Vad Koranen säger om äktenskap mellan muslimska män och kvinnor med icke-muslimer

Asma Lamrabet – Webislam

Onödigt att säga att den äktenskapliga föreningen mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslim är ett av de stora
tabubelagda debattämnena inom islam.

Enligt en nästan allmän enighet och religiöst lufttätt perspektiv, är det strängt förbjudet för en muslimsk kvinna att
gifta sig med en icke-muslim, oavsett mannens religion. Samtidigt är det tillåtet för en muslimsk man att gifta sig
med en icke-muslim, särskilt om hon är kristen eller judinna, som anses vara av den islamiska skolastiska tradition
som tillhörande ”Bokens folk” (1).

Vad säger Koranen, och hur behandlar man frågan om muslimska män och kvinnors äktenskap med de som inte tillhör samma
religion? I Koranen finns det bara en vers som talar om denna fråga specifikt. Denna vers är utan tvekan den
viktigaste vers som definierar kravet för äktenskap med en viss kategori av icke-muslimer.

TAG inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänarinna är helt visst
bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne. Och gift inte bort era döttrar med män som
dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende [Guds] tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur
förträfflig ni än finner honom. Sådana [människor] inbjuder till Elden, men Gud inbjuder till paradiset och att genom
Hans nåd söka syndernas förlåtelse. Och Han klargör Sina budskap för människorna för att stämma dem till eftertanke.

(2:221)

Denna vers är helt transparent om Koranens förbud mot äktenskap mellan troende, män och kvinnor, och de som på den
tiden utsågs under begreppet ”mushrikin” eller annorlunda uttryckt, polyteister.

Vi kommer att behöva ta hänsyn till det faktum att detta koraniska förbud var vettigt på tiden, då det är värt att
komma ihåg att polyteisterna (mushrikin) hade ägnat sig åt ett skoningslöst krig mot muslimerna. Kom också ihåg att
polyteisterna representerade de rikas kast på den tiden som levde i överflöd och överdåd av rikedom som gränsade till
oanständighet, och vars livsstil blev allvarligt ifrågasatt rättvisan och jämlikheten i de nya sociala värderingar som
infördes genom Koranens etik.

Koranen verkar förstå att det kan finnas en affinitet mellan en troende, man eller kvinna, och en polyteistisk person,
men rekommenderade att undvika en sådan allians. Så mycket så att versen verkar uppmana muslimer, män och kvinnor, att
föredra de ödmjuka troende slavar framför de rika och arroganta polyteister, även om de skulle verka mer attraktiva än
de fattiga slaverna.

Denna anspelning på slavar, män eller kvinnor, är ganska avslöjande för de moraliska värden som den koraniska
uppenbarelsen försökte ingjuta. Genom att ”tolerera” alltid i princip bakgrunden av en universell situation där
slaveri var vardagsmat, Koranen samtidigt försöker bryta de första kedjor i den sociala hierarkin, genom att föredra
dessa ”fattiga” troende slavar i stället för de som levde i rikedomens oförskämdhet och elitens överdåd av den tiden.

Genom att gifta sig med slavar, trots deras prekära sociala situation, uppmuntrade islam muslimer att värdera
människor utanför deras sociala status, och därifrån, att åter balansera orättvisor som etablerades av den etniska
stam system som härskade vid den tiden.

Å andra sidan, det fanns ett behov av att skydda de nya troende från de åtgärder som hade vidtagits av polyteisterna
som såg i denna nya religion en fara för sina egna intressen. Koranen uppmanar muslimska män och kvinnor att förena
sig med troende, som dem, hade denna medvetenhet om tro och rättvisa på jorden. Det handlade om att undvika till varje
pris giftermål med polyteisterna som kämpade mot en religion som verkligen tagit ställning i förmån för de fattiga och
förtryckta på jorden.

Muslimska män och kvinnor uppmanas därför att gå med dem som, liksom dem, var i denna tro på en transcendent Gud,
symbol för en monoteism ren från alla materiella gudar och orättvisor.

Versen i fråga föreskriver att muslimska män och kvinnor får gifta sig med troende (mu’minin) och ska avstå från att
gifta sig med polyteister (mushrikin). Observera först versens jämlika förhållningssätt till män och kvinnor och som
inte lämnar plats för förvirring. Budet är helt lika och utmanar både män och kvinnor på samma strikta sätt.

I gengäld, det som orsakar debatt och versen inte anger tydligt är begreppet troende med vilka muslimska män och
kvinnor får gifta sig med.

