med kollegor som inte har några problem med att närvara vid slakt utan bedövning.

Universitetet i Wageningen har forskat om handeln med kosher och halalkött. Det mesta köttet verkar gå till kosher och islamiska slaktare i
Nederländerna. Delar av slaktade djur som holländska konsumenter inte äter får exporteras. Men forskarna pekar inte på att djur
uttryckligen slaktas för export.

Rituell slakt medför mer kostnader, inklusive obligatorisk tillsyn. Som ett resultat är köttet dyrare än ”vanligt” kött. Schouten tycker
därför att det inte är kommersiellt attraktivt att sälja kosher- och halalkött på köttmarknaden. Sammantaget drar hon slutsatsen att det
inte rituellt slaktas fler djur än vad de holländska judiska och muslimska samfunden behöver.

Wageningen forskarnas rapport visar att 64 400 nötkreatur, får och getter år 2020 slaktades utan bedövning i Nederländerna. Det är 2,2
procent av de nästan 3 miljoner kor, får och getter som slaktades det året. I de flesta fall handlar det om får: 55 300 djur.

Många får slaktas för den islamiska offerfesten, men dessa djur blir alltmer bedövade. Av de 45 000 får och getter som öronmärkts för den
festen 2020 slaktades 23 000 utan bedövning, eller 51 procent. 2017 var det fortfarande 94 procent.