Nio stora fördelar med att läsa och reflektera över Koranen

www.Bakkah.net

I Allahs namn, den barmhärtige, Hans Salah och Salam vara över Hans siste budbärare Muhammed.

I själva verket är Allahs Bok inte en bok som alla andra, den är Allahs eviga Ord, inte ett skapat ting, en
studiehandledning för liv och död och vad som kommer efter. Därför förtjänar den en mer noggrann undersökning än
någon annans ord.

Den kräver att läsaren går tillbaka till de tidiga berättelser från dem som bevittnade dess uppenbarelse och hörde
förklaringar från Allahs sändebud (fvmh), som fick i uppdrag att förklara för människorna det gudomliga ordet. För
om man försöker att reflektera över innebörden av verserna utan att ha gjort en tidigare studie, troligen
oanständigheten som finns i den tid vi lever i och okunskapen om den korrekta tillämpningen och förståelse som de
tidiga muslimerna hade, skulle leda till förståelsen av vissa saker som inte har föreslagits av Allah, den Högste,
och därför avvika från den rätta vägen fast man tror att man dyrkar Allah.

Så den uppriktiga muslim som förväntar sig att vinna Allahs kärlek genom recitation och reflektion över Allahs Bok,
måste klamra sig starkt till Profetens (fvmh)
förklaringar och de som överfördes av hans följeslagare och deras närmaste efterföljare och de första lärda i
islam.

Vet att recitera och reflektera över Allahs Bok, ägna tid till sin studie och genomförande har enorma fördelar i
detta liv och i nästa, så nu ska vi granska några av dessa förmåner så att vi kan binda oss fastare till Allahs
härliga ord. Varje förmån står som en tillräcklig stimulans i sig tillräckligt för att vi ska komma ifrån varje
ursäkt för att inte ägna oss åt Koranen ordentligt.

1. Att läsa och reflektera över Koranen fyller en islamisk plikt

Faktum är att Profeten (fvmh) sammanfattade denna religion med hans uttalande:
”Religionen är Nasihah (uppriktighet).”

Då sade Tamiz Ibn Aws (mGvnh): ”Vi frågade
oss, till vem?” Han sade:

”Till Allah, Hans Bok, Hans Sändebud, folkets ledare och vanliga människor.” (1)

Uppriktigheten som bör ägnas till Allahs bok, som Ibn Rajab al-Hambali sade, inkluderar att ha en stark kärlek till
den, hedra och prisa dess värde, hävda att det är Guds tal, försöka förstå dess innebörd, agera för den, följa de
påbud som finns i den, sprida dess rätta betydelse, ständigt studera den och skaffa ett gott uppförande som den
främjar.(2)

Så när man läser och reflekterar över Koranen uppfyller man en skyldighet och man blir belönad för det. När man
uppfyller denna skyldighet blir Koranen ett bevis för honom på Domedagen. Och detta är den andra fördel vi får vi
genom att acceptera denna ädla bok.

2. Koranen är ett bevis för oss på Domedagen

Detta beror på budbärarens (fvmh) uttalande: ”… Och Koranen är ett bevis för dig eller emot dig.” (3)

Så en av två saker kommer att ske med detta bevis, Guds Bok. Den kommer att stå på vår sida, som bevis den dag vi
kommer att behöva alla våra goda gärningar eller kommer den att resa sig mot oss, din Skapares ord, som bevis mot
dig! Vem kan räddas från fasorna den dagen, om Allahs ord är mot honom?

Tänk noga, kära bror eller syster, om din relation med Koranen.

Är du försumlig, motsäger du dig dess innehåll eller försummar du dess förelägganden och förbud?

Fundera på det. Varför ska den vara på din sida på Domedagen?

Åh Allah! Vi ber dig, genom ditt härliga ord och resten av dina vackra namn och attribut, att göra Koranen till ett
bevis för oss! Åh Allah! Gör inte Koranen ett bevis mot oss den dagen, och rädda oss från helvetets eld!

För om Gud gör Koranen ett bevis till vår fördel på den dagen, då blir det en stor förespråkare för oss, då ingen
medling kommer att ske utom genom Hans tillstånd.

3. Koranen kommer att medla för oss på Domedagen

Beviset: Abu Umamah berättade att Profeten (fvmh) sade: ”Läs Koranen, för sannerligen kommer den på
Återuppståndelsens Dag att vara om en medlare för sina kamrater.” (4)

4. Din status i detta liv kommer att upphöjas

I Sahih Muslim, finner vi en vacker berättelse om en man av folket som hade löftet om paradiset (Jannah), Umar ibn
al-Khattab och hans ersättare i Mecka förstod detta.

På Amir Ibn Wathilahs auktoritet som sade att Nafi Ibn Abdil-Harith träffade Umar ibn al-Khattab på en plats som
heter Usfan. Umar brukade sätta Nafi i arbete (att regera) i Mecka.

Så Umar sade: ”Vem gjorde dig till härskare över folket i dalen (Mecka)?”

Nafi sade, ”Ibn Abza”.

Umar frågade: ”Vem är Ibn Abza?”

Nafi sade: ”En av våra befriade slavar.”

Umar sade: ”Så du sätter en befriad slav att leda över folket?”

