Adab gentemot Allah

Musulmanes Andaluces

Adab, artighet, i dess mest strikt muslimsk betydelse är inställningen man antar gentemot något vars värde man har erkänt,
den är respekten med vilken vi tar itu med saker eftersom vi värdesätter dem. Detta gör Adab till en handling baserad av
kunskap, den kunskap och visdom som en muslim visa i sin relation med allt som finns.

För att verkligen förstå vad Adab betyder i islam, måste vi framför allt analysera vad som är Adab gentemot Allah. Eftersom
Adab är att erkänna vikten av något, att ha en intim kunskap om något, naturligtvis respekt och hänsyn. Den respekt och
hänsyn en muslim måste ha gentemot Allah är den största av alla former av artighet som bör uttryckas, adab gentemot Honom
är totalt och djupgående.

Adab mot människor, saker, existens stunder innebär framförallt att känna till dess betydelse. Den muslim som känner Allah,
och vet att Han är hans skapare, Herre och hans öde, den som ger liv och skälet till hans existens och att det är till
Honom vi ska efter döden, kan inte ha en stunds bristande respekt för Allah.

Det första steget mot Adab är kunskap, vi måste reflektera om vad vi vet om Allah, då kommer vi att se att Adabs omfattning
mot Allah är mycket stor därför att den täcker den muslimska världsbilden.

Vi har flera olika nivåer i vår kunskap om Allah och varje kunskap vi har om Gud borde motivera i oss en reaktion som visar
denna kunskap och att göra detta är adab.

Dua, åkallan är det sättet på vilket vi vänder oss till Allah och hans barmhärtighet, eftersom att be till Allah är att
erkänna att han ger utan någon anledning. Profeten Muhammed (fvmh)
sa, ”Be Allah att sänka salt priset på marknaden.” Det innebär att vi inte behöver sätta gränser på Allahs förmåga att göra
gott. Allahs barmhärtighet gäller allt, och tron om att Allahs nåd är endast för viktiga saker är att sätta gränser.
Dessutom den som anser att han har tillräckligt med det som Allah har gett honom, vet inte vad Gud har att ge, den som tror
att han har inte något att be om eftersom han inte behöver något, glömmer att Gud är absolut riklig och att Hans
barmhärtighet har en omfattning som vi inte ens kan föreställa oss. Koranen säger: ”Jag ger dig vad du frågar och mer.”
Allah kommer att ge till den som ber, Profeten (fvmh) brukade säga: ”Be Allah med den fasta tro om att Han kommer att
svara.”