Är ledsagarhundar orena?

Ahmad Kutty

I New York vägrade en muslimsk taxichaufför att låta en blind kvinna tillsammans med sin ledarhund åka med i hans
taxi. Finns det några islamiska läror som förbjuder all kontakt med hundar? Är taxichaufförens beteende i enlighet
med islam? Dessa är två frågor som ställdes till imamen Ahmad Kutty.

I Allahs namn, Den Nåderike, den Barmhärtigast.

Alla lovord och tack till Allah, och frid och välsignelser vara över Hans Sändebud.

Först av allt, det skulle ha varit bättre om den muslimska taxichauffören hade sett till att den blinda kvinnan och
hennes ledarhund fick plats på taxin istället att möta bort dem. Hunden skulle inte ha förorenat eller gjort
fordonen oren eftersom, som rapporterats i sunna böcker, utrymmen i profetens moské blev inte orena trots att hundar
kom och gick ofta där. Hade ledarhunden slickat hans kläder eller kropp, allt han skulle ha behov göra var att
tvätta dem med anti-bakteriell tvål eller ett rengöringsmedel innan han utförde sin rituella bön eller andra islam
relaterade ritualer.

I sitt svar på din fråga, Sheikh Ahmad Kutty, universitetslektor och islamisk lärd vid islamiska institutet för
Toronto, Ontario, Kanada, säger följande:

För att bilda sig en korrekt bild av den islamiska läran i denna fråga, är det viktigt för oss att titta på de
islamiska lärda/juristers åsikter på det. Först då kommer vi att kunna ha en god uppfattning om den aktuella frågan.

De islamiska reglerna för rituell rening är genomarbetade. När man diskuterar och utforskar kring renings ritualer
för olika föroreningar eller smuts har forskare och jurister tagit upp frågan kring hundarnas renhet och orenhet.
Vid en närmare granskning av deras åsikter i denna fråga, kan vi konstatera att även de misslyckades med att komma
fram till en samsyn baserad på bevis som lagts fram för dem. Deras åsikter kan delas in i tre allmänna grupper
enligt följande:

En grupp forskare, som kan anses vara en minoritet, betraktar hundar som helt orena och smutsiga, en annan anser att
det är bara deras saliv som är oren, medan en tredje grupp betraktar hundarna som helt rena. Trots sina olikheter i
denna fråga är de alla överens om att om en hund slickar en behållare med vatten, bör det hällas ut och sedan
behållaren bör tvättas sju gånger, varav den första ska vara med lera. Moderna forskare dock insisterar på att
användningen av lera i tvätten är onödigt eftersom anti-bakteriell tvål eller tvättmedel kan göra jobbet ännu
bättre.

De som betraktar hunden som rena anser den ovanstående rening som en ren ritual, och ändå alla forskare hävdar att
om hunden har kommit i kontakt med avföring eller urin, är det då absolut nödvändigt att tvätta platsen eller
kroppsdelen som den slickade med vatten innan man är berättigad att utföra den rituella bön, läsa Koranen, eller
utför ritualen att gå runt Kaba när de utför Hajj.

Mångfalden av åsikter eller synpunkter på frågan om hundarnas renhet eller orenhet beror på det sätt som de har
tolkat vissa traditioner som rapporterats från profeten Muhammed (fvmh).
För det finns explicita traditioner som säger att om en hund slickar en kruka, bör vatten hällas ut och krukan bör
tvättas sju gånger, varav den första ska vara med lera.

Imam Malik, en av de berömda jurister och författare till den tidigaste bevarade arbetet om Profetiska traditioner,
samtidigt som han berättar den ovan nämnda traditionen, förklarar han detta som en ren ritual, samtidigt som han
insisterar att hundar betraktas lika ren som andra djur, om man inte kan urskilja påtagliga bevis på att hunden har
kommit i kontakt med stora föroreningar såsom avföring eller urin, mm. i vilket fall det kommer att anses som orent
och en dyrkare måste göra sig av med sådana föroreningar (som han eller hon kan ha blivit utsatt för genom kontakt
med en sådan hund) genom korrekt tvättning innan man utför de föreskrivna rituella böner, mm.

