Andlig omskapande – Fastan i månaden Ramadan

Yahia Juan Suquillo – Nurain Magazine

Det bör påpekas att fastan, som praxis för andlig upplysning också ordinerats av Gud till alla folk som har tagit emot
den gudomliga uppenbarelsen (judar och kristna)

Det står i Koranen:

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta
Gud.
(2:183)

Ett av de viktigaste syftena med fastan i Ramadan är att återställa hos varje individ ”Taqwa” (hög medvetenhet om Guds
allomfattande närvaro) som kommer från roten wiqaya, vilket innebär förebyggande eller skydd. Det är intressant att
nämna att Profeten Muhammed (fvmh) sade: Fastan är en skydds sköld, ”Asiyamu Yunna” bokstavligen fastan är en
sköld/skydd, från vilket kan vi förstå att fastan inte bara har en dimension inom religiös rening men innebär
samtidigt en vinst på andlig och kroppslig skydd, precis som med den dagliga tvagning, wudhu (rituell rening).
Profeten (fvmh) sade: al whudu silah ul-muslim, bokstavligen tvagning är ett vapen/sköld/skydd för en muslim.

Enligt detta perspektiv är bönen också en daglig säkerhetsåtgärd, skydd för den som praktiserar det. Det samma gäller
zakat som förutom rening är ett skydd för egendomar eller tillgångar. Fastan och Hajj ritualer är inte bara religiösa
ritualer, men de är också en del av det andliga omskapande program islam.

Fastan är den årliga axeln för detta program, som syftar till att återuppbygga hinder, diken och skyddande väggar för
att andlig förstärka individen och förebygga frestelser och förtals angrepp som kan orsaka skada på personer och
tillfoga moraliskt och andligt nederlag hos personen, när denne faller in i olydnad, uppror och synd. En av de värsta
skadorna i anden är att falla in i ett tillstånd av slarv, distraktion och förlust av prioritering i frågan om de
handlingar som kommer att påverka Livet efter detta. Därför hjälper fastan i Ramadan att återställa den andliga
styrkan, att kunna stå emot egos osedlighet och ge tillbaka moralisk värdighet till individen genom återskapande av
banden med sin Skapare.

Om vi ökar vår medvetenhet över profetens (fvmh) ord som sade: ”Asiyamu Yunnatun” som betyder, fastan är en sköld,
skydd, säkerhet. Så de som positiv påverkats av fördelarna med avhållsamhet från att äta och dricka bör inte tala
felaktigt, ha ett arrogant, högfärdigt beteende, som säger emot deras höga andliga medvetande. Om personen verbalt
attackeras måste denne svara: ”Jag fastar” två gånger. ”Allahumma ini Saim”, Oh min Gud, jag fastar verkligen. ”Jag
är på en hög nivå av lydnad med min Herre”, ”Jag är under mitt andliga medvetandes årliga omskapande och jag kommer
inte sänka mig att ha en olämplig beteende typiskt för de okunniga.”

En tydlig indikation på ”okunnig beteende” är att svara på ett överdrivet sätt när personen känner sig hotad eller
kränkt. Detta överdrivna beteende strider mot den positiva effekt som uppstår med fastan, som egentligen hjälper att
kanalisera ovärdiga handlingar och att skapa en uppfattning av denne som en person som har kontroll över sig själv,
fri från passionens slaveri, som lärt sig att kontrollera sitt ego. Omvänt den som domineras av sina reaktioner är
individer med förprogrammerade beteende som liknar ett djur.

Den andliga tillstånd av hög medvetenhet, ”Taqwa”, som är resultatet av att utföra fastans andliga omskapande program,
hjälper personen att rikta sina åtgärder på lämpligt sätt, samt till att återupptäcka sin egen mänskliga potential,
att vara medveten om de gudomliga gåvor som Gud har gett denne och att segra i kampen mot de låga passioner, vanliga
hos människan, såsom förbittring, avund, hat, arrogans, fåfänga, förskingring av tillgångar, osv.

Den andliga tillstånd av hög medvetenhet ”Taqwa”, som är resultatet av att utföra fastans andliga omskapande program,
hjälper till att strukturera individens liv vilket gör denne starkare mot frestelser, kapabel att reagera etiskt vid
olika dagliga situationer. Dessutom hjälper fastan att avgöra omedelbart om personens handling eller reaktion har
halal, haram eller mubah dimension, dvs. tillåten, förbjuden eller acceptabel.

Ännu viktigare, det andliga tillståndet av hög medvetenhet ”Taqwa”, som är resultatet av att utföra fastans andliga
omskapande program, bör förbereda personen för ett värdigt möte med vår Herre. Ingen tvekan om att ett av målen med
att skicka budbärare och varnande profeter, är att uppmärksamma vikten av goda gärningar för att ha något att
presentera vid Räkenskapens dag. Därför, den troende medveten om denna verklighet, som är vaken och smart, inte
kommer att vänta till sista andetag av sitt liv för att försöka ändra och korrigera i tid sina handlingar. Om så är
fallet, att ändra riktning i tid, även om denna förändring är 180 grader, bör det göras trots vad samhället eller
familjen kan argumentera. Han/hon kom ensam till jorden och ensam kommer att möta Guds dom.

Ett liv fullt av ritualer kommer att överväldiga småningom personen, mer ett ordnat liv, efter ett andlig omskapande
program kommer att hindra denne från smärtsamma överraskningar vid vägens slut.

Hoppet om ett anständigt liv i verkligheten, erhålls inte med magiska formler och dogmer, men efter de gamla recept
som gavs till budbärare och profeter som Abraham, Moses, Jesus och Muhammed (frid vare med dem alla) som praktiserade
samma fastas andliga omskapande program som utövas av muslimer idag.