Muslimskt deltagande i Europaparlamentets val, ”ett medborgerligt ansvar av stor betydelse”

Islamiskt Forum

 

Sverige är vårt hemland. Och som svenska medborgare med muslimsk tro ​​är det absolut nödvändigt att komma ihåg att vårt engagemang i nationella och europeiska val inte bara är en omistlig rättighet, utan ett medborgerligt ansvar av största vikt.

Liksom många av våra landsmän har många muslimer i Sverige vänt sig bort från politiken, desillusionerade av brutna löften och besvikna förhoppningar. Men i dagens situation är det avgörande att vi mobiliserar oss. Valdeltagande är inte bara en demokratisk gest, utan en bekräftelse av den plats och roll vi har i det svenska samhället.

 

Demokrati är naturligt kopplat till den muslimska religionen

I en demokrati är rösträtt en grundläggande rättighet för alla medborgare. För muslimer i Sverige åtföljs denna rätt av en plikt: att hjälpa till att forma vår nations framtid. Genom att utöva denna rättighet har vi möjlighet att påverka den politik och de ledare som kommer att bestämma riktningarna för vårt samhälle. Vårt politiska engagemang är ett vittnesbörd om vår önskan att delta aktivt och konstruktivt i livet i vårt land.

Det är viktigt att betona att Islam uppmuntrar oss att vara aktiva medborgare, att arbeta för det gemensamma bästa. I detta avseende skulle jag vilja bjuda in dig att utforska den grundläggande alliansen mellan Islam och demokrati från dess uppenbarelse. Denna föreställning som idag är känd som demokrati finner sin översättning i principen om shura.

Shura, eller principen för kollektiv överläggning, utgör en av grunderna för Islam, ofta missförstådd i väst. Men denna princip, som nämns i Koranen och omsattes i praktiken av profeten Muhammed, frid vare med honom, och hans följeslagare, visar hur demokrati är naturligt kopplat till den muslimska religionen.

 

Kollektiv överläggning i hjärtat av den muslimska religionen

Begreppet shura vilar på solida grunder i islamiska normativa texter. Forskare hänvisar ofta till två koranverser som rör den metafysiska skapandet av den mänskliga ordningen. Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, en framstående forskare, förklarade att denna fråga hade ett grundläggande värde i skapelsens ordning. Sannerligen, till och med profeten Ibrahim, efter att ha mottagit den gudomliga ordern att offra sin son Ismael, rådfrågade den sistnämnde: ”Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?” (37:102). Ismaels svar, präglat av underkastelse och visdom, visar vikten av dialog och samråd.

I den privata sfären är shura väsentligt i familje- och äktenskapliga relationer. Koranen rekommenderar samråd och ömsesidigt samtycke mellan föräldrar när man tar beslut som gäller deras barn. Kollektiva överläggningar är således förankrade i muslimernas dagliga liv, vilket främjar harmoni och familjesammanhållning.

Men det är i den offentliga sfären som shura tar sin fulla omfattning. Koranen betonar principen om kollektiv överläggning för alla frågor av gemensamt intresse: … och som svarar när deras Herre kallar och som förrättar bönen och som [i allt] iakttar regeln om samråd…  (42:38). Vår profet Muhammed själv, som en guide och ledare, tog ofta råd från sina följeslagare. Abu Hurayra rapporterade: ”Jag har aldrig sett någon som är mer benägen att ta råd från sina följeslagare än Guds Sändebud.”

Tillämpningen av shura i muslimska sammanhang är inte begränsad till konsultation med eliter. Det innebär också ett brett samhällsdeltagande, inklusive alla delar av samhället. Koranen nämner drottningen av Saba, som rådfrågade sina rådgivare innan hon fattade ett viktigt beslut, och en kvinna som rådde sin far att vädja till profeten Moses (27:32-33).

Processen för kollektiva överläggningar inom Islam går längre än bara konsultation. Det handlar om att följa majoritetens opinion, en praxis som ger genklang i moderna demokratiska system. Majoriteten av samtida forskare och tänkare hävdar att ledare måste följa de beslut som fattas av rådgivande råd. Detta stöd förstärker beslutens legitimitet och förhindrar autokratiska övergrepp.

Exemplet med vår profet Muhammed under striderna vid Badr och Uhud illustrerar perfekt detta tillvägagångssätt. Under Badr väntade han på majoritetens stöd bland sina följeslagare innan han bestämde sig för att ge sig ut i strid. I Uhud, även om hans åsikt var olika, följde han majoriteten av sina följeslagare. Dessa exempel visar vikten av samråd och respekt för den kollektiva opinionen i islamiskt styre. Sammanfattningsvis är demokrati inte ett främmande begrepp för Islam.

Principen om shura, djupt rotad i heliga texter och profetisk praktik, bevisar att kollektiva överläggningar och samhällsdeltagande är hjärtat i den muslimska religionen. I dessa tider då Islam ofta ses som oförenlig med demokrati, är det avgörande att komma ihåg dessa grundläggande sanningar och inse att grunderna för demokratiskt styre har funnits i Islam sedan dess ursprung.

