Är uppenbarelsen för alla?

VerIslam

TANKLÖSA människor skall säga: ”Vad har förmått dem att ändra den böneriktning som de har följt till nu?” Säg:
”Öst liksom väst tillhör Gud. Han leder den Han vill till den raka vägen.” Och Vi har gjort er till ett mittens
samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och Sändebudet vara vittne mot er. (2:142-143)

[Muhammad!] Vi har uppenbarat Koranen för dig med sanningen, som bekräftar det som består av [äldre tiders]
uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det. Döm mellan dem [som följer dessa Skrifter] på
grundval av det som Gud har uppenbarat [för dig] och ge inte efter för deras önskningar [som står i strid] med den
sanning som du har fått ta emot. För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel. Om Gud hade
velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund, men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det
som Han har skänkt er. Tävla därför med varandra om att göra gott! Till Gud skall ni alla vända åter och Han skall
upplysa er om allt det som ni var oense om. (5:48)

Dessa två verser av den heliga koranen, som inte är lätt att tolka, pekar på problemet med uppenbarelsens
omfattning. Under en tid har frågan uppstått om huruvida uppenbarelsen, som är så intensiv för oss, är lika giltig
för andra. Denna fråga blir ännu mer aktuell när islam går från att vara en din (holistisk uppfattning av världen)
till en enkel religiös-politisk ideologi med proselytism iver, när islam blir ”de troendes kapital”, bortom de
värderingar som inspirerar det.

Den samtidiga världen ofta ifrågasätter begreppet din. Många ser det som ett hot eftersom det tvingar dem att
nedprioritera egots önskan och att prioritera det bästa (khayr) och rättvisa (adl) för kollektivet. Denna bästa
och rättvisa uppnås bara genom att fullgöra det mandat som Allah definierade för oss och som har överförts genom
generationer i alla världar. Det är mittpunktens samhälle, dygdigt, det man talar om i 2:143. Vi får inte heller
glömma att Allah är världarnas herre (Rabb al-alamin). Världar som finns bortom det vi kan uppfatta med våra
begränsade sinnen. Världar som vi inte kan se eller känna till utom genom Allah och hans obegränsade makt.

För muslimer är uppenbarelse (wahy) en mycket viktig, icke-förhandlingsbar punkt. Det är säkerheten att Allah inte
bara förseglat en pakt med oss, men det är en inbjudan att inte tvivla på hans skapelse eller världarna som den
innehåller. Men gör inget misstag, uppenbarelsen väger. Det är tungt eftersom det är Guds upplevelse och vi är
bara människor av lera och blod. Därför bör vi känna oss lyckliga och välsignade för att vi leds utifrån själva
upplevelsen av någon som upplevde och led uppenbarelsen i sitt eget kött: Muhammad, fred vare med honom.

Vår älskade profet Muhammads erfarenhet som varade i mer än tjugo år avslöjar något mer än enkla moraliska normer
eller andliga ord. Han är mer än en lärare, han är den som beseglar en tusenårig tradition av budskap om
förbättring av mänskligheten, av kunskap, av transcendens. Så säger Allah i Koranen:

Och Vi sände det ena sändebudet efter det andra; var gång den utsände kom till sitt folk, beskylldes han för lögn.
Och dessa släkten förintades, det ena efter det andra, men Vi lät berättelserna om dem fortleva [som lärdom för
eftervärlden] – så var det ute med dessa människor som inte ville tro! (23:44)

Som versen säger, sändebuden, och deras budskap, är inte unika för islam som vi känner till det. De har skickats
till varje samhälle (umma) med sina respektive meddelanden. De är tydligen tidigare till den sista budbäraren som
kom för att varna inte enbart om dessa uppenbarelsers enhet, men betydelsen av dem. Således har uppenbarelsen
överförts under en lång period, från början till vår älskade Muhammad, men man säger inte någonstans om ett
exklusivt budskap för en ras eller trosbekännelse.

Vidare betonas i versen att det är människan som ifrågasätter budskapet, som utan att tro på den, gör narr av den
och får dessa budskap att inte lyckas så starkt som de borde. Det är deras egen själviskhet, sin egen
individualism som bryter budskapet, så Allah bestämde sig för att många av dessa budskap skulle reducerades till
bara berättelser, att de skulle förlora sin styrka på grund av människorna. Detta är kafirs inställning som
översättes felaktig till ”otrogen”. Det handlar inte om ”troende” eller ”icke troende”, utan om dem som hör
diskurser och deras mening och de som gör ett dövt öra oavsett vad heter.

Därför måste vi vara medvetna om att uppenbarelse (wahy) inte är muslimernas exklusiva arv, det tillhör
mänskligheten. Att vi har fått den sista uppenbarelsen är en anledning till välsignelse. Detta innebär en vision
mer i enlighet med vad Allah vill från oss, utöver enkla kulturer eller övertygelser. Uppenbarelsen förpliktar
oss att nödvändigtvis se på ett annat sätt, med olika ögon, mot skapelsens horisont. En muslim kan inte nöja sig
med att tro att med honom eller henne slutar världen.

Idag, redan i 2000-talet, måste vi ompröva hela denna fråga som någonting nödvändigt. Att vara muslim innebär inte
att tillhöra en klubb eller har ett certifikat. Att vara muslim är en inställning till ett liv som underkastar sig
till det absoluta för det goda och det onda. Att acceptera uppenbarelsen innebär att man bär den, både de skarpa
kanter som de vänliga stigarna. Att vara muslim är att införliva uppenbarelsen bortom det estetiska, det
kulturella eller det ideologiska, det är att överlämna sig till verkligheten och leva det. Om inte, faller vi
för förförelsen från avgudar som hindrar oss från att se den sanna verkligheten (haqq bi-l haqq).