Vad säger islams källor om bildkonst?

Ur Halal och Haram av Youssuf Al Qaradawi

 

Förbud mot statyer

Islam förbjuder statyer i hemmet. Med statyer menas massiva hela statyer som inte har stiliserats eller deformerats. Att ha sådana statyer i ett hem är nog för att driva bort änglarna, som representerar Allahs barmhärtighet. Profeten Mohammed sade: ”Förvisso, änglarna kommer inte in i ett hus där det finns statyer.” (Muslim)

Enligt flera lärda är e person som har statyer hemma att likställa med en icke troende. Det är också förbjudet att tillverka statyer, även för dem som inte är muslimer. Profeten, frid vare med honom sade: ”Bland dem som skall få det förfärligaste straffet är de som tillverkar statyer även de som söker att efterlikna Allahs skapelseverk” (Bukhari och Muslim)

En orsak till förbjudet mot statyer är att skydda den rena monoteistiska tron. Med tanke på hur denna tro har behandlats av andra folk, som fått del av uppenbarelsen tidigare, är denna omtanke välbefogad. Avgudadyrkan tog fart när människorna började tillverka statyer av sina döda förfäder för att tala till dem, be om hjälp och välgång. Det är därför logiskt att en religion som har målsättningen att stoppa all villfarelse och sedefördärv, stänger alla vägar till otro och vanföreställningar. I Islam finns det inga helgon och ingen plats för övertro på någon människa överhuvudtaget, Islam är evig, och hålls rent av sina sunda regler.

Att detta förbjud gäller även tillverkning av statyer förklaras att en skulptör brukar vara stolt över sina verk, så till den milda grad att många skulptörer i tidigare generationer börjat tro sig ha skapat en varelse med mänskliga eller till och med gudomliga egenskaper. Det som ser ut att var omöjligt för en generation har visat sig vara möjligt för nästa, och detta gäller även olika kulturer. För en människa ur vår kultur må det idag vara helt uteslutet att tro att en staty skulle ha någon kraft alls, medan en person ur en annan kultur tror detta vara fullt möjligt. Islam är en universell religion, för jorden alla folk, och därför innehåller den denna regel som hindrar en del av våra bröder eller systrar från andra folkslag att bli vilseledda.

En annan anledning till att avstå från att tillverka statyer är att de ofta föreställer människor i komprometterande poser eller avklädda, eller i vissa fall, förhärligade. Ingenting av detta är i samklang med en muslims personlighet.

Till sist, statyerna har varit och är fortfarande en symbol för makt och status. Människor i höga positioner tävlar om att fylla sina hem och ämbetsrum med dessa statussymboler i stället för att tävla om att utföra sina plikter väl i sitt hem och samhälle. Inte heller längtan efter statussymboler och överdådig lyx är en muslimsk egenskap.

Enligt en hadith berättas det att Jibril vägrade att komma in i profetens hus för att en staty stod vid hand dörr. Han kom tillbaka nästa dag och ville fortfarande inte komma in, utan sade till profeten, ”Se till att någon slår sönder dess huvud, så att den liknar en trädstam”. (Abo Daoud, Al-Nisai, Al-Tirmidi och Ibn Hibban)

Vissa lärda menar att denna hadith visar att kompletta statyer är förbjudna, medan statyer som saknar en (för människan) vital kroppsdel är tillåtna, medan andra ger en mer trolig förklaring; man har inte samma respekt för en deformerad staty som för en hel.

 

Bilder

Hur skall man då förhålla sig till endimensionella bilder och målningar?

Alla lärda är överens om att rita och måla och göra bilder av växter, träd, sjöar och naturen, båtar, hus, himlakroppar och andra föremål utan liv är tillåtet. Dessutom är man överens om att rita och måla bilder utan avsikt att tävla med Allah, eller förhärliga någon är också tillåtet. Om detta finns det ett antal starka hadither.

Abu Talhah al Ansari sade: Jag hörde Allahs budbärare säga: ”Änglarna kommer inte in i ett hus där det finns en hund eller statyer.” Jag gick då till Aisha och frågade henne: ”Vet du att Allahs budbärare sade: ” Änglarna kommer inte in i ett hus där det finns en hund eller statyer.” Har du hört säga så?

– Nej, men jag skall berätta vad han gjorde. En gång när han hade åkt bort hade jag hängt upp en gardin för min dörr och det var bilder på denna gardin. När han kom tillbaka och såg det kunde jag se att han var missnöjd. Han drog ner den och sade: ”Allah har inte beordrat oss att klä sten och lera.” Sedan gjorde vi två kuddar av tyget och fyllde dem med palmblad. Han sade ingenting om det.

Denna hadith visar att man inte ska ha bilder på väggar eller gardiner med bilder på.

Al Nawawi har förklarat innebörden av denna hadith enligt följande: ”Ingenting i denna hadith pekar på ett förbjud, orden Allah har inte beordrat oss att klä sten och lera, visar att detta inte är obligatorisk eller ger någon belöning men inte heller något som bör förbjudas.”

I en annan version av hadithen säger Profeten: ”Ta bort det för att dessa bilder distraherar mig när jag utför bön.”

Al Tahawi en hanafi jurist säger: ”I början förbjöd profeten alla slags bilder, eftersom muslimerna alldeles nyligen lämnat avgudadyrkan, men detta förbjud lättades senare och bilder på tyg (kläder och saker av tyg) blev tillåtna, han tillät även bilder som inte hölls i ära, eftersom risken för återfall i villfarelser och avgudadyrkan försvann då dessa bilder inte gavs någon speciell ställning eller respekt. Men – förbjudet mot kompletta statyer, icke stiliserade eller deformerade består en idag.”

 

Foton

Vi har hittills konstaterat att de flesta lärda menar att bilder som målats, ritats eller på annat sätt producerats på papper eller på annat platt underlag är tillåtna. Samma gäller även foton.

Sheikh Muhammad Bakhit, från Egypten, har dragit slutsatsen att fotografering är tillåtet eftersom man endast gör en bild av en redan existerande varelse. Det finns några lärda som är väldigt strikta vad gäller bilder och avbildning, men även de har kommit fram till att fotografering är tillåtet, med hänvisning till att bl. a detta är nödvändigt för t ex pass och id kort.

Precis som med allting annat har även fotografering sina gränser; det är haram att fotografera sådant som går emot islams principer t ex nakna eller halvnakna människor, bilder på män och kvinnor i positioner och situationer som skulle kunna beskrivas som fantasieggande eller sexiga. Bilder som manar till eller gör reklam för otillåtna handlingar som alkohol eller tobaksreklam. Sådana bilder är också haram att ha på väggen och det är till och med haram att ha för avsikt att titta på dem.

Detsamma gäller bilder på tyranner, vars bilder man inte bara skall avstå från, utan även tycka illa om, eftersom tyranni är avskyvärt för en muslim. Detta gäller även bilder på ”stora” män eller människor, ”stjärnor” mm som propagerar för sedeslöshet.

Av förklarliga skäl är bilder som föreställer ritualer som har med avgudadyrkan eller andra religioners symboler att göra också otillåtna för muslimer, bland dessa räknas även kristnas kors eller hindu gudabilder.

 

Salaam, sept-okt 1998, sida 10-11