 

Medborgerligt och politiskt engagemang är nödvändigt för att muslimer ska kunna bidra positivt till samhället

Svenska muslimers deltagande i val passar perfekt in i detta perspektiv. Våra religiösa principer uppmanar oss att främja det goda och kämpa mot det onda. Genom att rösta kan vi stödja politik och kandidater som försvarar det gemensamma bästa och bekämpar orättvisor och korruption, i enlighet med muslimska principer.

Givetvis hävdar vissa rörelser som proklamerar sig anslutna till Islam, i en anda av bakåtsträvande och snäv gemenskap, att en muslim inte kan välja en icke-muslim. Vi ser dem, med hjälp av videor på sociala nätverk, ställa upp som predikanter, sprida sin okunskap till de yngsta och manipulera deras religiösa glöd. Dessa förenklade och felaktiga tal försöker så tvivel och distrahera våra ungdomar från Islams sanna principer.

Dessa pseudopredikanter, ofta utan seriös religiös utbildning, utnyttjar ungdomars sårbarhet för att sprida idéer som splittrar snarare än förenar. De ger upphov till ett klimat av misstro och förkastande gentemot demokratiska institutioner, och hävdar att politiskt deltagande är oförenligt med den muslimska tron. Inget kunde vara längre från sanningen.

Men det är upp till oss, de ansvariga för olika muslimska organisationer, som förlitar sig på imamer med gedigen utbildning, att kämpa mot dessa okunniga människor och att uppmärksamma unga svenska muslimer på dessa misstag, vare sig de är avsiktliga eller inte. Vi har ett ansvar att komma ihåg att Islam, långt ifrån att förespråka isolering, uppmuntrar sina anhängare att vara aktivt involverade i det samhälle de lever i. Det är viktigt att visa att vår tro inte hindrar oss från att delta fullt ut i det civila livet, tvärtom.

Vår plikt är att utbilda och uppfostra våra unga människor i Islams sanna läror, som värdesätter rättvisa, delaktighet och det gemensamma bästa. Genom att tillhandahålla gedigen kunskap och utveckla kritiskt tänkande kan vi hjälpa dem att förstå att rösta och engagera sig politiskt är handlingar som inte bara är tillåtna utan uppmuntras av vår religion.

Och för att påminna om att målen för muslimsk lag (maqasid al-sharia) inkluderar skydd av religion, liv, intellekt, egendom och mänsklig värdighet. Att delta i val är ett sätt att främja och skydda dessa värderingar inom samhället. Många muslimska forskare och tänkare ser medborgerligt och politiskt engagemang som inte bara förenligt med muslimska principer, utan också nödvändigt för att muslimer ska kunna ge ett positivt bidrag till samhället. De ser valdeltagande som ett sätt att främja rättvisa, försvara minoriteters rättigheter och arbeta för det gemensamma bästa.

 

Konsekvenserna för muslimer av en högerextrem seger kan bli särskilt allvarliga

Tänk på exemplet med den mauretanska Sheikh Abdullah bin Bayyah, en respekterad muslimsk forskare som upprepade gånger har stött muslimskt deltagande i politiska processer i de länder där de bor. Han hävdar med övertygelse att det är en del av vårt ansvar att arbeta för det gemensamma bästa och att främja rättvisa. Ingrid Mattson, kanadensisk muslimsk forskare och tidigare president för Islamic Society of North America (ISNA), uppmuntrar också muslimer att engagera sig politiskt, och betonar vikten av att delta i val så att muslimska angelägenheter beaktas. På samma sätt hävdar Mohammad Fadel, juridikprofessor och muslimsk forskare, att valdeltagande är avgörande för att garantera muslimska rättigheter och främja social rättvisa.

Det är viktigt att komma ihåg att röstning är det främsta sättet för medborgarna att uttrycka sina politiska preferenser. Genom att rösta hjälper vi till att avgöra vem som ska fatta viktiga beslut som kommer att påverka vårt dagliga liv och vårt lands framtid. Ett brett och mångsidigt valdeltagande säkerställer att alla delar av samhällets intressen, även de mest motsägelsefulla, är representerade, vilket leder till mer balanserade och inkluderande beslut.

Detta är desto mer sant i det aktuella sammanhanget. Framväxten av extremhögern, som säger själv att de ska bli vinnaren av dessa val, väcker allvarliga farhågor. Historiskt sett har högerextrema rörelser ofta förknippats med politik för utanförskap, diskriminering och splittring, för att inte nämna stöd till det pågående folkmord i Palestina. Konsekvenserna för muslimer kan bli särskilt allvarliga, allt från en ökning av islamofobiska handlingar och diskriminering till att stärka restriktiva lagar som riktar sig till religiösa och kulturella sedvänjor. En sådan seger skulle kunna förvärra sociala spänningar, förstärka negativa stereotyper och ytterligare marginalisera denna gemenskap, och därigenom äventyra de grundläggande demokratiska principerna vilket redan sker i vårt land. Det är avgörande att medborgarna mobiliserar sig för att försvara ett inkluderande samhälle som respekterar allas rättigheter.

Kort sagt, medborgerligt och politiskt engagemang gör att muslimer kan bidra positivt till det samhälle de lever i och arbeta för alla medborgares välbefinnande. Som svenskar och muslimer är det vår plikt att aktivt delta i val för att stärka vår demokrati och främja värderingar som rättvisa, jämlikhet och solidaritet som är kärnan i vår tro och vårt land.