Vilka ”troende” handlar det om? Var det bara de som just hade omfamnat islam? Eller kanske det var tron i dess vidaste
bemärkelse, tron på en Gud och på en monoteistisk uppenbarelse, som normalt omfattar troende av andra monoteisitiska
religioner?

Det är sant att versen har en viktig frihet när det gäller tolkningen som kan dras av den, men oavsett tolkningen,
finns det åtminstone en sak som är klar i Koranens rekommendation och det är det faktum att det som gäller för
muslimska män gäller också för muslimska kvinnor.

Nu är detta inte alls vad som finns i olika sammanställningar av islamisk exegetik. Det är när vi går igenom de olika
klassiska koraniska kommentarer som vi blir ganska förvånad att finna att genom ett etablerat samförstånd, denna
föreställning om ”troende män och troende kvinnorna” har uppfattas olika beroende på om det är muslimska män eller
muslimska kvinnor man pratar om.

Faktum är att uppsättningen av klassiska kommentarer fokuserade på den första delen av versen som handlar om muslimska
män, medan olika diskussioner har fokuserat särskilt runt begreppen ”troende kvinna” och ”polyteist kvinna” med en
muslim var laglig rätt att gifta sig med (2).

Exegeten Ibn Kathir börjar sin kommentar till denna vers genom att definiera ”polyteister”, och tillade att detta var
människor som tillhörde dem som dyrkade idoler (abadatu al assnam) (3).

De flesta exegetik, både klassiska och moderna, fokuserar väldigt mycket på den första delen av denna vers, som
behandlar de muslimska män, och ägnar väldigt lite uppmärksamhet till den andra delen, som behandlar samma fall,
d.v.s. när det gäller de muslimska kvinnor.

Sålunda finner vi att kommentatorerna kommer till slutsatsen att muslimska män får gifta sig med kvinnor som tillhör
”Bokens folk” (ahl al Kitab), d.v.s. kristna eller judinna, som anses av de flesta av dessa samma kommentatorer som
tillhörande de troendes stora gemenskap. De flesta exegeter kommer att motivera sina argument på det faktum att denna
vers legitimeras av en annan vers som bekräftar tillståndet som gavs till muslimska män att gifta sig med kristna
eller judinnor och som för övrigt utesluter de senare från begreppet icke troende eller kufr, som bekräftades av andra
lärda (4).

Egentligen versen de menar dessa olika kommentatorer är följande:

[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av
uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst
förhållande eller en hemlig förbindelse.
(5:5)

För de flesta kommentatorer verkar denna vers avsluta debatten om kristna eller judarnas ”icke tro” och förklara dem
oskyldiga från både begreppet polyteism och misstro eller Shirk.

Exegeten Ibn Ashour förklarar mer ingående i sin kommentar om att det som är förbjudet för muslimska män eller kvinnor
är polyteister (mushrikin) medan folk som tillhör andra monoteistiska religionerna nämns inte på ett uppenbart sätt.
Dessutom anser honom att begreppet polyteist inte har någon klar innebörd, även om han anser som andra forskare, att
äktenskapet är tillåtet för muslimer med kristna och judinnor (5).

När det gäller den andra delen av versen, som verkar erbjuda samma friheter till muslimska kvinnor som dem som erbjuds
till muslimska män, kan vi konstatera otvetydigt att muslimska forskare och jurister är enhälligt överens om att
förbundet mellan en muslimsk kvinna och en icke muslim, oavsett om denne är polyteist, kristen eller jude, är strängt
förbjudet.

Ibn Ashour säger att det inte finns texter som tillåter eller förbjuder äktenskap mellan muslimska kvinnor och kristna
eller judiska män. Han hävdar också att hela gemenskapen av lärda har gått med på att förbjuda det av olika skäl, en
del till följd av analogi (quiyass) och andra av konsensus (Ijmaa) men erkänner att det inte finns särskilda skäl som
kommer från de heliga texterna (6). För denna lärd, förbudet för en muslimsk kvinna att gifta sig med en kristen eller
judisk man, inte härrör från någon koranisk eller profetisk text (sunna), utan snarare en överenskommelse mellan de
lärda genom tiderna (7).

De flesta forskare ger därför liten eller ingen detaljerad förklaring om detta förbud som tycks motsäga versens
allmänna betydelse, jämlik i sin formulering för män och för kvinnor.

