25 november – Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Redaktion

Varje 25 november sedan detta godkändes av FN:s generalförsamling i sin resolution 54/134 den 17
december 1999, hålls den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor.

Det är viktigt datum som bör användas för att medvetandegöra allmänheten om vikten av att arbeta för att avskaffa
alla former av könsrelaterat våld.

Idag utsätts miljontals kvinnor världen över (från olika kulturer, religioner och samhällsklasser) för våld bara för
att de är kvinnor. De är offer för fysisk, verbal och psykisk misshandel. De är offer för övergrepp, trakasserier,
tvång. De är offer för allt det onda och motgångar som sexistiska samhällen lägger på dem.

Från Islamiskt Informations Forum, solidariserar vi oss med alla offer för våld utan åtskillnad och vi fördömer den
islamofobiska klimat som växer sig allt starkare i de västerländska samhällen vi lever i, vilket också skadar och är
ett ständigt mot muslimska kvinnor.

Islam främjar rättvisa, jämlikhet och kärlek. Det är en plikt för varje muslim att skydda kvinnornas rättigheter och
bidra till deras säkerhet och integritet.

Islam förespråkar kvinnornas självständighet och oberoende för att leda och avgöra sitt eget öde, sitt eget liv. Det
är en plikt för varje muslim att främja utbildning och kvinnors deltagande i samhället.

Vi hävdar kvinnors rätt till jämställdhet, värdighet, respekt och frihet.

Vi uppmana muslimerna att följa Koranen och sunnas läror och kämpa för kvinnornas bästa, deras egenmakt och deras
fulla inkludering.

Islamiskt Informations Forum uppmanar till respekt för kvinnornas integritet och värdighet.

Må Gud leda oss i det arbete och skyldighet Han har påbjudit oss i frågan om kvinnornas rättigheter och status i
samhället.