Al-Fatiha – Öppningens Sura

Utdrag ur ”Pi Zilal al-Qur’an” av Sayyid Qutb

Islamisk kultur kräver att alla handlingar börjas med Allahs namn. Om det görs kontinuerligt och ärligt, resulterar det i
gott:

 1. Det håller oss borta från det onda därför att när vi nämner Allahs namn, måste vi tänka efter om vi kan associera Allah
  med en dålig gärning eller en ond avsikt
 2. Att nämna Allahs namn skapar rätt attityd i oss och för oss vidare i rätt riktning.
 3. Allah hjälper och välsignar den som uppriktigt vänder sig till Honom i alla sina handlingar.

Al-hamdu li-Llahi (Lov och pris tillkommer Gud,)

Al-fatiha är en bön och den börjar med lovprisning, för att vi ska lära oss att tala till Allah eller bedja till Allah på
rätt sätt. Vi ska inte bara lägga fram våra önskemål utan någon som helst inledning. Vi måste börja med att erkänna den
excellens och den höga position som innehas av den vi ska närma oss med vår bön. Därför börjar vi vår bön med att lovprisa
Allah, för det är Han som är vår Välgörare. Vi visar också vår tacksamhet för Hans oräkneliga välgärningar mot oss. I orden
”Lov och pris tillkommer Gud” bör vi tänka in ytterligare ett ord, nämligen ”endast”. Lov och pris hör endast Allah till.
På detta sätt markerar vi Hans enastående natur – ingen i skapelsen kan lovprisas och dyrkas jämte Honom, eftersom endast
Han är värd all lovprisning. Inte en människa, inte en ängel eller profet, ingen avgud, stjärna eller idol kan påstå sig ha
någon god egenskap som han själv förvärvat sig. Allt är gåvor från Allah. Och vem vore värd allovprisning och dyrkan om
inte den som är Ursprunget till alla de goda egenskaperna.

rabbi-I-’alamin (världarnas Herre,)

Ordet Rabb, som här översatts med ”Herre” omfattar de flesta betydelser:

 1. Mästare, Ägare
 2. Upprätthållare, Ombesörjare, Beskyddare
 3. Suverän, Härskare, Administratör, Organisatör

Allah är alltså universums Herre i alla ordets betydelser.

Ar-Rahmani-r-Rahim (den Nåderike, den Barmhärtige,)

ar-Rahman är superlativ-formen som uttrycker absolut barmhärtighet och nåd; trots detta räcker inte det ordet ensamt till
för att beskriva Allahs barmhärtighet i all sin oändlighet. Därför har denna egenskap ytterligare poängterats med ett ord
från samma rot: ar-Rahim.

Maliki yaumi-d-din (som allsmäktig råder över Domens dag!)

Efter att ha nämnt Allahs oändliga barmhärtighet ska vi påminna oss själva om att det är Han som också är Domedagens
Konung, dess rättvise Domare. Alla muslimer ska ständigt hålla i minnet att det kommer en dag då vi alla kommer att ställas
till svars för alla våra gärningar.

Iyyaka na’budu wa-iyyaka nasta’in (Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.)

Det arabiska ordet ”ibada” omfattar följande betydelser:

 1. dyrkan och gudsfruktan
 2. undergivenhet och lydnad
 3. underkastelse och tjänst

Det vi egentligen säger med dessa ord, kan med andra ord sägas följande: Vi dyrkar endast Dig, Vi är Dina undersåtar, Dina
tjänare och Dina slavar. Denna sorts relation har vi endast med Allah och ingen annan ska göras till vår avgud på någon av
dessa tre punkter. Eftersom vi erkänner att ingen annan har makt över saker och ting, ber vi endast Allah, hela universums
Herre, om hjälp.

Ihdina-s-sirata-l-mustaqim (Led oss på den raka vägen -)

Vi ber Allah att visa oss den väg som leder rätt i alla livets vändningar och håller oss absolut fria från ondska, samt
skyddar våra handlingar mot dåliga konsekvenser. Detta är den bön Allahs tjänare riktar till Honom när de börjar studera
Koranen. De ber Allah om att bespara dem alla labyrinter av tvekan och osäkerhet, som brist på kunskap leder människorna
till.

Den rätta vägen är den väg som människor som vill behaga Allah har följt i alla tider.

Sirata-L-ladhina an’amta ’alaihim (den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor;)
Ghairi-l-maghdubi ’alaihim wa ladallin (inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!)

De som behagar Allah är alltså inte de som går vilse och drar på sig Allahs vrede. Trots detta kan de njuta av det goda som
livet på jorden har att erbjuda, Men de verkligt lyckliga är de som uppnår det goda i livet pga. sitt rättfärdiga leverne.
Det goda i livet består av välsignelse och inte den materiella lyx som förtryckare och tyranner vill ha till vilket pris
som helst.