Men andra kommentatorer försöker motivera detta förbud med en annan vers som säger följande:

TROENDE! När troende kvinnor som har utvandrat kommer till er, förhör dem! Ingen utom Gud känner deras tro, men om ni
har övertygat er om att de är troende, sänd då inte tillbaka dem till förnekarna av sanningen; deras män har inte
[längre] rätt att leva med dem och de har inte rätt att leva med sina män.
(60:10)

Å andra sida är kontexten för uppenbarelsen av denna vers som sin allmänna mening långt ifrån fallet med äktenskapet
med icke-muslimer. Klassisk exegetik förklarar att denna vers uppenbarades när två män från den polyteistiska klanen
Quraish kom för att kräva återlämnande av sin syster, Umm Kulthum bint Aqabah, som hade konverterat till islam och
hade emigrerat till Medina för att förena sig med det muslimska samhället (8).

Det är viktigt att komma ihåg här att vid denna tid hade profeten förseglat en förståelse pakt i al-Hudaybya med
fiende stammen Quraish. Bland bestämmelser i detta förbund, som rekommenderade upphörande av kriget för tio år,
förutsattes att det under denna period varje medlem av Quraish som gick för att träffa profeten i Medina utan
tillstånd från en förmyndare skulle utlämnas till Mecka.

Umm Kulthum, som var den enda av hans familj som hade konverterat och som blev tvungen att fly från en av de mest
fientliga sammanhang, bad om inte skickats tillbaka till sin familj, för att inte fortsätta leva under en orättvis
behandling (9).

Versen således uppenbarades i syfte att förhindra utlämning av kvinnor som konverterat till islam, så att de inte
skulle utsättas för repressalier från sina familjer. Det är därför profeten vägrade att återlämna kvinnor till fiende
klanen, medan avtalet hölls för män.

Som vi kan se, hänvisar inte denna vers på något sätt till något äktenskap med icke-muslimer utan svarar på
strategiska krav för skydd för kvinnor som hade konverterat till islam mot deras familjers vilja och kvinnor som
frivilligt hade begärt skydd av profeten.

Motsättningen vi kan se i dessa klassiska kommentarer finns i det faktum att det enligt de lärda bör muslimska kvinnor
inte förena sig med icke-troende, och man inkluderar i denna grupp kristna och judar. Medan för muslimska män anses
kristna och judiska kvinnor vara troende. Hur kan man betrakta i en och samma kristen eller judisk gemenskap män som
icke-troende medan kvinnor i samma samhällen ses som troende?

I avsaknad av bevis på förbud mot äktenskap mellan muslimer och personer som tillhör andra monoteistiska religioner,
nutida forskare motiverar sina påståenden med de muslimska kvinnors ”naturliga svaghet” som under den ”fördärvliga”
påverkan av deras kristna och judiska män kan ”avledas” från Islams väg, som utan tvekan kommer att påverka barnens
uppfostran. I motsats kan en muslimsk man ha barn med sin kristen eller judisk hustru och behålla sin tro intakt
liksom barnens. Denna vanliga antagande är inte alltid sant och ”styrka” eller ”svaghet” av religiös övertygelse är
inte relaterad till en persons kön utan snarare dennes personlighet och karaktär.

I själva verket är detta argument inte övertygande eftersom om versen, som den tolkas enhälligt i dag, förbjuder
äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en kristen eller en jude, då förbjuder det också för muslimska män.

Men som framgår av talrika verser och islams globala etik, anses enhälligt att kristna och judar är troende
tillhörande de uppenbarade religionerna, och detta trots att det existerar avvikelser från teologisk dogm och
filosofi.

Sammanfattningsvis det som framgår av den övergripande analysen av denna vers är att vad Koranen formellt förbjuder är
föreningen mellan muslimska män och kvinnor, med polyteister.

Versen om äktenskap mellan muslimska män och kvinnor och människor med annan tro innebär regler som är identiska och
helt jämlika i sin koraniska formulering. Även om vi inte kan bortse från att det finns en rättslig enighet om
förbudet mot äktenskap av en muslimsk kvinna med en jude eller kristen, även om det finns ingenstans i Koranen en
formulering som rättfärdigar denna diskriminering.

De frågor som kvarstår är: Hur kan vi i dag, i denna konceptuella, kulturella och globaliserad kaos, kategorisera
människor efter deras tro, deras religiösa eller kulturella tillhörighet? Vad kännetecknar en muslim, en troende, en
kristen, en jude eller en polyteist? Och hur är det med alla som även om de tillhör en viss religiös kultur (många av
dem muslimer) förklarar sig i själ och samvete ateister eller agnostiker?