Nafi sade: ”Sannerligen är han en recitatör av Allahs Bok, den Allsmäktige, och han är verkligen kunnig i
arvslagar.”

Umar sade: ”Sannerligen din Profeten (fvmh) sade:
”Sannerligen Allah höjer vissa människor genom denna bok och sänker andra genom den.” (5)

5. Du kommer att vara det bästa av människor

Uthman (mGvnh), den tredje kalifen och den fjärde mest dygdiga personen på jorden efter Profeten (fvmh), Abu Bakr
och Umar berättade att Profeten (fvmh) sade:

”Den bästa av er är de som lär sig Koranen och lär den till andra.” (6)

6. Det finns tio belöningar för varje bokstav du reciterar ur Koranen

Som en äkta hadith i Sunan at-Tirmidhi säger:

”Den som läser en bokstav från Allahs Bok, kommer att få en belöning. Och denna belöning kommer att multipliceras
med tio. Jag säger inte att ’Alif, Lam, Mim’ är en bokstav, men att ’Alif’ är en bokstav, ’Lam’ är en annan bokstav
och ’Mim’ är en annan bokstav.” (7)

Så utöka din recitation av Koranen för att få dessa meriter, och för att också få följande fördelar.

7. De som reciterar Koranen kommer att vara i sällskap med de ädla och lydiga änglar

Aisha (mGvnh), Profetens älskade hustru som höll huvudet i hans knä när han tog sina sista andetag, berättade att
Profeten (fvmh) sade:

”Sannerligen den som reciterar Koranen på ett vackert, lugn och korrekt sätt, kommer att vara i sällskap med de
ädla och lydiga änglar och en som reciterar med svårighet, stammande eller snavar genom dess verser, kommer att få
dubbelt så mycket belöning.” (8)

Så låt inte Shaytan ge er falska ursäkter som ”Jag är inte arab” eller ”Det är inte mitt språk.” Denna hadith är ett
tydligt bevis mot dessa viskningar. Avsätt tid för Allahs Bok. Ursäkterna har tagits bort och vägen förtydligas för
er att omfamna Guds Bok utan att blinka eller erbjuda ursäkter.

Och absolut inte tveka om att söka en lärare eller en studiecirkel för Koranen när ni har läst de sista och kanske
största fördelarna med att läsa och begrunda Koranen.

8. Koranen leder dig till paradiset

Profeten (fvmh) sade:

”Koranen är en medlare, något som fick lov att ingripa, och man tror på det. Den som har den framför sig kommer att
ledas till Paradiset, medan de som lämnar den efter sig kommer att tas till helveteselden.” (9)

9. Din plats i paradiset bestäms av mängden Koranen man memorerar i detta liv

Adbulah Ibn Amr ibn al-As hörde profeten säga:

”Det kommer att sägas till Koranens följeslagare: Läs och bli upplyfta (genom nivåerna i Paradisets) och försköna
era röster som ni brukade göra när ni var i Dunya! Ty sannerligen, din plats i Paradiset vara att vara i den sista
versen du reciterar.” (10)

Vet att dessa nio fördelar, bland alla tillgängliga förmåner, kan erhållas endast med ett uppriktigt engagemang för
Allahs Bok, inte enbart genom förklaring att ”Jag älskar Koranen, det är vackert.” Snarare måste hjärtat vara
uppriktigt fäst vid Allahs Bok och lemmen och tunga kommer att följa denna förbund.

Ni måste veta att bara ett fåtal av de många fördelarna med att läsa och reflektera över Koranen har nämnts här. Det
finns många fördelar som väntar din läsning av Koranen och hadith böcker, som kapitel om Koranen som kommer att
argumentera för din räkning i graven, och det är ett fysiskt botemedel, en källa till vila och avkoppling för ditt
hjärta, bland många andra saker.

Och Allah vet bäst.

Anteckningar

 1. Sahih Muslim 194 (1/220 av Sharh An-Nawawi)
 2. Se Yamiul-Ulum wal-Hikam, sida 221 (Ar-Risalah, 1417)
 3. En del av en hadith i Sahih Muslim 533 (2/97 de Sharh An-Nawawi)
 4. Sahih Muslim 1871 (3/330 av Sharh An-Nawawi)
 5. Sahih Muslim 1894 (3/339 av Sharh An-Nawawi)
 6. Sahih Al-Bukhari 5027 (9/89-90 av Fat-hul-Bari)
 7. Sunan At-Tirmidi 2910; Al-Albani verifierade det i Sahih Sunan At-Tirmidi (3/164)
 8. Sahih Muslim 1859 (3/325 av Sharh An-Nawawi); en annan version av denna hadith med en liten skillnad i ord kan
  hittas i Saheeh Al-Bukhari 4937 (8/852 av Fat-hul-Bari)

 9. En äkta hadith finns i Sahih Ibn Hiban 124 (1/330-331 av Tartib Ibn Balban, tryckt av Ar-Risalah), på uppdra av
  Abdullah Ibn Masud; Al-Albani verifierade den i Silsilatul-Ahadithis-Sahihah 2019

 10. Sunan At-Tirmidhi 2914; Al-Albani verifierade den i Sahih Sunan At-Tirmidi (3/164-165)