Respektera dina föräldrar

Redaktion

 

I så gott som varje människas liv får föräldrarnas omsorger ett starkt inflyttande. Förälderns hjärta är källan varav kärleken till barnet kommer. Koranen nämner detta faktum i flera verser. Ändå anser många unga idag att det är uråldrigt att lyda sina föräldrar.

Jag skulle vilja påminna alla om att näst efter Skaparen är det föräldrarna som är en förutsättning för deras existens. Föräldrarna strävar efter och ser fram emot att fostra barnet till fulländning och häri ligger anledningen till Koranens tonvikt på lydnad av troende föräldrar sida vid sida med dyrkan av Gud.

Tillbe Gud och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar (4:36)

Denna vers visar att det näst bästa en muslim kan göra efter att tillbe Gud, är att vara lyhörd till sina föräldrar.

Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem! (17:23-24)

Dessa verser förklarar att vi bör vara vänliga mot våra föräldrar och inte tvinga dem att föra deras behov till vår uppmärksamhet; vi bör uppfylla deras behov innan de måste komma till oss med dem. Närhelst du träffar dem, se på dem med mildhet och vänlighet och höj inte din röst över deras.

Gud säger i Hadith al-Qudsi: ”Jag svär vid min makt att om ett barn är olydigt mot sina föräldrar skall jag inte godkänna hans goda gärningar även om de skulle vara lika goda som profeters gärningar!”

Betydelsen av denna Hadith är att den naturliga kärlek och godhet vi får av våra föräldrar och deras ansträngningar för att sköta om och fostra oss, måste återgäldas genom lydnad och hjälp.

 

Föräldrarnas ekonomiska rättigheter

Gud betonar vikten av att spendera pengar (om man har råd) för Islams sak. Men till att börja med säger Gud, spendera pengarna på dina föräldrar och sedan dina släktingar, föräldralösa osv.

Låt os titta på det såsom det förklaras i Koranen: Det goda ni vill ge skall ni ge till era föräldrar och närmaste anhöriga (2:215)

 

Att återgälda vänlighet

Att återgälda sina föräldrar vänlighet behöver inte nödvändigtvis vara relaterat till pengar. Vänlighet kan visas på det sätt som man har möjlighet till.

”VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon – ja, [hennes möda] vara trettio månader, amningstiden [inbegripen]. Och när människan vid det fyrtionde levnadsåret når sin fulla mognad, ber hon: Herre! Gör att jag [alltid] visar tacksamhet mot Dig för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar och att jag gör det goda och det rätta och allt det som Du ser med välbehag; och gör mina efterkommande till goda och rättrådiga människor” (46:15)

Den som önskar ökat levebröd och belöning från Gud i denna värld och den tillkommande bör handla rätt mot sina föräldrar. Att handla rätt mot dem är faktisk att lyda Gud. Gud säger i Koranen, ”Den som lyder Profeten, lyder mig”. Även Profeten Mohammed, frid vare med honom, har flera gånger under sin livstid sagt att ”Den som behagar sina föräldrar behagar mig”. Så den logiska slutsatsen är att om du behagar dina föräldrar, så lyder du Gud, ”Gud må aldrig förlåta den som inte lyder sina föräldrar”. En läxa och ett exempel för varje muslimsk broder och syster är Profeten Noahs son. Han löd inte sin far och accepterade inte Gud. Därför fick han en obarmhärtig död. En annan hadith berättar att Profeten sade: ”Vemhelst som sårar sina föräldrar, sårar mig och sårar Gud. Och vemhelst sårar Gud förbannas av Taurath, Injeel, Zabur och Koranen. (Alla Guds uppenbarade skrifter).

 

Att lyda Gud

Den allsmäktige Gud står över alla härskare, därför kan hans bud aldrig ersättas av någon annans bestämmelser. Föräldrarnas auktoritet måste vara baserad på Guds bud. Föräldrarna må vara troende eller icke-troende, men de måste respekteras. Men barnen får inte lyda föräldrarna när föräldrarna lär dem att associera andra vid Gud, för att de då är i uppenbar villfarelse. Men man skall ändå bemöta dem med rättvisa och omtanke.

 

Moderns rättigheter

Islam lär att moderns rättigheter bör uppfyllas. På intet sätt får vi förarga våra mödrar. I en Hadith frågade Hakim ibn Hizam Profeten: ”Guds budbärare, vem bland människor skall jag först och främst visa min vänlighet? Profeten svarade: ”Din mor!” Han frågade, Och vem sedan. Profeten Mohammed sade igen: Din mor. Han frågade igen, och vem sedan. Profeten Mohammed sade tredje gången: Din mor! Då frågade mannen en fjärde gång: Och vem sedan, Profeten Mohammed sade då: Din far”

Jag skulle vilja hänvisa till en Koran vers som säger hur tacksam profeten Jesus, Marias son, var mot Gud för att ha gjort honom pliktskyldig gentemot sin mor.

Han har välsignat mig, var jag än befinner mig och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga, och att älska min moder och visa henne aktning! (19:32)

Min slutsats är att varje gott råd vi får från våra älskade föräldrar bör övervägas och åtlydas under Islams belysning. Genom att göra det behagar vi Gud och följer Islam i varje steg vi tar.

Må Gud ge oss vishet och styrka att respektera våra föräldrar i alla avseenden.

 

Redaktionens anmärkning:

Denna artikel tar upp en viktig fråga: relationen mellan barn och föräldrar. Den bör dock ses som en påminnelse för både små och stora, eller till och med vuxna barn, om hur viktiga föräldrarna är i en människans liv, och hur viktig det är att vara lyhörd till goda, troende föräldrar.

Men, tyvärr är inte alla föräldrar så goda som artikel verkar förutsätta, ibland kan en del föräldrar ha svårt att skilja mellan Islam och olika traditioner och ibland kan det till och med vara att gå emot Islams principer att lyda föräldrarna enbart av traditionella skäl! Det händer att barnen måste själva avgöra vad som är det rätta handlingssättet. Men en uppenbar fakta återstår: även om föräldrarna inte är muslimer är det obligatoriskt för en muslim att upprätthålla goda och respektfulla kontakter med sina föräldrar och släktingar. En muslim som bryter kontakten med sin familj (utan mycket starka skäl) skadar både sig själv, sin familj och sin tro.