Vallfärden – Hajj

Ibrahim Blicksjö

 

”Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där är i trygghet. Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse.” (3:96-97)

Majoriteten av våra lärda är överens om att Hajj föreskrevs år sex efter Hijrah. Det var då som följande vers uppenbarades: ”OCH FULLGÖR vallfärden, såväl den större som den mindre, till Guds ära” (2:196)

 

Vallfärdens förträfflighet

 

Hajj: en form av Jihad

Al-Hasan ibn ’Ali sade att en man kom till Profeten, frid vare med honom, och sade: ”Jag är en feg och svag person. Finns det något jag kan göra?” Profeten svarade: ”Du kan bege dig ut på ett Jihad som inte innebär någon strid, det är Hajj.”

 

Hajj sonar tidigare synder:

Abu Huraira berättade att Profeten sade: ”Den som genomför Hajj för Guds förnöjsamhet och undviker lösaktighet och syndfullhet kommer att återvända hem efter Hajj så fri från alla synder som han var den dag då hans mor födde honom.”

 

Pilgrimerna är Guds gäster:

Abu Huraira berättade att Profeten sade: ”Pilgrimerna och de som genomför umrah är Guds gäster. Deras böner besvaras, och deras åkallan om förlåtelse accepteras.”

 

Belöningen för Hajj är Paradiset:

Jabir berättade att Profeten sade: ”Detta Guds hus (Kaba) är islams pelare, så den som beger sig dit med avsikten att genomföra hajj eller umrah, befinner sig under Guds beskydd. Om han skulle dö (under denna resa) så är han lovad Paradiset, och om han återvänder hem så återvänder han med belöning och vinst.”

 

Förutsättningar för Hajj:

Hajj är endast obligatoriskt att genomföra en gång i sitt liv. Men för att göra detta så måste vissa villkor uppfyllas:

  1. Man måste vara muslim
  2. Man måste vara vuxen
  3. Man måste vara vid sina sinnens fulla bruk
  4. Man måste vara fri
  5. Man måste ha de nödvändiga medlen och möjligheterna att genomföra hajj.

 

Om någon saknar en av dessa förutsättningar så är inte Hajj obligatoriskt för denne person.

 

Vad menas med möjligheterna att genomföra Hajj?

Möjligheten att genomföra Hajj innebär följande:

  1. Personen måste vara frisk eller ha den fysiska möjligheten att göra Hajj. Om någon är oförmögen att genomföra Hajj på grund av ålder, en obotlig sjukdom eller någon liknande orsak, att genomföra Hajj, så kan han, om han har råd, sända någon annan i hans ställe. För cirka sju eller åtta år sedan hade vi en svensk konvertit som led av celebral pares. Han kunde, på grund av sin fysiska kondition, inte genomföra Hajj personligen, så han betalade någon annan att åka i hans ställe. Under tiden som den utsända personen genomförde Hajj så dog vår broder! Må Allah ge honom belöning för hans pilgrimsfärd.
  2. Resan till Hajj måste vara säker på så sätt att pilgrimens liv och ägodelar är säkra från någon fara.
  3. Personen måste ha de nödvändiga medlen för Hajj. Med detta menas att han måste ha nog försörjning för sig själv, men också till sin familj som stannat hemma. Det är inte tillåtet att låna till Hajj. Detta bevisas av följande uttalande av Profet Muhammed: Abdullah ibn Abi ’Awfa berättade: ”Jag frågade Profeten om en man som inte hade genomfört Hajj, ’Skall han inte ta ett lån för att genomföra Hajj?’ Profeten svarade: ’Nej.’”
  4. Det skall inte heller förekomma något som kan hindra resan för Hajj, som fruktan för tortyr eller att bli fängslad av en tyrann.

 

Hajj när det gäller kvinnor:

Hajj är obligatoriskt för män och kvinnor. När det gäller en kvinna så är det nödvändigt att hon följs åt av sin man eller någon annan mahram

Yahya bin ’Abbad berättade att en kvinna från Irak skrev till Ibrahim An-Nakh’i: ”Jag har inte genomfört Hajj, för även fast jag är rik så har jag ingen mahram som kan följa mig på denna resa.” Han skrev tillbaka: ”Du hör till dem som Gud inte har givit de nödvändiga medlen att genomföra Hajj.”

Abu Hanifah, Al-Hassan, At-Thauri, Ahmad och Ishaq har en liknande uppfattning om detta.

Al-Hafiz säger: ”Bland de lärda i Shaf’is skola så är den vanligaste uppfattningen att en kvinna kan resa med sin man eller en av hennes släktingar (som är mahram) eller en grupp pålitliga kvinnor och även en sådan kvinna.”

En man får inte förhindra sin hustru att genomföra Hajj. Skulle han försöka hindra henne, så skall hon genomföra den ändå, eftersom Hajj är obligatoriskt. Det är inte tillåtet att lyda någon i det som innebär olydnad mot Gud. Observera att detta gäller den obligatoriska Hajj. En man har rätt att ej ge sin tillåtelse till sin hustru att genomföra extra Hajj.

 

Vad krävs för att få göra Hajj åt andra?

Innan en person får göra Hajj åt andra måste denne ha genomfört Hajj för egen del. Detta baseras på en hadith där Ibn ’Abbas berättade att Profeten hörde en man säga: ”O Allah! Här är jag och har hörsammat Din kallelse när det gäller Shabrunah.” Profeten frågade honom: ”Har du genomfört ditt eget Hajj?” Mannen svarade: ”Nej.” Då svarade Profeten: ’Du måste genomföra Hajj för egen del först och sedan för Shabrunah.’”

