Tre khotba från profeten Muhammad (fvmh) i väntan på Ramadan

IF Redaktion – Ahl al Sunnah wal Yamaah

Profeten Muhammeds (fvmh) predikan för att ta
emot månaden Ramadan.

Rapporterad av Ibn Juzaima från den sahaba Salman (mGvnh) som sade:

Vi fick en predikan av Profeten (fvmh) på den sista dagen av Shaban, och han sade:

”O människor, en stor välsignad månad har kommit, en månad i vilken finns en natt som är bättre än tusen månader, den
månad då Allah ordinerade den obligatoriska fastan och dess förtjänstfulla nattböner. Den som den här månaden utför
frivillig en handling av vänlighet kommer det att vara som om denne hade utför en obligatorisk handling i en annan
månad, och den som utför en obligatorisk handling i denna månad kommer det att vara som om denne hade uppfyllt
sjuttio obligatoriska handlingar i en annan månad. Denna är tålamodets månad och tålamods belöning är Paradiset,
denna är generositetens månad, och den månad då den troendes näring ökar. Den som ger mat till en fastande person
kommer att sona sina synder, och det blir frigörande av en person i helvetet, och han kommer att ha samma belöning
som den fastande personen, utan att minska på något sätt den fastandes meriter.”

De (sahaba) sade, ”O Allahs budbärare, inte alla av oss har tillräckligt för att ge
mat till en fastande person.” Och Profeten (fvmh) sade. “Allah ger belöning till den som ger mat till en fastande
person även om det är en dadel eller en klunk vatten, eller en klunk mjölk, och denna är en månad vars början är
barmhärtighet, dess mitt förlåtelse, och dess slut frigörelse från Helvetet, och den som behandlar väl sin slav
kommer Allah att förlåta honom och befria honom från helvetet. Och i denna månad öka era handlingar i fyra fall, två
fall i vilka Allah kommer att vara nöjd med er, och två frågor som ni inte får glömma och alltid tänka på dem. När
det gäller de två fall med vilka Allah kommer att vara nöjd med er, den ena är Shahada ”la Ilaha il-lah Allah”, ingen
gudom utom Allah och ”Istigfar” att be Allah om förlåtelse. Och när det gäller de två andra frågor ni inte får glömma
utan alltid tänka på dem, be Allah om Paradiset, och ta skydd hos Allah från helvetet, och den som ger att dricka till
en fastande kommer Allah att ge att dricka ur en klunk från en damm och han kommer inte att bli törstig tills han
kommer in i Paradiset”.

Mundari i sin bok ”Targheeb”, sammanställt av Ibn Juzaima i hans Sahih. Och även sammanställd av ibn Hibban och Ibn
Nayyar (må Allah vara nöjd med dem alla).

De Sahabas liv. Kapitel predikningar till Sahaba. Predikningar av profeten (fvmh) för månaden Ramadan.

Profeten Muhammeds (fvmh) predikan om syndernas förlåtelse på den första natten av Ramadan.

Anas (mGvnh) sade: ”När Ramadan närmade sig gav Profeten (fvmh) en kort predikan vid tiden för maghrib och sade,
’Ramadan har tagit emot er och ni har tagit emot den, och vet att i Ramadan blir det inget som väljer Qibla
riktningen inte förlåten vid Ramadans första natt’.”

Från Ibn Nayyars bok ”al Kanzh”. Boken om Sahabas liv. Kapitel predikningar till Sahaba. Profetens (fvmh)
predikningar för månaden Ramadan.

Profeten Muhammed (fvmh) predikan om fasthållande av shaytan och svar på bönen under Ramadan.

Taget från Asbahanis ”Targheeb”, Ali ibn Abi Talib (mGvnh) sade:

När Ramadans första natt kom, brukade Profeten (fvmh) stiga upp, han prisade Gud och sade, ”Oh människor, Allah har
skyddat er från era fiender bland djinner (andar) och lovade er svar på era böner och sade: (Sura Ghafir – Han som
förlåter) ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. ” (40: 60). Och vet att Allah (HoäH) har beordrat sju änglar
(att kedja) varje Shaytan och de kommer inte vara fria förrän månaden Ramadan avslutar. Och vet att himlens portar är
öppna från Ramadans första natt tills sista natten av den samma, och bönerna under Ramadan accepteras.”

Och när var den första natten av de tio (sista) nätter skärpte han sin mi’zar, och gick ut från dem och gjorde Itikaf
och återupplevde kvällen. De frågade, Vad är att skärpa sin mi’zar? Han sade, att avstå från att vara med sina fruar
(att ha samlag) under de sista tio dagarna.

Från Ibn Nayyars bok ”al Kanzh”. Boken om Sahabas liv. Kapitel predikningar till Sahaba. Profetens (fvmh)
predikningar för månaden Ramadan