25 grundböner som finns i Koranen

Redaktion

 

1. rabbana atina fid dun-ia hasanatau ua fil ajirati hasanatau ua qina a’daban nar

… ”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!” (2:201)

 

2. rabbana af-rig a’leina sabrau ua zabbit aqdamana uan surna a’lal qaumil kafirin

… ”Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!” (2:250)

 

3. rabbana la tu ajidna in nasina au ajtana

Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. (2:286)

 

4. rabbana ua la tahmil a’leina isran kama hamaltahu a’lal ladina min qablina

Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. (2:286)

 

5. rabbana ua la tuham-milna ma la taqata lana bi. ua’fu a’nna uag fir lana uarham-na. anta maulana fansurna a’lal qaumil kafirin

”… Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” (2:286)

 

6. rabbana la tuzig qulubana ba’da id hadaitana ua hab lana mil la dunka rahma. innaka antal uah-hab

”Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. – Du är Den som alltid ger! (3:8)

 

7. rabbanag fir lana dunubana ua israfana fi amrina ua zabbit aqdamana uansurna a’lal qaumil kafirin

”Herre, förlåt oss våra synder och om vi har gått till överdrift [eller brustit] i uppfyllandet av vår plikt! Gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!” (3:147)

 

8. rabbana innaka man tudjilin nara faqad aj zaita. ua ma liz-zalimina min ansar

Herre, över den som Du utlämnar åt Elden har Du helt visst [förut] hopat skam och vanära. Och de orättfärdiga skall inte finna någon hjälpare. (3:192)

 

9. rabbana innana sami´na munadian iunadi lil imani an aminu birabbikum. fa amanna

Herre! Vi har hört rösten som kallar [oss] till tron: – ’Tro på er Herre!’ – och vi har blivit troende. (3:193)

 

10. rabbana fagfir lana dunubana ua kaffir a´nna sei-i-atina ua tauaffana ma’al ab-rar

Herre! Förlåt oss våra synder och utplåna våra dåliga handlingar och låt oss dö med de fromma, de som gör det goda och det rätta! (3:193)

 

11. rabbana ua atina ma ua a’ttana a’la rusulika ua la tujzina iaumal qi-iama. innaka la tujliful mi-a’ad.

Herre, det som Du har lovat oss genom Dina sändebud och låt oss inte stå där med skammen på Uppståndelsens dag! Aldrig sviker Du Ditt löfte!” (3:194)

 

12. rabbana zalamna anfusana ua il-lam tagfir lana ua tarham-na, lanakunanna minal jasirin

”Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.” (7:23)

 

13. rabbana la tay-a’lna ma’al qaumiz zalimin

”Herre, låt oss [slippa dela] dessa orättfärdiga människors öde!” (7:47)

 

14. rabbanaf tah bainana ua baina qaumina bil-haqqi ua anta jairul fatihin

”Herre! Gör sanningen uppenbar [i tvisten] mellan oss och vårt folk! Ingen gör sanningen uppenbar som Du!” (7:89)

 

15. rabbana af-rig a’leina sab-rau ua ta-uaffana muslimin

”Herre! Ge oss [styrka och] tålamod och låt oss få dö i full underkastelse under Din vilja!” (7:126)

 

16. rabbana la tay-a’lna fitnatal lil qaumiz zalimin, ua nay-yina birah-matika minal qaumil kafirin

”Herre, gör oss inte till [Dina redskap om] Du sätter dessa onda människor på prov; rädda oss av nåd från dessa förnekare av sanningen!” (10:85-86)

 

17. rabbana innaka ta’lam ma nujfi ua ma nu’lin. ua ma iajfa a’lal lahi min shai-en fil ardi ua la fis-sama.

Herre! Du vet vad vi håller hemligt och vad vi öppet tillkännager – ingenting kan förbli dolt för Gud, vare sig på jorden eller i himlen! (14:38)

 

18. rabbana atina mil ladunka rahmatau ua hai-i lana min amrina rashada

”Herre! Förbarma Dig över oss och visa oss den rätta vägen ut ur våra [svårigheter]!” (18:10)

 

19. rabbana hab lana min az-uayina ua dur-ri-iatina qurrata a’iuniu uay a’lna lil mut-taqina imama

”Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!” (25:74)

 

20. rabbana ua si’ta kul-la shai-er rahmatau ua ilman, fagfir lil ladina tabu uat-taba’u sabilaka ua qihim a’dabal yahim

”Herre, Din nåd och barmhärtighet når överallt och Du omfattar allt med Din kunskap! Förlåt därför dem som visar ånger och följer Din väg, och skona dem från helvetets straff! (40:7)

 

21. rabbana ua adjilhim yannati a’d-ninil lati ua a’t-tahum ua man salaha min aba-i-him ua az-ua-yihim ua dur-ri-iatihim. innaka antal a’zizul hakim

Herre, som Du har lovat dem, till Edens lustgårdar, tillsammans med de rättfärdiga bland deras fäder och hustrur och efterkommande! Du är den Allsmäktige, den Vise! (40:8)

 

22. rabbanak shif a’nnal a’daba, inna muminun

Herre, låt oss slippa ifrån [detta] straff, Vi tror på Dig!” (44:12)

 

23. rabbanag fir lana ua li ij-uaninal ladina sabaquna bil-imani ua la tay-a’l fi qulubina gil-lal lil-ladina amanu. rabbana innaka ra-ufur rahim

”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet, [för Dina tjänare]!” (59:10)

 

24. rabbana a’leika tauak-kalna ua ileika anabna ua ileikal masir

”Herre! Till Dig sätter vi vår lit, till Dig vänder vi oss i ånger [över våra synder] och Du är målet för vår färd! (60:4)

 

25. rabbana atmim lana nurana uagfir lana. innaka a’la kul-li shai-en qadir

”Herre, låt vårt ljus lysa allt klarare och förlåt oss våra synder! Du har allt i Din makt!” (66:8)