 

Syftet med Hajj

Andan i Hajj är en anda av total uppoffring. Pilgrimen offrar sin personliga bekvämlighet, egendom och närheten till familjen och släkt. Men det största offret som pilgrimen gör ät att offra och bekämpa sin egen stolthet när det gäller nationalitet, social status och egendomar. Detta bevis på självoffer lyftes upp till den högst nivån av ”Guds vän” – Profeten Abraham:

”[Och han bad:] ’Herre! Ge mig en [son, en] en av de rättfärdiga!’ – Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag.

Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: ’Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?’

[Ismael] svarade: ’Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt].’

Men så fort de båda hade visa att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: ’Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!’

Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätt; detta var klart och tydligt en prövning. Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur; och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten [som ber:] ’Fred och välsignelse över Abraham!’” (37:99-109)

Även fast denna händelse ägde rum för flera tusen år sedan så är dess mening lika tydlig då som nu. Abrahams vilja att följa Guds befallning och offra sin son, som han höll kärare än något annat, är ett klart bevis på att för honom var lydnaden inför Gud viktigare än någonting annat. Meningen med den totala underkastelsen inför Gud kan inte beskrivas med ett bättre exempel än detta.

Hajj påminner oss också om Islams broderskap som praktiseras till fullo i denna världs i särklass största församlade grupp av människor. Om den sanna andan hos Hajj kunde genomsyra vårt dagliga liva så skulle vi utan vidare uppnå samma enighet och styrka som vi gör under Hajj.

Under denna välsignade period ser alla pilgrimer lika ut. Det finns ingen skillnad i ras, ekonomisk status och bakgrund, utan alla svarar på Guds kallelse, klädda på samma enkla sätt, alla genomför samma ritualer på samma sätt med ett enda syfte: Prisandet av Gud den Allsmäktige!

Hajj är också en påminnelse om Islams seger över månggudadyrkan och också om de svårigheter och landvinningar som vår älskade Profet Muhammed och hans följeslagare mötte och gjorde.

 

Profet Muhammeds avskedstal

Jag vill avsluta denna mycket kort orientering om Hajj med Profet Muhammeds avskedstal som han höll under det som skulle bli hans sista pilgrimsfärd:

”Jag vittnar om att det ej finns någon värdig dyrkan utom Gud, den Ende, den som ej har någon vid Sin sida, och jag vittnar om att Muhammed är Hans Tjänare och Hans Budbärare. Jag tror inte, O mitt folk, att vi skall samlas här igen. Era ägodelar, er ära och era liv är helgade och oantastliga på samma sätt som denna dag. Denna månad och denna stad är helgad.

Ni kommer snart att stå inför er Herre och Han kommer att låta er stå till svars för era gärningar. Akta er för att gå vilse och börja döda varandra efter det att jag är borta.

Var uppmärksamma på att jag har bekämpat alla oislamiska sedvänjor och traditioner. Alla blodsfejder är fullständigt upplånade. På grund av detta efterskänker jag nu allt som är skyldigt någon av mina familjemedlemmar.

Riba (ränta) har blivit olagligt och är inte längre tillåtet. Jag efterskänker härmed all form av ränta för någon av mina familjemedlemmars räkning; till exempel all ränta för min farbror, Abbas bin Abdul Muttalib efterskänks härmed i sin helhet.

Var alltid uppmärksamma på den plikt som ni är skyldiga Gud när det gäller era fruar. Ni har gift er med dem i Guds namn och ni har gjort dem tillåtna för er i enlighet med Guds ord. Så kom ihåg ert förbund. De är skyldiga er trofasthet, ni har rätt att vänligen tillrättavisa dem för deras försumlighet. Ni är skyldiga dem ett passande uppehälle. När det gäller de som är under ert beskydd, de till att ni föder dem med den mat ni själv äter; och klär dem med det som ni klär er. Om de begår ett fel som ni inte kan förlåta, skilj er från dem, för de är Herrens tjänare och de skall inte plågas.

Gud har gjort er till bröder, så var inte oeniga. En arab är inte bättre än en icke arab, ej heller är en icke arab bättre än en arab; ej heller är en vit bättre ’n en svart eller en svart bättre än en vit.

Jag lämnar något hos er som, om ni håller fast vid det, kommer att skydda er från all villfarelse, och det är Guds Bok.

Det kommer ingen ny profet efter mig, inte heller någon ny lag. Dyrka er Herre, utför bön, fasta under Ramadan, betala Zakat med glädje, genomför vallfärden till Guds Hus, och lyd de styrande bland er; Gud kommer att ta emot er i Sitt Paradis.

På Domens Dag kommer ni också att tillfrågas angående mig. Säg mig nu, vad ni kommer att svara?

Folket svarade med oerhörd kraft: ”Vi vittnar om att du har delgivit oss alla Guds befallningar.”

Då pekade Profet Muhammed med sitt finger mot himlen och sedan mot folket och sade: ”Hör, O Gud!”

Folket fortsatte: ”Du har tillfullo uppfyllt dina skyldigheter som en Profet och Budbärare.”

Profeten sade: ”Vittna om detta, O Gud!”

Folket fortsatte en tredje gång: ”Du har klargjort för oss det som är rätt och det som är fel.”

Igen så sade Profeten Muhammed: ”Hör, O Herre!”

Efter detta så kom den sista uppenbarelsen till vår älskade Profet Muhammed: ”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.” (5:3)

 

Salaam, Mars-April 1997, Sida 20-22