Vad kan man säga om människor med muslimsk bakgrund som gifter sig med varandra och som i många fall delar som
religiös arv inte mer än namnet och några festliga kulturella traditioner? Medan en icke muslim som vill gifta sig
med en kvinna med muslimsk kultur bör i de flesta fall, låtsas en islamisk tillhörighet för att ”rädda ansiktet” medan
resten är bara fasaden och bedrägeri.

Det är sant att äktenskap som kallas ”blandade” kan medföra större risk för missförstånd på grund av kulturella eller
religiösa skillnader och att någon gång kan äventyra det vanliga livets balans. Men detta är inneboende i varje
äktenskap. Det som är viktigt är att nå denna intellektuella och andliga förening vars främsta styrka ligger i
ömsesidig respekt.

Det är vad det handlar om, trots alla skillnader och problem som kan uppstå under ett gemensamt liv. Ömsesidig respekt
är viktigt och det är det som kommer att få lugn och harmonin i kärleken att regera och vars största styrka kommer att
finnas, nu och alltid i respekten för varandra, deras tro och deras traditioner.

Här försöker vi inte på något sätt att uppmuntra muslimska flickor att göra narr av vissa traditioner som för övrigt
försöker bevara familjens andliga arv, utan det handlar om att inte vara låsta i det som inte sägs och hycklande
sociala praxis som ibland är orättvisa.

Vi måste ha det intellektuella modet att ta itu med dessa frågor i debatter om islam för att undvika psykiskt lidande
och skuld som korroderar många unga muslimers hjärta idag, särskilt de som bor i väst och som oundvikligen
konfronteras med denna typ av händelse i hans personliga liv.

Det krävs att dessa unga muslimska män och kvinnor, när de väljer sin make/maka, gör de det utifrån ett lugn och
framtidsvision som kommer från ett delat och accepterat ansvar från båda sidor.

Detta är vad som är fel med våra muslimska samhällen idag där likgiltighet och social konformism trycker ner
intellektuell och andlig ärlighet. Nu handlar det om att inte ta på sig masker och att sluta gömma sig bakom
ossanolika identitets fästningar, men att våga se på saker och acceptera att världen har förändrats djupt och att
veta att för att bevara hjärtats andlighet måsta vi akta oss från hycklare och dubbla sociala tillhörigheter som har
undergrävt vår nuvarande livsstil.

Genom en seriös och sansad debatt (och bort från känslomässiga utbrott) om innehållet i versen som talar om
interreligiöst äktenskap, bör vi kunna återgå till dess syfte och dess moral. Tillbaka till den sanna och djupa
innebörden av begrepp som troende män, troende kvinnor, Bokens folk, osv. Tillbaka till vad dessa begrepp har att säga
till oss i dag i våra globaliserade och mångkulturella samhällen … Vi måste kunna backa till det inneboende värdet
och den ursprungliga andliga impulsen bakom denna vers och som framförallt förespråkar uppriktighet, ärlighet och
ömsesidig respekt som ofrånkomliga grunden för allt äktenskaplig förening.

Wa Allah a’alam.

Anmärkningar:

 1. Betecknas som ”Bokens folk” (ahl al Kitab) alla personer som tillhör en religion som bygger på en uppenbarad bok
  som Toran eller evangeliet. Det är en plikt för muslimerna att tro på dessa uppenbarade böcker eftersom det enligt
  islam, har uppenbarats av Skaparen själv. Koranen, den sista uppenbarade Bok, är fortsättningen av samma universella
  andliga budskap som Gud avsett för alla människor genom förmedling av successiva profeter.
 2. Precis som Attabari, Ibn Kathir, och Azamakhshari Ar-razi.
 3. Tafsir Ibn Kathir, sid. 604, vol 4.
 4. Se kommentarer i Tafssir Attabari, s. 299, vol 17 och Tafssir Ibn Kathir som ovan.
 5. Tafsir atahrir wa atanouwir av Ibn Ashour, s. 359, vol 1-2.
 6. Som ovan.
 7. Det finns mycket få hadither som hävdar förbud mot äktenskap av muslimska kvinnor med ”Bokens folk”, de anses svag
  yttrande av de flesta forskare, se Attabari i sin kommentar till vers 2, 221.
 8. Tafsir ibn Kathir.
 9. Al Fassi ”el aqd al matine” i Asmaa Ahmed Zyadas verk ’dawr el ma’raa as-siyassi fi ahd an annabi wa al khulafaa
  ar-rashidin” Dar Assalam, 2001, s. 151.