Shiiter och sunniter, tid för enighet

Redaktion – Islamonline

Här vill vi påpeka att i tider då Islams fiende har invaderat den islamiska Umma, alla element som förbättrar enighet
bland muslimerna måste ha företräde framför de olika tvisterna mellan olika grupper och fraktioner. Vi erkänner att
det finns skillnader mellan olika visioner av islam, men är det dags att diskutera sådana skillnader?

Därför bör muslimerna vara uppmärksamma om alla vägar, spår och riktningar som kan leda till skillnader och
konflikter mellan dem. Muslimerna bör följa Koranen och Sunnah, medel och principer som ger ordentlig vägledning.
Allah den Allsmäktige säger: Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras!
Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era
hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder. Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund! Så klargör
Gud Sina budskap för er för att ni skall få vägledning…
(3:103). I våra dagar och i vår tid är det viktigare att
lyfta fram de gemensamma punkter snarare än meningsskiljaktigheter och försöka överbrygga klyftan mellan sunni och
shia utan att kompromissa med islamiska värderingar, eftersom det som förenar muslimer är mycket större än det som
skiljer oss.

Inför våra fienders stora insatser för att så osämjas frön bland oss bör vi göra allt för att göra deras
ansträngningar värdelösa.

Dessutom bör det stå klart för oss att inte allt som kommer under namnet shia kan betraktas som en del av Islam,
liksom att inte allt som går under namnet Fiqh (islamisk rättsvetenskap) kan betraktas som äkta eller korrekt Fiqh.

Vid bedömning av något som islamisk, måste det vägas och fastställas i enlighet med de kriterier och standarder för
Sharia som omfattas i Koranen och Sunnah.

Således, om vissa Shia vanor eller praxis strider mot Sharia kriterier som fastställts av Koranen och Sunnah, måste
det bedömas som icke islamiska, men om de står i överensstämmelse med de ovan nämnda kriterierna, betraktas de som
helt islamiska.

I detta avseende sade shejk Yusuf al-Qaradawi följande:

”Vi har sett hur i hela världen de olika religiösa grupperna försöker förena sina olikheter. Judarna försöka hitta en
gemensam grund med kristna genom att söka sin historiska oskuld i deras historiska deltagande av Jesu korsfästelse Så
är det med kristna som försöka överbrygga skillnaderna mellan de olika kristna samfund i världen. mitt i dessa
vänliga gester, var finns muslimerna? Varför tänder vi oenighetens eld? Vad är orsaken till alla dessa argument om
shiiterna huruvida är muslimer eller inte? Alla ska veta att shiiterna är muslimer som tror på Allahs Enhet och
Profeten Muhammed (fred vare med honom).

Det finns inget tvivel om att shia har föreställningar och dogmer som vi fördömer som avvikelser, men det gör inte
dem till icke muslimer.

Vi bör använda det som vi har gemensamt till förmån för muslimer. Ingen kan förneka att alla muslimer, sunniter och
shiiter, fördömer sionismen och vad den gör med våra palestinska bröder. Vi har samma uppfattning när det gäller
förföljelsen av muslimer i hela världen. Detta innebär att vi har mycket gemensamt, som bör vara i fokus för vårt
samarbete.

Alla muslimer bör vara uppmärksamma mot islams fienders planer och knep. Det är de som vill skapa oenighet och
tvister mellan oss. Nu tar de till andra metoder och uppmuntrar hatet i våra sinnen, hatet mot varandra under sken av
övertygelse och tro. Vi bör inte ge dem denna möjlighet.”

Shejk Atiyya Saqr, tidigare chef för Fatwa kommittén vid Al-Azhar universitetet, bidrar med förtydligande i denna
fråga:

”När vi använder termen shia hänvisar vi till en grupp av människor anhängare till Imam Ali (må Allah vara nöjd med
honom) och visar fullständig lojalitet till Ahl al-Bayt (folket profeten Muhammeds hus). En sådan lojalitet är ett
måste för alla muslimer vilket återspeglas i flera verser i Koranen. Allah den Allsmäktige säger: Gud vill befria
er, ni som står Profeten närmast, från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig.
(33:33)

Det finns också många hadither som uppmanar muslimer att hålla all respekt för människorna i Profetens hus (fvmh),
t.ex. sade profeten tre gånger, ”Var rädd för Allahs i fråga om mitt hem (visa vederbörlig respekt)”. (Muslim)

Men vissa har kommit till en sådan lojalitet till Imam Ali att de har upphöjt honom till en gudomlig status. Andra
hävdar att han borde varit den sista profeten och Gabriel felaktigt lämnade uppenbarelsen till Muhammad (fvmh). Andra
anser att profetian delas mellan Muhammad (fvmh) och Ali som skulle ha tilldelats kalifatet efter Profetens död
(fvmh). Så, för dem är Ali och hans ättlingar de enda legitima ättlingar till kalifatet och inte Abu Bakr, Umar och
Uthman, och att det var en stor orättvisa av Umman att beröva Ali och hans ättlingar denna rätt.”