Bortsett från ovanstående meningsskiljaktigheter rörande frågan hundarnas renhet eller orenhet, det finns en nästan
allmän konsensus bland forskare och jurister, att hundar, när det är rätt tränad, kan användas för välgörande
tjänster såsom valla boskap, bevakning, hjälpa blinda som ledsagare eller för utrednings (detektiv) ändamål.
Dessutom, när hundarna används för sådana ändamål, mjukas upp reglerna i viss mån på grund av nödvändighet eller
förmildrande omständigheter.

Koranen säger tydligt att djur, som hundar och falkar, kan tränas av människor för jakt och därmed analogt för andra
ändamål.

Baserat på ovanstående, är forskare av den uppfattningen att användningen av en hund som ledsagare för en blind
person skulle vara acceptabel. Vi läser följande i Koranen, De frågar dig vad som är tillåtet för dem. Säg: ”All
god, hälsosam föda är tillåten för er.” [Tillåtet är] också vad sådana djur fångar åt er som ni dresserar för jakt
och lär något av det som Gud har lärt er; men uttala Guds namn över det och frukta Gud – Gud är snar att kalla till
räkenskap.
(5:4)

Baserat på detta, genom analogiskt resonemang, har forskare kommit till slutsatsen som Dr Husam Ad-Din Afanah har
sammanfattat på följande sätt: ”Det är tillåtet att hålla hundar i syfte att jaga och bevaka även när de kan
användas för sådana nyttiga tjänster som polisarbete, detektiv ändamål, hitta knark och spårning av brottslingar.”

Nu när det gäller frågan om huruvida en hunds inträde i en hall eller ett fordon nödvändigtvis kan göra utrymmet
oren, finner vi tydliga bevis som visar att det är inte nödvändigtvis alltid så fallet. Det finns traditioner som
rapporterats i välkända källor såsom Al-Bukhari och Muslims på Ibn Umars auktoritet, som var en av profetens (fvmh)
framstående följeslagare, att ”Hundar brukade komma in i Profetens (fvmh) moské” och ändå utförde följeslagarna
aldrig någon rituell rengöring av de heliga lokalerna på grund av detta. Det är rimligt att anta av detta att en
hunds inträde i en bil eller fordon inte kan utgöra något problem med avseende på dess rituella renhet eller
orenhet.

Lägg till detta, islams starka betoning på att göra välgörande handlingar såsom vägledande av blinda eller hjälpa de
behövande. Sådana handlingar rekommenderas inte bara men de är även obligatoriska i de fall där omständigheterna
motiverar det.

Kanske är det på sin plats att citera här en välkänd profetisk tradition om medkännande behandling av Guds varelser,
inklusive hundar, i islam. Som rapporterats i källorna, ”En prostituerad blev förlåten på grund av hennes medkänsla
mot en hund. Hon fann en hund i öken som var nästan död av törst, så hon gick ner i en brunn och fyllde sina egna
skor med vatten, sedan erbjöd hon det till hunden att dricka. Gud förlät hennes synder på grund av att detta
(handling av välgörenhet)”.

Sammanfattningsvis tror jag starkt på att taxichauffören skulle ha varit trogen Islams läror genom att ta emot den
blinda kvinna och hennes hund i stället för att möta bort henne. Hunden skulle ha varken förorenad eller smutsat
hans bil, eftersom profetens moskés salar inte blev orena genom hundarnas täta kommande och gående som rapporterats
i ovanstående traditioner. Om hunden hade slickat taxiförarens kläder eller kropp under resan hade det varit
nödvändigt för honom att helt enkelt tvätta dem med anti-bakteriell tvål eller ett rengöringsmedel innan han utförde
sina rituella böner. Med andra ord, det skulle inte ha funnits någon anledning för honom att utföra någon rituell
rengöring av själva fordonet. Må Allah hjälpa oss att vara trogna de gudomliga lagarnas anda, i stället för att bli
förstenad i deras bokstäver, amen.

Utdrag med smärre ändringar från www.islam.ca.