Tiden och dess betydelse

Karima Ouchen – VerIslam

”I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike”

VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett
rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång
med] tålamod.
(103:2)

Imam Shafii berättar att det är ett av de viktigaste kapitlen i Koranen, eftersom det användes av Sahaba
för att säga adjö till varandra när deras möten slutade. Imam Shafii sa: ”Om människor skulle reflektera
över denna Sura skulle det räcka för dem.”

I den första versen svär Allah vid tiden, på ett sådant sätt att han starkt markerar för oss vikten av
tid som den primära grunden för vår existens. Människan har en viss tid, annorlunda för var och en, för
sin existens i det världsliga livet, en tid som kommer att ta slut.

Versen fortsätter med att prata om människans undergång, eftersom de dagar som går är tid som människan
konsumerar. Vårt liv sammanfattas i timmar, dagar, månader och år; en tid som vi måste behandla som helig,
annars skulle vi inte dra fördel av dess storhet. Denna undergång uppnås när denna väsentliga grund för
existens inte värderas.

Tredje versen börjar med ”utom de som tror”, en beskrivning av de människor som har tro, som sätter sitt
fulla förtroende till Allah och i Hans ord. De människor som är medvetna om att livet är begränsat och
organiserar sin tid med handlingar som är positiva. De är personer som tror på tiden och dess värde.
”lever ett rättskaffens liv”, dessa ord fastställer något grundläggande, goda handlingar, korrekta och
positiva. Den berättar att under den tid han svär för, ska man utföra sitt dagliga liv på ett korrekt och
aktivt sätt, vare sig det är hemma, på jobbet, med ditt samhälle, i dina studier osv. Dessa åtgärder som
helhet kommer att vara de som leder oss till en civiliserad organisation.

”och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen”. I huvudsak är det en fras som förmedlar vikten av
ömsesidighet, som hänvisar oss till människans inställning och hur den ska vara i samhället, och betonar
sanningen som ett uppriktigt samarbetsverktyg för varandra. Och detta kommer att hända när dessa människor
uppfyller den föregående punkten ” lever ett rättskaffens liv.”

Ett annat starkt verktyg för vår existens är tålamodet, ett effektivt medel inför alla svårigheter, för
att träna upp färdigheter, för mänskliga framsteg och uppnå de fastställda målen. Sanning och tålamod
tillsammans skapar en stor inverkan på vår existens, eftersom vår attityd kommer att vara positiv.

Vi ska nu fördjupa oss i temat tiden.

Om vi analyserar detta kapitel i Koranen noggrant kan man få fram mycket viktiga poäng för livet. Om vi
fokuserar på goda handlingar som ett verktyg för att dra nytta av tiden och därmed livet, skulle vi sluta
vid sanning, tålamod, mod, ansträngning och mänskligt beteende.

Stephen R. Covey delade dessa två övertygelser i två sorts etik:

Karaktärsetiken, som grunden för framgång, såsom ödmjukhet, trohet, återhållsamhet, mod, rättvisa,
tålamod, ansträngning och blygsamhet.

Personlighetsetik, som bestämmer den mänskliga interaktions attityder och beteenden i samhället med en
positiv mental inställning, AMP.

Och båda går hand i hand, eftersom även om vi har rätt karaktär måste vi bearbeta våra
kommunikationsförmågor för att uppnå en god mänsklig relation. Men man måste alltid börja med sig själv,
arbeta inifrån och ut.

Och allt detta kopplar oss direkt till våra dagliga vanor, som kan vara påverkad av negativa upplevelser
som vi måste skaka av oss. Stephen definierar vanan som en uppsättning av kunskap, kapacitet och lust, vad
man ska göra, varför och hur. Med goda vanor kan vi kontrollera tiden och använda den på rätt sätt och
vara effektiv hela tiden.

Effektivitet är direkt kopplad till ordning, att veta hur man organiserar dagliga uppgifter och utföra
dem i rätt tid är att dra fördel av tiden. När man är medveten om tidens värde vill man organisera den,
men det är viktigt att vara konsekvent och göra det, annars pratar vi om, egentlige, om brist på
självrespekt.

Om vi reflekterar över det, för att kunna kontrollera tiden, måste vi fokusera på nuet, som Wyne W. Dyer
säger. ”Om du tänker på det, kommer du att inse att det verkligen inte finns något annat ögonblick du kan
leva i, nuet är allt det som finns. Att leva nuet utgör ett positivt liv.”

Att ta till vara och använda tiden på ett positivt och effektivt sätt kommer att ta oss bort från den
undergång som nämns i den andra versen i kapitel 103 i Koranen, och motsatsen till att förlora är
naturligtvis att vinna. Och att vinna betyder att uppnå lycka.